ข้าพเจ้านางสาวพัชรียา ลามั่น ประเภท นักศึกษา
หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทย
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564
กิจกรรมอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ 

     วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยผลิตภัณฑ์ที่จะร่วมพัฒนาคือขนมกล้วยทอดของแม่อารมณ์ และขนมบ้าบิ่นของแม่มาลี ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่าน Google meet ตามมาตรการการป้องกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของคุณแม่อารมณ์ และขนมบ้าบิ่นของคุณแม่มาลี โดยอาจารย์ประจำกลุ่มแบ่งผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่มนักศึกษาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดขั้นตอนการทำขนม และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชน ทำหน้าที่อยู่บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีอาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูปวีดีโอจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้

“ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ”
     แม่อารมณ์ไม่ได้ต้องการปรับปรุงสูตร เนื่องจากมีสูตรที่หลากหลายอยู่แล้ว ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนเพียงบรรจุภัณฑ์จากเดิมที่เป็นเพียงถุงพลาสติกสีใส ซึ่งทำให้กล้วยไม่กรอบมีกลิ่นหืน จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นถุงกระดาษซิปล็อค มีช่องเพื่อได้แสดงผลิตภัณฑ์ การลดช่องในการเห็นผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ลดกลิ่นหืนได้ และแม่อารมณ์ยังมีปัญหาช่องทางการวางจำหน่าย จึงได้มีการแนะนำให้มีการเปิดขายแบบออนไลน์ จากการได้รับคำแนะนำจะเหนได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้น และยังสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

“ขนมบ้าบิ่น”
     แม่มาลีต้องการปรับเปลี่ยนสูตรและการทอดไร้น้ำมัน เนื่องจากในปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นสายสุขภาพจำนวนมาก และยังพบปัญหาขนมอยู่ได้ไม่นาน มีกลิ่นหืนจากน้ำมัน จึงต้องการปรับปรุงสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารจึงได้ปรับปรุงสูตรโดยเปลี่ยนการทอดจากแบบดั้งเดิมเป็นการทอดแบบไร้น้ำมัน ซึ่งจะทำให้ขนมบ้าบิ่นมีความกรอบด้านนอก ด้านในขนมมีความนุ่ม โดยมีส่วนผสมและขั้นตอนวิธีทำ ดังนี้

 • ส่วนและอุปกรณ์
  1. มะพร้าวทึนทึกขูด
  2. แป้งข้าวเหนียว
  3. น้ำตาลทราย
  4. เกลือ
  5. กะทิ
  6. เตา
  7. กระทะสำหรับทอดบ้าบิ่น
  8. ช้อนตวงต่าง ๆ
 • ขั้นตอนวิธีการทำขนมบ้าบิ่น
  1. เทแป้งข้าวเหนียว น้ำตาลทราย เกลือ และกะทิลงในชามผสมแล้วคนผสมให้เข้ากันตามอัตราส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารบอก
  2. ใส่มะพร้าวขูดลงไป นวดผสมให้เข้ากันดี
  3. ตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมันเล็กน้อยให้ทั่วจากนั้นตักส่วนผสมลงกระทะ
  4. จี่ให้สุกสีเหลืองทองทั้งสองด้านและผลจากการเปลี่ยนแปลงสูตรในการทำขนมบ้าบิ่นในครั้งนี้เนื่องด้วยความต่างของอุปกรณ์คือกระทะที่ใช้ในการทอดใบเดิมที่แม่มาลีมีอยู่นั้นหากใช้นำมันที่น้อยเกินไปจะทำให้ขนมบ้าบิ่นไหม้ได้ จึงต้องมีการปรับสูตรเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์

 • ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนเกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือนและภาวะในด้านต่างๆของคนในชุมชน หมู่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนมีนาคม

 • การลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม 126 หลังคาเรือน ซึ่งได้สำรวจข้อมูลดังนี้
  – แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน จำนวน 20 ชุด

– แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 100 ชุด

– แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) จำนวน 20 ชุด       

เดือนเมษายน

 • พิธีลงเสาเอก – เสาโท ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ประชุมผ่าน Google meet การวางแผนการทำงานในเดือนเมษายนต่อไป
 • การจัดอบรมการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (เวทีการประชุม ประจำเดือนเมษายน)

เดือนพฤษภาคม

 • การประชุมผ่านทางออนไลน์ (Google meet) และฟังคำชี้แจงการดำเนินงานการทำแบบสอบถามในด้านต่าง ๆ ในระบบ https://cbd.u2t.ac.th
 • การเข้าร่วมรับชมและฟังการปาฐกถาพิเศษออนไลน์งานทอดผ้าป่า – ปาฐกถาชุมชน “ยักษ์ จับ โจน” ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • การลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนมิถุนายน

 • ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง Google meet
  ประชุมการปรับแผนการทำงาน และกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษ “U2T Covid week” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด
 • การถ่ายทำวิดิโอ Covid week ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง และปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา
 • กิจกรรมอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน และการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์
 • กิจกรรมลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนกรกฎาคม

 • ถ่ายทำวิดีโอการแข่งขันโครงการ U2t Hackathon 2021
 • การลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ที่พักอาศัย ณ บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนสิงหาคม

 • การประชุมออนไลน์แนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
 • บริจาคสิ่งของให้กับศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด – 19 ณ บ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมลงในระบบ U2T Tracker ผ่านระบบ Google Meet
 • การลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่พักอาศัย ณ บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนกันยายน

 • กิจกรรมอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์
กระบวนการและหลักการในการปฏิบัติงาน
 • มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
  การ และได้มีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชน และยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน เช่น รพ.สต.บ้านสิงห์ และอบต.บ้านสิงห์
ความรู้ที่จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 • การปรับตัวในการทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก
 • การได้เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
 • การได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ จากการอบรม
 • การได้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรน่า – 19
ปัญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 • ในช่วงแรกคนในชุมชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่
 • ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า – 19 จึงทำให้ในการลงปฏิบัติมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19
วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • มีการใช้ทักษะกระบวนการทำงาน โดยมีการวิเคราะห์งาน การวางแผนในการทำงาน เป็นการกำหนดเป้าหมายของงาน การลงมือทำงาน เป็นการลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้ ด้วยความมุ่งมั่นอดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ การประเมินผลการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วง
 • การปรับตัวให้ทำงานกับผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ได้
 • การพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาการเขียนบทความที่มีคุณภาพ

อื่นๆ

เมนู