1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ – เก็บแบบสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ประจำเดือน และร่วมบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง โควิด19

HS03 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ – เก็บแบบสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ประจำเดือน และร่วมบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง โควิด19

ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา จันทร์นพคุณ กลุ่มประชาชน

หลักสูตร : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย HS03  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน : สิงหาคม

ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีการการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แต่ทางผู้ปฏิบัติงานยังคงต้องดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และดำเนินงานตามแผนที่ทาง อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ ต่อไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การดำเนินงานจึงต้องเป็นไปในรูปแบบของการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเว้นระยะห่างจากสังคม ตามสถานการณ์และมาตรการการเฝ้าระวังโรคระบาดของจังหวัด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์  ได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง โควิด19  2 แห่ง ภายในตำบลบ้านสิงห์ ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีการการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลประสบปัญหาไม่สามารถรองรับและจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด19 ที่มีจำนวนมากได้ จึงมีการตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ในชุมชนสำหรับผู้ติดเชื่อที่มีอาการไม่รุนเเรงมาก และศูนย์กักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานจึงได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ และอาหารสำเร็จรูปที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่กักตัว โดยมี นางเยาวรัตน์ ฤทธิวัชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นายเกลียว ชำนาญเชื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูแลเข้าร่วมรับของบริจาคในครั้งนี้ด้วย ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19  2 แห่ง แบ่งออกเป็น

1.ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดโพธิ์คงคา เป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้กักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวัง ก่อนจะกลับไปที่พักอาศัยของตนเอง โดยสถานที่กักตัวจะเป็นออกเป็นล็อก และมีเชือกกั้นเขตของแต่ละคน เพื่อให้เว้นระยะห่างจากกันได้พอสมควร มีเต้นท์เป็นที่นอนให้ และข้าวของเครื่องใช้จะแยกกันทุกอย่าง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนพลัดเปลี่ยนกันมาดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

2.ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดหนองทะยิง เป็นสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มผู้ป่วยอาการสีเขียว คือ อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เริ่มติดโควิด-19 มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดปกติ หรือไม่มีอาการ

 • มีไข้ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป
 • ไอ, มีน้ำมูก
 • เจ็บคอ
 • ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
 • ตาแดง
 • มีผื่น
 • ถ่ายเหลว
 • หายใจปกติ
 • ไม่เหนื่อย
 • ไม่หายใจลำบาก
 • ไม่มีปอดอักเสบ

ซึ่งกลุ่มนี้จะมีการเฝ้า ดูแลเป็นพิเศษ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนพลัดเปลี่ยนกันมาดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ป่วยท่านใดมีอาการไม่ดีจะประสานงานนำส่งโรงพยาบาลทันที

โควิดระลอกใหม่ อยู่อย่างไร…ให้รอด

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเสี่ยง สามารถป้องกันตัวเองตามมาตรการโควิด 19 ได้ ดังนี้

 1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด
 2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
 3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้าง
 4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ หรือราวบันได เป็นต้น
 5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
 6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด
 7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
 8. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
 9. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ความเสี่ยงของการระบาดแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนที่ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะหากเกิดขึ้น สถานการณ์จะหนักหนากว่ารอบก่อนๆแน่นอน

       

   

เมื่อวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูล บ้านหนองจันทร์แดง หมู่ที่ 9 การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับที่พักอาศัย จำนวน 30 ครัวเรือน และสำหรับศาสนสถาน จำนวน 6 แห่ง

ซึ่งได้แก่

 • วัดโพธิ์คงคา
 • สำนักปฏิบัติธรรม วัดตามุมเวฬุวนาราม
 • วัดบ้านหนองทะยิง
 • วัดบ้านหนองกง
 • ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง
 • สำนักสงฆ์พุทธบาทศิลาภูม่านฟ้า

        

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google meet กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ เพื่อมอบหมายงานอีกครั้งในเดือนสิงหาคม และนัดหมายเพื่อลงพื้นที่ดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทยต่อไป

จากการปฏิบัติงานในเดือนนี้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานยังคงดำเนินงานต่อเนื่องตามแผน การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย และยังคงปฏิบัติตามหลักมาตรการป้องกันการระบาดโรค Covid-19 ที่ระบาดหนักอย่างมากในประเทศ และได้ปรับแผนการดำเนินงานไปในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการเข้าใกล้ และสัมผัสกับผู้อื่นให้น้อยมากที่สุด

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู