การปฏิบัติงานห้องฝ่ายบริหารการปกครองอำเภอชำนิของเดือนสิงหาคม

          ทางอำเภอชำนิได้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุอื่นๆ สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอชำนิ ให้กับโรงพยาบาลชำนิ ผ่านกองทุน “คนชำนิ ไม่ทิ้งกัน”หมายเลขบัญชี 020198952142 ชื่อบัญชี กองทุนคนชำนิ ไม่ทิ้งกัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชำนิ
#ร่วมแรงร่วมใจคนชำนิปลอดภัยจากโควิด #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

การดำเนินงานและงานที่ได้รับมอบหมายในเดือนสิงหาคม

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

– เกษียนหนังสือเรื่อง การระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่สาธารณประโยชน์

– ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

– พิมพ์ระเบียบวาระการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม

      1. เรื่อง  รายงานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรสังกัดการปกครอง ที่จำเป็นต้องแยกกักกันตัวและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้อำเภอรายงานข้อมูล เมื่อมีผู้กักตัวรายใหม่ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ หรือสถานะใหม่

         จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บุคลากรฝ่ายปกครองผู้ที่ได้รับมอบหมายและมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การเสียชีวิต การทุพพลภาพหรือพิการ การบาดเจ็บสาหัส การบาดเจ็บประเภทผู้ป่วยใน (Admit) โดยในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สามารถขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ดังนี้

          ๑. ตามระเบียนมูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าด้วยการสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2534 ข้อ 3.1 ตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ รายละไม่เกิน 10,000 บาท และบาทเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ รายละไม่เกิน 5,000 บาท

          ๒. ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยให้รายงานข้อมูลพร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือฯต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

      2. เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

         ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้มีการยกเลิกระเบียบการเบิกเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 โดยกำหนดขึ้นใหม่เป็นระเบียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 6/2564 โดยให้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มการนำเข้าเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อสะดวกในการดำเนินการจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และพิจารณาถึงสภาพความพร้อมแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

          จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

          ๑. แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ประเภทออมทรัพย์เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (แนะนำให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงิน)

          ๒. เตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารเข้าในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ เมื่อกรมการปกครองดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียบร้อยแล้ว จักได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการบันทึกข้อมูลต่อไป

          ๓. นำรายละเอียดทั้งหมดของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตามข้อ 1 รวมทั้งสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

วันที่ ๒๒-๒๓  กรกฎาคม ๒๕๖๔

– พิมพ์ระเบียบวาระการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม

      3. เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวให้เป็นเป็นกลางในการเลือกตั้งทุกประเภท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

          ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการตรวจมูลกรณีคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนกล่าวหากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง โดยให้การช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

          ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งทุกประเภทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงขอให้อำเภอในพื้นที่เน้นย้ำบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้พึงระวังการปฏิบัติหน้าที่และวางตัวเป็นกลางรวมถึงให้การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.4/ว 3986 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวให้เป็นกลางในการเลือกตั้งทุกประเภท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

      4. รายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

– พิมพ์เอกสารคุ้มบ้าน

ต. หนองปล่อง มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองปล่อง หมู่ที่ 2 บ้านหนองหัวลาว หมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านตาเหล็ง หมู่ที่ 5 บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาเสา หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 8 บ้านปราสาทพร หมู่ที่ 9 บ้านโคกขามน้อย หมู่ที่ 10 บ้านโคกปราสาท

ต. ละลวด มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 บ้านหนองพะอง หมู่ที่ 3 บ้านละลวด หมู่ที่ 4 บ้านโคกพะไล หมู่ที่ 5 บ้านหนองเพิก หมู่ที่ 6 บ้านหมวดหมู หมู่ที่ 7 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 บ้านไทรโยง หมู่ที่ 9 บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว

วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

– พิมพ์เอกสารคุ้มบ้าน

ต.ช่อผกา 13 มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระหาด หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ 7 บ้านช่อผกา   หมู่ที่ 8 บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 บ้านบุ หมู่ที่ 10 บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านเทพอรุณ หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 13 บ้านปราสาทเทพสถิตย์

ต.ชำนิ มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโนนน้ำอ้อม หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 บ้านชำนิ หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง หมู่ที่ 6 บ้านเก่าสาวยอด หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 8 บ้านโรงสูบ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

– ถ่ายเอกสาร เรื่อง การจัดกิจกรรม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 จำนวน 55 ชุด

– เก็บแบบติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปี พ.ศ. 2564

– พิมพ์เอกสาร แบบฟอร์มส่งเรื่องเข้าที่ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชำนิ

  1. เรื่อง สรุปสถานการณ์โรคระบาดลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) และการนำส่งเอกสาร กษ 01

      2. เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาลสัตว์ลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ของอำเภอชำนิ

      3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านปศุสัตว์กรณี การเกิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease)

วันที่ ๓ สิงหาคม 2564

– ส่งหนังสือทางอีเล็กทรอนิกส์ ให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์  โรงพยาบาลชำนิ  สภ.ชำนิ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ พัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชำนิ

