ข้าพเจ้า นางสาวทัตติยา ชุบรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ HS03

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำกลุ่มได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนไปบริจาคของในนาม U2t ให้ศูนย์กักกันที่วัดบ้านสิงห์ และวัดบ้านหนองทะยิง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30 น. อาจารย์ประจำกลุ่มได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet เพื่อพูดถึงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในเดือนสิงหาคม

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 น. ณ หมู่บ้านโคกไม้แดง ตำบลบ้านสิงห์ อำเถอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ตำบลบ้านสิงห์ อำเถอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

บทนำ

อาจารย์ประจำกลุ่มและผู้ปฏิบัติงาน ของโครงการ U2t ประจำตำบลบ้านสิงห์ ร่วมมอบของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ แพร่ระบาด โรค โควิด-19 อาทิ ผู้ที่ตกงานและผู้ที่ย้ายกลับเข้ามาในชุมชนและต้องกักตัว ที่วัดบ้านสิงห์ และผู้ที่ได้รับเชื้อ กักตัวอยู่ที่วัดบ้านหนองทะยิง เพื่อรอเตียง

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่พักอาศัยและแบบสำรวจโรงเรียน เป็นการลงพื้นที่เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 `ของคนในหมู่บ้านโคกไม้แดง เด็กนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ของตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การเก็บข้อมูลแบบสำรวจนี้เพื่อที่จะเอาไปประเมิน ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านโคกไม้แดง ครู และบุคลากร ในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดูแลและป้องกันตนเอง จากสถานการณ์นี้ย่างไร ทำตามมาตรการที่ออกมาหรือไม่ มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และสำหรับในโรงเรียน ในโรงเรียนมีการวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนหรือไม่ มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียน ครูและบุคลากร เพียงพอหรือไม่ ครูดูแลนักเรียนอย่างไรบ้างในช่วงสถานการณ์แบบนี้

เนื้อเรื่อง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำกลุ่มได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนไปบริจาคของในนาม U2t ให้ศูนย์กักกันที่วัดบ้านสิงห์ และวัดบ้านหนองทะยิง ของที่นำไปบริจาคก็จะเป็นของที่จำเป็นต่อผู้ที่กักกันและบุคลากรที่เฝ้าดูแล เช่น  มาม่า ปลากระป๋อง นมเปรี้ยว ขนม น้ำเปล่า เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำกลุ่มได้ไปมอบของให้วัดบ้านสิงห์เป็นที่แรก มีประชากรที่กักตัวอยู่ทั้งหมด 8 คน และมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ ที่คอยดูแลและบุคลากร ก็จะเป็น อสม. ผู้ใหญ่บ้านและสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เมื่อมอบของให้ผู้กักตัวและเจ้าหน้าที่เสร็จแล้ว อาจารย์ประจำกลุ่มก็ได้นัดหมายพูดคุยสรุปการลงพื้นที่ ในระบบ U2t ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม และเมื่อนัดหมายพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ประจำกลุ่มและผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็ได้ไปมอบของให้ผู้ที่กักตัวและผู้ดูแลประจำวัดบ้านหนองทะยิง ซึ่งที่วัดบ้านหนองทะยิง จะเป็นที่กักตัวสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อ โควิด-19 แล้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อมีด้วยกันทั้งหมด 7 คน อาจารย์ประจำกลุ่มและผู้ปฏิบัติงานก็ได้นำของไปมอบ ให้แก่บุคลากรที่เฝ้าดูแลผู้ที่ติดเชื้อ ได้แก่ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองทะยิง เมื่อมอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใหญ่บ้านได้พูดถึงปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด และจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง ทางเราได้รับรู้สาเหตุ จึงได้มีการมามอบของให้แก่ผู้ที่กักตัว และบุคลากรที่ต้องดูแลทุก ๆ คน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 19.30 น. อาจารย์ประจำกลุ่มได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet เพื่อพูดถึงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในเดือนสิงหาคม และเมื่อถึงเวลานัดหมาย อาจารย์ประจำกลุ่มก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับงานที่จะต้องปฏิบัติในเดือนสิงหาคม ดังนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ U2t โดย

