นางสาวรัตนาพร แก้วแจ่มจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร HS03 การส่งเสริมและพัฒนาขนมไทย

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ที่ระบาดอย่างรุนแรงในทุกพื้นที่ และผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระจายไปทั่วประเทศไทย รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์มีการระบาดค่อนข้างหนัก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับชาวบ้าน ทางกลุ่มจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากและการสัมผัสกับคนในชุมชน เป็นการป้องกันทั้งคนในชุมชนและตัวผู้ปฏิบัติงานเอง

   การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

   วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

    ลงพื้นที่บริจาคอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นในช่วงกักตัว ในนามโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T  ณ ศูนย์กักตัวตำบลบ้านสิงห์ จัดตั้งขึ้นในวัดโพธิ์คงคา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์กักตัวแห่งนี้เป็นสถานที่รองรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ เข้ามาเฝ้าระวัง สังเกตุอาการ และตรวจหาเชื้อก่อนเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนตามมาตราการการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า โดยศูนย์กักตัวตำบลบ้านสิงห์มีผู้เข้ามากักตัวมีจำนวนค่อนข้างมาก มีการจัดระบบความเป็นอยู่ อาหาร สาธารณูปโภคได้ดี โดยการแบ่งศาลาออกเป็นล็อกมีฉากกั้นระหว่างล็อก ผู้เข้าพักทุกคนมีเต็นท์นอนแยกเป็นสัดส่วน มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวนความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามากักตัว

ภาพประกอบกิจกรรมบริจาคอาหารแห้ง ณ ศูนย์กักตัวตำบลบ้านสิงห์

   หลังจากรับฟังวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์กักตัวประจำตำบลจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์กักตัวจบ ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำกลุ่มเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานเดือนสิงหาคม และ ปัญหาอุปสรรคต่างๆในทำงาน

ภาพบรรยากาศการประชุมงาน

   เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจที่วัดโพธิ์คงคา อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปบริจาคอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยตำบลบ้านสิงห์ จัดตั้งขึ้นในวัดหนองทะยิง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นสถานที่กักกันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายน้อยหรือผู้ป่วยสีเขียว เพื่อสังเกตุอาการ ศูนย์พักคอยแห่งนี้มีผู้ป่วยประมาณ 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน ติดเชื้อจากนอกพื้นที่เข้ามารักษาตัวในภูมิลำเนาของตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ เข้ามาดูแลผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการข้างเคียง ทางศุนย์พักคอยจะส่งผู้ป่วยเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามในอำเภอนางรอง  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการเฝ้าเวรยามตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย

ภาพประกอบกิจกรรมการบริจาคอาหารแห้ง ณ ศูนย์พักคอยตำบลบ้านสิงห์ 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ ตลาดนัดเย็นบ้านโคกไม้แดง

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ ตลาดนัดเย็นสี่แยกบ้านหนองขาม

ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยสรุปได้ดังนี้

  • มีการกำหนดทางเข้าออกอย่างชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันทีและห้ามเข้าไปซื้อของในตลาด
  • มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
  • จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ
  • มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงาน ต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไป ตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด

   โดยตลาดนัดเย็นบ้านโคกไม้แดงและตลาดนัดเย็นสี่แยกบ้านหนองขามเป็นตลาดขนาดเล็ก มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าเพียงไม่กี่ร้าน และยังตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก อีกทั้งยังมีพื้นที่กว้างขวางทำให้การจัดตั้งร้านค้ามีระยะห่าง และมีผู้จับจ่ายใช้สอยไม่แออัด พ่อค้าแม่ค้าสวมแมสตลอดเวลา ผู้ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยมีการเว้นระยะห่างและระมัดระวังตัวเอง สวมแมสและจ้างมือด้วยสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่ทางร้านค้าจัดเตรียมไว้ให้หน้าร้าน

บรรยาการตลาด

   วันที่ 9-15 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่ 10 บ้านหนองทะยิง  ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัย จำนวน 50 ครัวเรือน  โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้

  • ในแต่ละครัวเรือนมีการสำรวจประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนตลอดว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการสำรวจว่าตนเองและบุคคลในครัวเรือนมีการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยต่อการติดเชื้อ หรือเดินทางกลับจากที่เสี่ยงหรือไม่
  • มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันหากพบว่ามีไข้ ร่วมกับมีไอ หรือมีอาการต่าง ๆ ที่เข้าข่ายเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
  • มีการดูแลสุขอนามัยตลอดโดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่ ทั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก และหลังกลับจากนอกบ้านทุกครั้ง
  • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัวในการรับประทานอาหาร
  • ส่วนใหญ่บุคคลในครัวเรือนจะแยกของใช้ส่วนตัวกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แต่ในบางครัวเรือนจะยังใช้แก้วน้ำร่วมกับคนในครัวเรือนอยู่
  • เมื่อกลับจากทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ล้างมือ หรืออาบน้ำโดยทันที

บรรยาการการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

   วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ร่วมประชุมกับอาจารย์ผ่าน google meet เพื่อรับฟังชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติการประจำเดือนให้เป็นในแนวทางเดียวกันและแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

ภาพบรรยากาศการประชุมผ่าน google meet

วิดิโอประกอบการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู