HS03-บ้านสระหมูเก็บข้อมูลในพื้นที่ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง

การทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม

ดิฉัน นางสาวธนัชพร สมใจเรา กลุ่มประชาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 6 บ้านสระหมู ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุกท่านได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Microsoft Team

มีกำหนดการประชุม ดังนี้

เวลา 13:00 น. ตำบลในความดูแลของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะครุศาสตร์

เวลา 13:40 น.ตำบลในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์

เวลา 14:20 น. ตำบลในความดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์

เวลา 15:00 น. ตำบลในความดูแลของคณะวิทยาการจัดการ ตำบลแสลงโทน ตำบลโคกย่าง และตำบลหินลาด

เวลา 15:40 น. ตำบลในความดูแลของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยกเว้น ตำบลแสลงโทน ตำบลโคกย่าง และตำบลหินลาด

รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม คือ บอกวิธีและแนวทางในการเขียนบทความ วิธีการแนบลิงก์ข้อมูล และวิธีการบันทึกข้อมูลในการเขียนรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจและถูกต้อง

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ประจำตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19

ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ประจำตำบลบ้านสิงห์มี 2 แห่ง คือ

 1. วัดโพธิ์คงคา (วัดบ้านสิงห์)

จัดให้เป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวในสถานที่ที่จัดหาให้ 14 วัน เพื่อดูอาการ และให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรค

 1. วัดหนองทะยิง

จัดให้เป็นสถานที่กักตัวและรักษาตัวชั่วคราวสำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อแต่ยังไม่มีอาการที่รุนแรง

ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ประจำตำบลบ้านสิงห์มี 2 แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนคอยเข้ามาดูแลความสะดวกและความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลสุขภาพ

อาการ

อาการทั่วไป

 • มีไข้
 • ไอแห้ง
 • อ่อนเพลีย

อาการที่พบไม่บ่อยนัก

 • ปวดเมื่อยเนื้อตัว
 • เจ็บคอ
 • ท้องเสีย
 • ตาแดง
 • ปวดศีรษะ
 • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส
 • มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

การป้องกัน

วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 • ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
 • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
 • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
 • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
 • เก็บตัวอยู่ในบ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
 • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

การรักษา

การดูแลตนเองหลังจากการสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือสายด่วนโควิด-19 เพื่อหาสถานที่และเวลาเพื่อรับการตรวจ
 • ให้ความร่วมมือตามขั้นตอนการติดตามผู้สัมผัสเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัส
 • หากยังไม่ทราบผลตรวจ ให้อยู่บ้านและอยู่ห่างจากผู้อื่นเป็นเวลา 14 วัน
 • ขณะที่กักตัว อย่าออกไปที่ทำงาน โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ ขอให้ผู้อื่นนำของอุปโภคบริโภคมาให้
 • รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร แม้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ตาม
 • สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น รวมถึงในกรณีที่คุณต้องเข้ารับการรักษา
 • ล้างมือบ่อย ๆ
 • กักตัวเองในห้องแยกจากสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ หากทำไม่ได้ ให้สวมหน้ากากอนามัย
 • จัดให้ห้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • หากใช้ห้องร่วมกับผู้อื่น ให้จัดเตียงห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 • สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน
 • โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทันทีหากพบสัญญาณอันตรายต่อไปนี้ ได้แก่ หายใจลำบาก สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว แน่นหน้าอกหรือมีภาวะสับสน
 • ติดต่อกับคนที่คุณรักด้วยโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ รวมถึงออกกำลังกายที่บ้าน เพื่อให้คุณมีสภาพจิตใจที่ดีอยู่เสมอ

 

 

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เวลา 19:30 น.

รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้คือ

 • การเก็บแบบสำรวจประจำเดือนสิงหาคมในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบเป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการสำรวจที่พักอาศัย ศาสนสถาน โรงเรียน และตลาดในชุมชน
 • การนัดหมายลงพื้นที่ทำขนมตามหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2 ตัว คือ กล้วยทอด กับขนมบ้าบิ่น

        

ตลอดเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจประจำพื้นที่ของตนเอง เป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยการสำรวจที่พักอาศัย จำนวน 30 ครัวเรือน

สำรวจศาสนสถาน จำนวน 6 แห่ง

1.วัดโพธิ์คงคา

2.สำนักปฏิบัติธรรม วัด ตามุมเวฬวนาราม

3.วัดบ้านหนองทะยิง

4.ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง

5.วัดบ้านหนองกง

6.สำนักสงฆ์พุทธบาทศิลาภูม่านฟ้า

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ข้าพเจ้า ชาวบ้านที่ให้ข้อมูล และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้ทำการรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เก็บแบบสำรวจและมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู