ดิฉัน นางสาววรลักษณ์ ไกรษร กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย HS03  

เดือนสิงหาคม     

การแพร่ระบาดของโรคระบาด โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักและรวดเร็วในตอนนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  และยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลง จึงทำให้การทำงานมีการติดขัด และเป็นไปอย่างยากลำบากในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบล การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านตามที่ได้รับมอบหมาย แต่เมื่อมีการมอบหมายงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็พยายามทำงาน และป้องกันตัวเองให้มากที่สุดในการลงพื้นที่   

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนั้นมีการนัดหมายให้ลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อย ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องป้องกันตัวเองและเฝ้าระวังให้มากที่สุด โดยอาจมีการป้องกันตัวเองในการลงพื้นที่ดังนี้

 • สวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยง
 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น
 • ล้างมือโดยใช้สบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์
 • ไม่สัมผัสตา หู จมูก ปาก

            31 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ทุกคนให้ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง โควิด-19 ในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งการบริจาคสิ่งของมีการแบ่งของออกเป็น 2 ส่วน เพื่อนำไปบริจาค 2 สถานที่ โดยสถานที่แรกที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปบริจาคของ คือ วัดโพธิ์คงคา  และสถานที่ต่อมา คือ วัดป่าบ้านหนองทะยิง โดยมีนางเยาวรัตน์ ฤทธิวัชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นายเกลียว ชำนาญเชื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูแลเข้าร่วมรับของบริจาคในครั้งนี้ด้วย ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง โควิด-19 ทั้ง 2 แห่ง สามารถใช้กักตัวได้แห่งละ 15 คน โดยวัดบ้านสิงห์จะเป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้กักตัว 14 วัน ก่อนที่จะกลับไปบ้านหรือที่พักอาศัยของตนเอง โดยในสถานที่กักตัวนั้นจะมีการแบ่งที่นอนเป็นล็อก มีฉากพลาสติกกั้นระหว่างล็อกต่าง ๆ เพื่อให้เว้นระยะห่างจากกันได้พอสมควร ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ จะใช้แยกกัน ญาติสามารถเดินทางไปเยี่ยมหรือนำของไปให้ได้ แต่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการเฝ้าระวังและดูแลเป็นอย่างดี ส่วนวัดบ้านหนองทะยิง จะเป็นที่พักอาศัยของผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 แต่มีอาการไม่รุนแรงมากนักหรือเป็นผู้ที่รอเตียงรักษาจากโรงพยาบาล ซึ่งจะมีการเฝ้าระวังดูแลเป็นพิเศษ ถ้าผู้ป่วยท่านใดมีอาการไม่ดีจะนำส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งในระหว่างการกักตัวก็จะได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ด้วย

ซึ่งเเนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)  สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง  สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19

 1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด
 2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
 3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้าง
 4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ หรือราวบันได เป็นต้น
 5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
 6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้านเว้นแต่จำเป็นให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุด  
 7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
 8. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
 9. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

 

 

6 – 7 สิงหาคม 2564  ดิฉันและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ ได้ลงพื้นที่สำรวจตลาด ประจำเดือนสิงหาคม ตลาดที่สำรวจมี 2 แห่ง คือ ตลาดชุมชนบ้านโคกไม้แดง และตลาดสี่แยกบ้านหนองขาม ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลดังนี้

 • กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที
 • มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
 • จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ให้บริการในตลาด
 • จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ หรือไม่
 • มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงาน ต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไป ตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด

สรุปคือ ตลาดที่เราได้ลงสำรวจนั้น เป็นตลาดขนาดเล็กมีร้านค้าไม่มากนัก และมีผู้ใช้บริการไม่มากเท่าที่ควร การให้บริการในบางส่วนจึงยังไม่ครบถ้วน เช่นในตลาดจะไม่มีถังขยะให้ทิ้ง ส่วนใหญ่ผู้มาให้บริการหรือร้านค้าจะเป็นคนเก็บขยะไปทิ้งเอง และยังไม่มีห้องน้ำเอาไว้อำนวยความสะดวกในตลาดบางแห่ง  

 

 

10 – 13 สิงหาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด-19 ณ บ้านหนองม่วง หมู่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลมาแล้วเพียงบางส่วนนั้น มีข้อมูลจากการสำรวจดังนี้

 1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

– เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่

– ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่าง ๆ เป็นต้น หรือไม่

– ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

 1. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
 2. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน
 3. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว
 4. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
 5. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที

สรุปคือ ชาวบ้านบ้านหนองม่วง หมู่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จบุรีรัมย์ มีการป้องกันและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เวลาออกไปทำธุระนอกบ้านกลับมาจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง มีการแยกของส่วนตัวกันใช้กับคนในครัวเรือน ยกเว้นบางครัวเรือนที่ใช้แก้วน้ำร่วมกันอยู่ ส่วนการทำงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งจะทำนา ทำสวน อยู่ในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว

 

 

14 สิงหาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ทุกคนประชุมร่วมกันผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ Google meet โดยเน้นเรื่องการประชุมไปที่การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาหลักสูตรขนมไทย ซึ่งวัน เวลา และสถานที่ยังไม่ได้แจ้งแน่ชัด แต่จะแจ้งและจัดสถานที่ตามความเหมาะสมเพื่อที่จะได้พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานทางผู้ปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมและการป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โควิด-19 ให้ได้มากที่สุด และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด โควิด-19 ตอนนี้ ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่พยายามและเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวม และประชาชนทุกคน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่คุณรัก

 

อื่นๆ

เมนู