การดำเนินงานและงานที่ได้รับมอบหมายในเดือนกันยายน

       ดิฉันนางสาวปาริชาติ ฉิมโพธิ์กลาง ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชำนิ แต่เนื่องด้วยห้องศูนย์ดำรงธรรมมีงานไม่เยอะเลยได้มาช่วยงานที่ห้องฝ่ายบริหารการปกครองอำเภอชำนิ

     วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้เขียนรายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ในแบบประเมิน 4 ปี และส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ โรงพยาบาลชำนิ สภ.ชำนิ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ พัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชำนิ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชำนิ ในช่วงบ่ายได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต. ละลวด

     วันที่ 23-24  สิงหาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้พิมพ์ระเบียบวาระการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน มีทั้งหมด 4 เรื่อง 

        1. เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอชำนิ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 1 ราย ที่ ตำบลเมืองยาง

        2. เรื่อง สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 อำเภอชำนิ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

                   – มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 280 คน

                   – พบในอำเภอ จำนวน 6 คน

                   – จากนอกพื้นที่ จำนวน 274 คน

                   – กำลังอยู่ระหว่างรักษา จำนวน 42 คน

                   – รักษาหาย จำนวน 237 คน

                   – เสียชีวิต จำนวน 1 คน

         3.  เรื่อง สถานการณ์ ณ ศูนย์พักคอย (โรงเรียนชำนิพิทยาคม) เปิดตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

                   – ยอดสะสม จำนวน 176 คน

         4. เรื่อง สถานการณ์สถานที่กักตัว (LQ) ผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม/สีแดง

                   ต. ชำนิ ผู้กักตัวสะสม จำนวน 121คน

                   ต. เมืองยาง ผู้กักตัวสะสม จำนวน 343 คน

                   ต. หนองปล่อง ผู้กักตัวสะสม จำนวน 101 คน

                   ต. ช่อผกา ผู้กักตัวสะสม จำนวน 142 คน

                   ต. ละลวด ผู้กักตัวสะสม จำนวน 142 คน

                   ต. โคกสนวน ผู้กักตัวสะสม จำนวน 94 คน

                   รวม 943 คน   

     วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้พิมพ์ระเบียบวาระการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน ของ    สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ  และ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชำนิ

     สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ มีทั้งหมด 3 เรื่อง

           1. เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

          2. เรื่อง การเฝ้าระวังโรคไหม้ข้าว

          3. เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชำนิ มี 1 เรื่อง

          1. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

     วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 พร้อมด้วยนาย สรันย์  พานจันทร์ นายอำเภอชำนิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอชำนิ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้แทนประชาชนอำเภอชำนิ และผู้จิตรศรัทธา ร่วมมอบอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลชำนิ จากกองทุนคนชำนิ ไม่ทิ้งกัน รวมมูลค่า 1,520,000 บาท

       

       

          อำเภอชำนิขอขอบพระคุณประชาชนในพื้นที่อำเภอชำนิ และผู้มีจิตรศรัทธาที่ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ในครั้งนี้

     วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้รับหน้าที่พิมพ์ระเบียบวาระการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน และ พิมพ์รายชื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองประดับขัดเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต. ชำนิ

                    

     วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้พิมพ์รายชื่อ รายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน  แยกตามช่วงวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 และ จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต. หนองปล่อง

     วันที่ 1 กันยายน 2564

         – จัดเก็บเอกสาร เกษียนหนังสือ

         – จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต. ช่อผกา

         – ในช่วงบ่ายจัดสถานที่ทำความสะอาดหอประชุม

           

     วันที่ 2 กันยายน 2564

         – พิมพ์รายชื่อ ผู้ใหญ่บ้านที่ครบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ (ประเมิน 4 ปี)

         – จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต. เมืองยาง

         – จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต. โคกสนวน

     ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ อยู่จุดคัดกรอง วันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน และทำหน้าที่เดินไมค์และถ่ายภาพ

       

เรื่อง ก่อนวาระการประชุม

         1. ประดับขัดเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง           

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                    1.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน /  กิจกรรมที่สำคัญของอำเภอ

                   1.1.1 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประธานเปิดงานโครงการฯและร่วมปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดตาเหล็ง

                   1.1.2 วันที่ 5 สิงหาคม 2564  ประธานเปิดงานโครงการฯและร่วมปลูกพืชสมุนไพร ณ โรงเรียนบ้านประคอง

                   1.1.3 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ประธานเปิดงานโครงการฯและร่วมปลูกพืชสมุนไพร ณ โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร

                   1.1.4 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ประธานเปิดงานโครงการฯและร่วมปลูกพืชสมุนไพร ณ ศาลากลางบ้าน โคกตะแบก

                    1.1.5 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประธานในพิธีปิดโครงการชนชุมยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองม่วง

                    1.1.6 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ร่วมมอบอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชำนิ ณ โรงพยาบาลชำนิ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบและดำเนินการ

         3.1 ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ

          กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

  1. รายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 
  2. เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ประชุมประชาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลเมืองยาง ดิฉันได้รับมอบหมายให้ อยู่จุดคัดกรองถ่ายภาพและนำเอกสารประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันเซ็น

                

         – ช่วงบ่ายสแกนเอกสารส่งปกครองจังหวัด

     วันที่ 7 กันยายน 2564

         – จัดเรียงเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

         – สแกนหนังสื่อส่งท้องถิ่นอำเภอ เรื่องประกาศกฎหมายกระทรวง

     วันที่ 9 กันยายน 2564

         – เกษียนหนังสือ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ตำบลช่อผกา

     วันที่ 10 กันยายน 2564

         – จองคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

     วันที่ 13 กันยายน 2564

         – จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

     วันที่ 14 กันยายน 2564

         – เกษียนหนังสือ 2 เรื่อง

                เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน

                เรื่อง ให้สอบผู้ปกครองท้องที่ก่อนออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน

     วันที่ 15 กันยายน 2564

         – พิมพ์รายงานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนสิงหาคม

         – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

         – พิมพ์เอกสาร เรื่อง การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

         – ประทับตราบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 10 เล่ม

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้

          ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น วัฒนธรรมของหน่วยงานที่ทำงานของเรา ได้เรียนรู้การสแกนหนังสือส่งทางอีเล็กทรอนิกส์  ได้เรียนรู้การตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ได้เรียนรู้การขอใช้อาวุธปืนและขออนุญาตจัดงานต่างๆ และได้มีโอกาสรู้จักผู้คนมากมายมากขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติงานต่อไป

          จะพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบและจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในการปฏิบัติงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู