1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. การปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งให้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 อบต.บ้านสิงห์ และการจัดเก็บข้อมูลในประจำเดือนสิงหาคม

การปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งให้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 อบต.บ้านสิงห์ และการจัดเก็บข้อมูลในประจำเดือนสิงหาคม

การปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้ง

ให้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 อบต.บ้านสิงห์ และการจัดเก็บข้อมูลในประจำเดือนสิงหาคม

ดิฉัน นางสาวพรสวรรค์ โกศล ( กลุ่มนักศึกษา )  

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในเดือนสิงหาคม 2564

การปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากเดือนกรกฎาคม  มีดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team

โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

              – การตั้งชื่อลิงก์ถาวรสำหรับบทความ

              – การคัดลอกลิงก์บทความ

              – การจับหน้าจอ (Capture) คำอธิบายคลิปวิดีโอใน YouTube

              – การสั่งประวัติการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน เพื่อแนบรายงานประจำเดือน

 

2. วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งให้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 อบต.บ้านสิงห์

สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรนาในประเทศไทย กรมควบคุมโรค (17 สิงหาคม 2564)

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 14 ส.ค. 64 กรมควบคุมโรค (2564)

       สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ทำให้มีประชาชนติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลประสบปัญหาไม่สามารถรองรับและจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รอรับการรักษาจำนวนมากได้ จึงมีการตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ในชุมชนสำหรับผู้ติดเชื่อที่มีอาการไม่รุนเเรงมาก และศูนย์กักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

       ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (U2T) จึงได้เห็นถึงความสำคัญและอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอาหารแห้งให้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดบ้านสิงห์และวัดหนองทะยิงโดยมีตัวแทนผู้ดูแลประจำศูนย์เป็นผู้รับมอบและให้ข้อมูลเกี่ยวศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ในชุมชนดังนี้

ตำบลบ้านสิงห์มีศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ทั้งหมด 2 แห่ง คือ

       1.  ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดบ้านสิงห์ เป็นสถานที่กักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค ปัจจุบันมีผู้กักตัว 8 คน (วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

       และได้รับฟังวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์กักตัวประจำตำบลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์กักตัว และจากนั้นผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำกลุ่มเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในทำงาน

       2. ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดหนองทะยิง เป็นสถานที่พักรักษาตัวชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วแต่อาการไม่รุนแรงมาก ปัจจุบันมีผู้รักษาตัวอยู่ 7 คน (วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านพลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าดูแลในทุก ๆ วันตลอด 24 ชั่วโมง

 

การปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม มีดังนี้ 

       การประชุม วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30 น. เพื่อชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ U2T Tracker ผ่านระบบ Google Meet พร้อมทั้งมอบหมายงานการจัดเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. การเก็บข้อมูลที่ได้รับผิดชอบ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน U2T Tracker ซึ่งมีรายละเอียดการมอบหมายงานประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้

1. การเก็บข้อมูลกลุ่มที่พักอาศัย

     1.1 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

     1.2 กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน

     1.3 กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

2. การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน มอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

    การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

3. การเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษา มีจำนวน 5 คน โดยแบ่งกันสำรวจดังนี้

    บ้านหนองขาม จำนวน 2 คน และ

    บ้านหนองตาชี จำนวน 3 คน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองตาชี มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

 1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่
 1. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
 2. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
 3. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
 4. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
 5. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

2. การนัดหมายสำหรับกิจกรรมการอบรมแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชนบ้านสิงห์ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนมไทยในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยผลิตภัณฑ์ที่จะร่วมพัฒนาคือขนมกล้วยทอดของแม่อารมณ์ และขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนา 19 โดยทางคณะวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ และได้มอบหมายหน้าที่ให้กลุ่มนักศึกษารับผิดชอบการถ่ายทอดสดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบดูแลการถ่ายทอดสดในพื้นที่

3. การทำ Infographic ข้อมูลพื้นฐานตำบลในหัวข้อ “ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง” โดยมีการมอบให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำและส่งข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านเพื่อจัดทำ Infographic

สรุปการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น จึงทำให้การประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบเครือข่ายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

เมนู