– พิมพ์เอกสารวาระการประชุม ในช่วงบ่ายจัดสถานที่ทำความสะอาดหอประชุม

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

– ได้รับมอบหมายอยู่จุดลงทะเบียนวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทางอำเภอได้รับมอบเงินบริจาคและขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุอื่นๆ สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอชำนิ ให้กับโรงพยาบาลชำนิ ผ่านกองทุน “คนชำนิ ไม่ทิ้งกัน”
#ร่วมแรงร่วมใจคนชำนิปลอดภัยจากโควิด #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564

– ได้รับมอบหมายให้จัดบอร์ด สารวันกำนัน ผู้ใหญ่

    

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม

          เรื่อง ก่อนวาระการประชุม ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอชำนิและสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอชำนิ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันกำนัน ผู้ใหญ่ ขึ้นในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30 น. – กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติมาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

      

เวลา 09.00 น.  – ประธานในพิธี (นายอำเภอชำนิ) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– ประธานในพิธี อ่านสารนายกรัฐมนตรี

   

– ประธานในพิธีมอบรางวัลชั้นที่ 2 และประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 ระดับอำเภอ

       

– ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 ระดับตำบล

   

– ประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณสำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับอำเภอ

     

เข้าสู่วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

          1.1. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน / กิจกรรมที่สำคัญของอำเภอ

   ๑.๑.๑ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ประธานในพิธีเปิดมอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ลานด้านข้าง สนง. เกษตร อ.ชำนิ

   ๑.๑.๒ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอชำนิ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.ชำนิ ชั้น 2

   ๑.๑.๓ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ประธานการจัดประชุมผังเมืองรวมจังหวังบุรีรัมย์เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.ชำนิ ชั้น 2

   ๑.๑.๔ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการกำนันตำบลช่อผกา

   ๑.๑.๕ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.ชำนิ ชั้น 2

   ๑.๑.๖ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ้านเกื้อการุณย์ ประจำปี งบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชำนิ ชั้น 2

   ๑.๑.๗ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ประธานในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอชำนิ อ.ชำนิ ชั้น 2

   ๑.๑.๘ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.ชำนิ ชั้น 2

   ๑.๑.๙ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม สนง. สาธารณสุขอำเภอชำนิ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบและดำเนินการ

ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ

          กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

1. เรื่อง  รายงานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรสังกัดการปกครอง ที่จำเป็นต้องแยกกักกันตัวและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้อำเภอรายงานข้อมูล เมื่อมีผู้กักตัวรายใหม่ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ หรือสถานะใหม่ นั้น

          จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บุคลากรฝ่ายปกครองผู้ที่ได้รับมอบหมายและมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การเสียชีวิต การทุพพลภาพหรือพิการ การบาดเจ็บสาหัส การบาดเจ็บประเภทผู้ป่วยใน (Admit) โดยในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สามารถขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ดังนี้

1. ตามระเบียนมูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าด้วยการสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2534 ข้อ 3.1 ตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ รายละไม่เกิน 10,000 บาท และบาทเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ รายละไม่เกิน 5,000 บาท

2. ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยให้รายงานข้อมูลพร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือฯต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

2. เรื่อง  แนวทางการจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้มีการยกเลิกระเบียบการเบิกเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 โดยกำหนดขึ้นใหม่เป็นระเบียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 6/2564 โดยให้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มการนำเข้าเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อสะดวกในการดำเนินการจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และพิจารณาถึงสภาพความพร้อมแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

          จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1. แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ประเภทออมทรัพย์เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (แนะนำให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงิน)

2. เตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารเข้าในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ เมื่อกรมการปกครองดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียบร้อยแล้ว จักได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการบันทึกข้อมูลต่อไป

3. นำรายละเอียดทั้งหมดของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตามข้อ 1 รวมทั้งสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

3. เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวให้เป็นเป็นกลางในการเลือกตั้งทุกประเภท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการตรวจมูลกรณีคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนกล่าวหากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง โดยให้การช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งทุกประเภทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงขอให้อำเภอในพื้นที่เน้นย้ำบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้พึงระวังการปฏิบัติหน้าที่และวางตัวเป็นกลางรวมถึงให้การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.4/ว 3986 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวให้เป็นกลางในการเลือกตั้งทุกประเภท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

4. รายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564
ถึง
30 กันยายน 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

– ส่งหนังสือทางอีเล็กทรอนิกส์ เตรียมสอบเอกสาร

วันที่ 12 สิงหาคม 2564

– สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อำเภอได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และลูกจ้าง ทำความสะอาดภายในอำเภอโดยจะแบ่งเขตความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ป่าไม้ สนามกีฬาอำเภอชำนิ เขตรับผิดชอบของตำบลโคกสวน
  2. ศาลาประชาคม เขตรับผิดชอบของตำบลช่อผกา
  3. ป่าไม้ บ้านพักนายอำเภอ เขตรับผิดชอบของตำบลละลวด
  4. ที่ว่าการอำเภอชำนิ บ้านพักปลัดอำเภอ เขตรับผิดชอบของตำบลหนองปล่องและตำลบชำนิ                        

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

– เกษียนหนังสือ

– จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ใหญ่บ้าน ต. ละลวด ต.เมืองยาง ต. ชำนิ

อื่นๆ

เมนู