ข้าพเจ้านางสาวศันสนีย์ กองศักดิ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทย
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนี้เป็นการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นหลัก ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งผู้ปฏิบัติงานได้ทำตามมาตรการการป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีกิจกรรมดังนี้

วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม 2564 ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และอาหารแห้งให้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดบ้านสิงห์ และวัดหนองทะยิง

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ทำให้มีประชาชนติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลประสบปัญหาไม่สามารถรองรับและจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่รอรับการรักษาจำนวนมากได้ จึงมีการตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ในชุมชนสำหรับผู้ติดเชื่อที่มีอาการไม่รุนเเรงมาก และศูนย์กักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการจึงได้เห็นถึงความสำคัญและอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จึงได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช่ที่จำเป็นและอาหารแห้งให้แก่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดบ้านสิงห์และวัดหนองทะยิงโดยมีตัวแทนผู้ดูแลประจำศูนย์เป็นผู้รับมอบและให้ข้อมูลเกี่ยวศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ในชุมชนดังนี้
ในตำบลบ้านสิงห์มีศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ทั้งหมด 2 แห่ง คือ
1.ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดบ้านสิงห์
เป็นสถานที่กักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค ปัจจุบันมีผู้กักตัว 8 คน
2.ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 วัดหนองทะยิง
เป็นสถานที่พักรักษาตัวชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วแต่อาการไม่รุนแรงมาก ปัจจุบันมีผู้รักษาตัวอยู่ 7 คน
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านพลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าดูแลในทุก ๆ วันตลอด 24 ชั่วโมง

 

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมผ่าน

Google meet ในเวลา 19.30 น. เพื่อพูดคุยมอบหมายแผนงานในเดือนสิงหาคม

ในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจ้งรายละเอียดงานและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานดังนี้
1.นัดหมายอบรมแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชนบ้านสิงห์ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนมไทยในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยผลิตภัณฑ์ที่จะร่วมพัฒนาคือขนมกล้วยทอดของแม่อารมณ์ และขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้ให้ความรู้ และได้มอบหมายหน้าที่ให้กลุ่มนักศึกษารับผิดชอบดูแลการถ่ายทอดสดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบดูแลการถ่ายทอดสดในพื้นที่
2.มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่โควิด 19 สถานที่ที่ต้องสำรวจคือที่พักอาศัย ศาสนสถาน โรงเรียนและตลาด โดยได้มอบหมายภาระงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบดังนี้
2.1 การจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัย
-กลุ่มบัณฑิตจัดเก็บข้อมูลจำนวน 50 หลังคาเรือน
-กลุ่มประชาชนจัดเก็บข้อมูลจำนวน 30 หลังคาเรือน
-กลุ่มนักศึกษาจัดเก็บข้อมูลจำนวน 20 หลังคาเรือน
2.2 การจัดเก็บข้อมูลศาสนสถานมอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ
2.3 การจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนและตลาดให้กลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบโดยแบ่งการจัดเก็บข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม

 

สำรวจข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยในหมู่ 7 บ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 ชุด

จากการสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยพบว่าประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีการดูแลป้องตนเองต่อโรคระบาดดังนี้
1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
-เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่
-ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่
-ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดหรือไม่
2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันหากพบว่ามีไข้ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงและหลังกลับจากนอกบ้าน
4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนส่วนตัว
5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกันเช่นผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ

 

สำรวจข้อมููลสำหรับสถานศึกษาในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกับกลุ่มบัณฑิตจบใหม่อีก 3 ท่าน

ในตำบลบ้านสิงห์มีสถานศึกษาจำนวน 5 แห่งได้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกง
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสิงห์
3.โรงเรียนบ้านสิงห์ราษฎร์นุสรณ์
4.โรงเรียนบ้านหนองกง
5.โรงเรียนสิงวิทยาคม
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักเพื่อเป็นการป้องกันกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการณ์โดยให้สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงได้สอบถามข้อมูลกับผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่ิอพบว่าโรงเรียนในตำบลบ้านสิงห์มีมาตรการณ์ในการรับมือกับโรคระบาดดังนี้
ด้านความปลอดภัยเพื่อการลดการแพร่เชื้อโรค
-มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
-มีการสังเกตอาการเสียงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนในสถานศึกษา
-มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ และมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอ
-มีการจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้นักเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน
-การกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า
ด้านการเรียนรู้
-มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
-การการตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยการคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับการพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญา
ด้านสวัสดิภาพและการคุ้มครอง
-มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิดโรงเรียน
-มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตรีตราทางสังคม
-มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน ก่อนมาทำการเรียนการสอนปกติ และทุกวันเปิดเรียน
-มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน
ด้านนโยบาย
-มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครองโดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน
-มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน
ด้านการบริหารการเงิน
-มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามความจำเป็นและเหมาะสม
-มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
-มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เช่นเจ้าหน้าที่่สาธารณะสุขและอสม.

>>>จากการลงพื้นที่บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอาหารแห้งที่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด 19 ทั้ง 2 แห่งทำให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครรวมถึงตัวผู้ป่วยโควิด 19 เอง เพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว ข้าพเจ้าในนามของผู้ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้แม้จะเพียงเล็กน้อยแต่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป
และในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด 19  สำหรับที่พักอาศัยและทางสถานศึกษาทั้ง 5 แห่งในตำบลบ้านสิงห์พบว่า ชาวบ้านรวมถึงบุคคลที่เข้าออกหมู่บ้านมีการสวมหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาดบริเวรจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

เมนู