1.การจัดเก็บข้อมูลสำหรับที่อยู่อาศัย

1.1 กลุ่มบัณฑิต จัดเก็บข้อมูล จำนวน 50 คน

1.2 กลุ่มประชาชน จัดเก็บข้อมูล จำนวน 30 คน

1.3 กลุ่มนักศึกษา จัดเก็บข้อมูล จำนวน 20 คน

2.การจัดเก็บข้อมูลสำหรับศาสนสถาน ให้กลุ่มประชาชนเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบ

3.การจัดเก็บข้อมูลสำหรับโรงเรียนและตลาด ให้กลุ่มบัณฑิตเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบ โดยแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ตลาด 2.โรงเรียน โดยในการจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ประจำกลุ่มจะส่งบาร์โค้ดของแต่ละเดือนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้สแกนเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น และบาร์โค้ดสำรวจข้อมูลที่อาจารย์ส่งให้ผู้ปฏิบัติงานจะมีทั้งหมด 4 โค้ด ประกอบไปด้วยบาร์โค้ดสำหรับสำรวจโรงเรียน สำหรับสำรวจศาสนสถาน สำหรับสำรวจที่พักอาศัย และ สำหรับสำรวจตลาด

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันได้ออกไปสำรวจการเก็บข้อมูลสำหรับที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านโคกไม้แดง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวน 50 คน และข้อมูลในแบบสำรวจประกอบไปด้วยคำถามที่คลอบคลุมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 และข้อมูลในการประเมิน ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

 1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

– เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่

– ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถาน  บริการต่าง ๆ เป็นต้น หรือไม่

– ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

 1. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
 2. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
 3. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
 4. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
 5. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด- 19 เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ซึ่งจากการที่ออกไปสำรวจเก็บข้อมูลพบว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านโคกไม้แดง มีการสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวว่ามีอาการต่างๆที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ ส่วนใหญ่ ชาวบ้านก็ไม่มีอาการเพราะชาวบ้านดูแลตนเองอยู่เสมอ เมื่อออกไปข้างนอกหรือออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ ก็จะสวมหน้ากากอนามัย และนำเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะอาดและปลอดภัย และเมื่อชาวบ้านออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ เมื่อกลับมาบ้านก็ได้มีการล้างมือ และอาบน้ำ สระผม เพื่อชำระร่างกายให้สะอาด ไม่มีการใช้ผ้าเช็ดตัวหรือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน กินอาหารที่ปรุงสุกเสมอ ส่วนมากชาวบ้านในหมู่บ้านโคกไม้แดงป้องกันและดูแลตนเอง อยู่เสมอ และในการเก็บแบบสำรวจในเดือนนี้  ชาวบ้านในหมู่บ้านโคกไม้แดงให้การร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมากขึ้น

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันได้ออกไปสำรวจการเก็บข้อมูลสำหรับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 3 โรงเรียนด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกง โรงเรียนสิงหวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสิงห์  (ราษฎร์อนุสรณ์) ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบในการสำรวจเก็บข้อมูลของโรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) และในข้อมูลที่เราต้องไปสำรวจมีหลายหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

มิติที่ 1 ความปลอดภัย จากการลดการ แพร่เชื้อโรค

 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่
 2. มีมาตรการสังเกตอาการเสียงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษาหรือไม่
 3. มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือไม่
 4. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา หรือไม่ 5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่
 5. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอหรือไม่
 6. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นักเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก social distancing) หรือไม่
 7. มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันหรือไม่
 8. กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กำหนดได้ มีการสลับวันเรียนของแต่ละชั้นเรียนหรือการแบ่งจำนวนนักเรียน หรือไม่
 9. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือไม่
 10. มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมกัน ทุกวัน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ราว บันได ลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู – หน้าต่าง หรือไม่
 11. มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียนหรือไม่
 12. มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้ปิด- เปิด ให้อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่
 13. มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม หรือไม่
 14. มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง หรือไม่
 15. มีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลากินอาหารกลางวัน หรือไม่
 16. มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรมหรือไม่
 17. มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้าหรือไม่กรรม หรือไม่
 18. มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจหรือไม่
 19. มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแล สุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้องหรือไม่

มิติที่ 2 การเรียนรู้

 1. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อ สุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด หรือไม่
 2. การการตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยการคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอกคล้องกับการพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญาหรือไม่
 3. มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ ในสถานศึกษาในเด็กเล็ก (ประถม) ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่
 4. มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website Facebook Line QR Code และ E-mail หรือไม่

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส

 1. มีการเตรียมหน้ากากผ้า สำรองสำหรับเด็กเล็ก หรือไม่
 2. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 หรือไม่
 3. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง หรือไม่
 4. มีมาตรการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่
 5. มีมาตรการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ)
 6. มีมาตรการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถ เรียนร่วมกับเด็กปกติ หรือไม่

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง

 1. มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณี ปิดโรงเรียน หรือไม่
 2. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตรีตราทางสังคม (Social stigma) หรือไม่
 3. มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา หรือไม่
 4. มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน ก่อนมาทำการเรียนการสอนปกติ และทุกวันเปิดเรียน หรือไม่
 5. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน ครู และ บุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด 19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน หรือไม่

มิติที่ 5 นโยบาย

 1. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน หรือไม่
 2. มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม่
 3. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือไม่
 4. มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการเผยแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน หรือไม่
 5. มีมาตรการการจัดการความสะอาดบนรถรับ -ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดที่นั่งบนรถหรือมีสัญลักษณ์จุดตำแหน่งชัดเจน หรือไม่ (กรณีมีรถรับ ส่งนักเรียน)

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน

 1. มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือไม่
 2. มีการจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก อนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่
 3. มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น เพื่อดำเนินกิจกรรม การป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม่
 4. มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา หรือไม่

จากการที่ออกไปสำรวจโรงเรียนพบว่า สถานการณ์ในช่วงนี้มันรุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทางโรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดิฉันรับผิดชอบในการออกไปสำรวจ และจากการสำรวจ  พบว่า ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ดิฉันจึงได้สอบถามข้อมูลกับอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นคุณครูเวร ว่าในช่วงสถานการณโควิดที่ผ่านมา ตอนที่นักเรียนยังไม่ได้มีการเรียนแบบออนไลน์ มีมาตรการอย่างไรบ้างเพื่อให้นักเรียนไม่อยู่ในกลุ่มเสียง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีมาตรการตามแบบสอบถาม เช่น มีการวัดไข้ก่อนเข้ามาในโรงเรียน มีเจลแอลกฮอล์วางตามจุดต่าง ๆในโรงเรียน มีถังขยะที่เพียงพอ มีการทำเครื่องหมาย เพื่อเว้นระยะห่าง มีป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด และมีการทำความสะอาดห้องเรียนอยู่เสมอ และในส่วนของสวัสดิภาพและการคุ้มครอง  นโยบาย การบริหารการเงิน ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ เนื่องด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และในการให้ข้อมูลอาจารย์มีความร่วมมือในการตอบคำถามเป็นอย่างดี

สรุป

แม้ขณะนี้ ยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์โควิด 19 จะจบลงเมื่อไหร่ ความเดือดร้อนจะยืดเยื้อแค่ไหน ทางโครงการของเราจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ การมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่กักตัว ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือ ซึ่งผู้ที่ได้รับการกักตัวซึ่งออกไปไหนไม่ได้ ทางเราจึงต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้แก่คนในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และในการออกไปสำรวจเก็บข้อมูลพบว่า ชาวบ้านในตำบลดูแล ป้องกันตนเองและคนในครอบครัวเป็นอย่างดี ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ในหมู่บ้านโคกไม้แดง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่าดี เพราะคนในหมู่บ้านยังไม่มีใครได้รับเชื้อโควิด- 19 เลย

อื่นๆ

เมนู