บทความประจำเดือน สิงหาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวพนิดา  สนทนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานเดือนสิงหาคมเนื่องจากต้องลงพื้นที่สอบถามข้อมูลและลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆจึงต้องคำนึงถึงวามปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานได้ทำตามมาตรการการป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564  ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งให้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดบ้านสิงห์ และวัดหนองทะยิง

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผู้ป่วยโควิดที่มาจากกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก เพื่อที่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไปทำงานที่อื่นได้กลับมารักษาที่บ้าน โรงพยาบาลประสบปัญหาไม่สามารถรองรับและจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รอรับการรักษาจำนวนมากได้ จึงมีการตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ในชุมชนสำหรับผู้ติดเชื่อที่มีอาการไม่รุนเเรงมาก และศูนย์กักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการจึงได้เห็นถึงความสำคัญและอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช่ที่จำเป็นและอาหารแห้งให้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดบ้านสิงห์และวัดหนองทะยิง   ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ ได้จัดสถานที่ให้เป็นเขตควบคุมเพื่อการกักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด 2 แห่ง

1. ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดบ้านสิงห์
เป็นสถานที่กักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค ปัจจุบันมีผู้กักตัว 8 คน
2. ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดหนองทะยิง
เป็นสถานที่พักรักษาตัวชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วแต่อาการไม่รุนแรงมาก ปัจจุบันมีผู้รักษาตัวอยู่ 7 คน
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านพลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าดูแลในทุก ๆ วันตลอด 24 ชั่วโมง

 

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

ประชุมผ่านทาง Google Meet เวลา 19:30 น. รายระเอียดในการประชุม คือ การมอบหมายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการทำงาน และการเขียนบทความ รวมไปถึงการวางแผนการดำเนินงานที่จะต้องจัดเตรียมและร่วมกันทำในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ เกี่ยวกับการพัฒนาขนมไทย ในตำบลบ้านสิงห์

วันที่ 14 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สำรวจข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยในหมู่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 ชุด

 

 

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด

2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน
4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว
5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที
สรุป ส่วนใหญ่ในครัวเรือนจะมีการประเมินตนเองหรือสังเกตสมาชิกในครัวเรือนว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากมีอาการคล้ายกลุ่มเสี่ยง ชาวบ้านจะรีบไปทำการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนก่อนเบื้องต้น ชาวบ้านในชุมชนมีการดูแลตนเองและรักษาสุขอนามัยมากขึ้น เช่น การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  ,สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกสถานที่หรือมีบุคคลมาเยี่ยมที่บ้าน ,ล้างมือหรือทำความสะอาดมือก่อนหรือหลังรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม,รับประทานอาหารปรุงสุก
การเก็บข้อมูลทำแบบสอบถามสำหรับโรงเรียน 

ตำบลบ้านสิงห์ มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสิงห์

โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ

 1. โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
 2. โรงเรียนบ้านหนองกง
 3. โรงเรียนสิงหวิทยาคม

การลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับโรงเรียน

 • มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
 • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
 • จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
 • ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ลดเวลาทำกิจกรรม
 • ควบคุมทางเข้า-ออก ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้การบันทึกข้อมูลรายงาน
 • จัดให้มีการแนะนำผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาทุกกลุ่ม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการเรียนการสอน ทำกิจกรรมตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
 • มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อ สุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู