การปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อบรมการพัฒนาสูตรขนมบ้าบิ่นและการจัดเก็บข้อมูลในประจำเดือนกันยายน

ดิฉัน นางสาวพรสวรรค์ โกศล ( กลุ่มนักศึกษา )  

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนกันยายน 2564

       1. วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2564 อบรมการพัฒนาสูตรขนมบ้าบิ่นของตำบลบ้านสิงห์ โดยมีการแบ่งกิจกรรมการอบรมเป็นสองสถานที่เนื่องจากมาตรการป้องกัน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่และกลุ่มประชาชนมีการอบรมที่ตำบลบ้านสิงห์ และกลุ่มนักศึกษาควบคุมการถ่ายทอดสดผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีมที่อยู่บ้านสิงห์

 

ทีมที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

       การอบรมมีขั้นตอนโดยทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ และได้มอบหมายหน้าที่ให้กลุ่มนักศึกษารับผิดชอบการถ่ายทอดสดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตรับผิดชอบดูแลการถ่ายทอดสดในพื้นที่ จะมีการอธิบายวัตุดิบที่ใช้ในการทำขนมบ้าบิ่นและบรรจุภัณฑ์ที่แนะนำต่อการใส่กล้วยแปรรูป อธิบายถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบของบรรจุภัณฑ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุกันชื้นที่จะนำมาใส่ในซองบรรจุภัณฑ์ จากนั้นก็จะเป็นการสาธิตการทำขนมบ้าบิ่น

       จากการพัฒนาสูตรขนมบ้าบิ่นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือปริมาณน้ำมันที่ลดลงทำให้สามารถทานได้มากขึ้น ความหนึบของตัวแป้งของขนมบ้าบิ่นทำให้เคี้ยวเพลิน และเนื่องการใช้กระทะเทฟล่อนทำให้ลดการใช้น้ำมันลง ประหยัดทรัพยากรและก็ดีต่อสุขภาพ

       ปัญหาที่พบจากการอบรมพร้อมกันทั้งสองแห่งคือ ความเสถียรของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สัญญาณขาดหายบางช่วงทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันมีการขาดหายเป็นการสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง

       2. จากการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ดังนี้

          2.1 กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์มีการเริ่มจากการจัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูล การลงพื้นที่เพื่อสำรวจครัวเรือนจาก การสำรวจพื้นที่ อาชีพของชาวบ้านหนองตาชีส่วน ใหญ่จะเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ มันสำปะ หลัง ทำสวนเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภค และจำหน่าย นอกเหนือจากการทำนา ทำไร่ ในช่วงฤดูกาลแล้ว จะมีการทำงานรับจ้างทั่วไป ทรัพยากรในชุมชน คือ สระน้ำหมู่บ้านและป่าไม้ในชุมชนในช่วงฤดูฝนก็มีการเก็บเห็ด เพื่อนำมาบริโภคและจำหน่ายรายได้หลักของผลผลิตนั้นมาจากการทำนาเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่พบส่วนมากของคนในชุมชน คือภาวะการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคไม่มีระบบการจัดเก็บน้ำให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง เส้นทางถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งคนในชุมชนเป็นหนี้ธนาคารมากกว่าการมีเงินออมการว่างงานจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า -19 เนื่องจากมีการเลิกจ้างงานมีงานมาให้ทำน้อยลง การอบรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลการจัดเวทีอบรมการค้นคว้าข้อมูลเเละ วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านสิงห์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลที่ได้รับผิดชอบ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน Application U2T ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาในการทำขพบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมไทยนี้มีการวางจำหน่ายอยู่ในขอบเขตของชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง โลโก้ของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน

          2.2 กระบวนการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติมีหลักการทำงานคือ ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน เช่น เส้นทาง สถานที่ และสำรวจความต้องการของชุมชนและคนในชุมชน การประสานงานเป็นหัวใจหลักสำคัญของการทำงานร่วมกัน ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในด้านการพูด การวิเคราะห์สถานการณ์ สำรวจปัญหาทั้งจากการสอบถามและการสังเกตุการณ์จากนั้นก็ศึกษาปัญหาว่าเหตุใดจึงเกิดปัญหานี้ มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร และเนื่องด้วยการวิเคราะห์และแก้ปัญหาไม่สามรถทำได้ด้วยการลงสำรวจเพียงครั้ง จึงมีต้องการลงพื้นที่เพื่อสำรวจอีกหลาย ๆ ครั้ง และก็มีการสร้างประโยชน์และความก้าวหน้า หรือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อการที่เข้าไปแก้ปัญหานั้น

          2.3 ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องด้วยผู้ปฏิบัติทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จะต้องผ่านการอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านสังคม ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะด้านบัญชีหรือการเงิน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานคือผู้ที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชนนั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการจะเข้าไปพัฒนาโดยอบรมทักษะด้านต่าง ๆ และนอกเหนือจากทักษะที่มาจากการอบรมแล้วผู้ปฏิบัติงานเองก็ยังได้ความรู้จากทักษะที่ได้มาจากการเข้าไปพัฒนาชุมชน เช่น ทักษะเรื่องสูตรขนม หรือทักษะด้านการพูดคุยประสานงานกับชุมชน

          2.4 ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักทำให้มีประชาชนติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลประสบปัญหาไม่สามารถรองรับและจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโคโรนา 19 ที่รองรับการรักษาจำนวนมากได้ และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ในการลงพื้นที่สำรวจในช่วงแรกก็ประสบกับปัญหากับการให้ข้อมูลของชาวบ้านในชุมชนและชาวบ้านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล

          2.5 วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยดี ก่อนการลงพื้นที่สำรวจให้นัดหมายวันที่จะลงพื้นที่ด้วยการแจ้งล่วงหน้ากับผู้นำชุมชน เพื่อเป็นการบอกกล่าวล่วงแก่ชาวบ้านในชุมชน และในด้านปัญหาจากสถานแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ว่าปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย สามารถนำสื่อสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยการจัดกิจกรรม การอบรม การให้ความรู้ โดยผ่านสื่อสารสนเทศนี้ แต่สื่อสารสนเทศก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อ

          2.6 สำหรับการเพิ่มกิจกรรมเพื่อทำให้การปฏิบัติงานในชุมชนเกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง โดยควรมีการพัฒนาในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจของ Facebook และสื่อSocial Media อื่น ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การสร้างเว็บไซต์หลักที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชน และเพื่อเป็นช่องทางเว็บไซต์หลักของการสั่งซื้อสินค้นในรูปแบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ในด้านต่อไปคือ การสร้างแผนที่ GPS ไปยังแหล่งจำหน่าย หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าได้

       3. การเก็บข้อมูลที่ได้รับผิดชอบ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน U2T Tracker ซึ่งมีรายละเอียดการมอบหมายงานประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้

          1. การเก็บข้อมูลกลุ่มที่พักอาศัย

               1.1.1 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

               1.2.1 กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน

               1.3.1 กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

          2. การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน มอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

          3. การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษา มีจำนวน 5 คน โดยแบ่งกันสำรวจดังนี้

 1. บ้านหนองขาม จำนวน 2 คน และ
 2. บ้านหนองตาชี จำนวน 3 คน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองตาชี มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

 1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่าง ๆ เป็นต้น หรือไม่
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่
 1. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
 2. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
 3. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
 4. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
 5. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

 

สรุปการปฏิบัติงานเดือนกันยายน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น จึงทำให้การประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบเครือข่ายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

เมนู