“ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง ” โดยรับหน้าที่หลักในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามารับบริการที่อำเภอ (Walk In) ทางด้านเพจเฟสบุ๊ค ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง และแอพฟลิเคชั่น DOPA Help (ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง ICAD) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและต้องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ซึ่งปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนนั้น ก็เพื่อป้องกัน รักษาสิทธิ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ และลงโทษผู้กระทำการทุจริต ผู้กระทำผิดเรื่องต่าง ๆ โดยให้อำเภอเป็นหน่วยงาน (ตัวกลาง)ในการประสานงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความรู้ในการปฎิบัติต่อไป รวมทั้งส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทาง ในการร้องเรียนเรื่องทุจริตให้กับประชาชน การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันประกอบไปด้วย 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 1.หลักนิติธรรม  2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักการมีส่วนร่วม 5.หลักรับผิดชอบ และ 6.หลักความคุ้มค่า จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพ ความถูกต้องในแผนงาน ศูนย์ดำรงธรรมมีเจ้าหน้าที่และปลัดผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1.หลักเกณฑ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 • เขียนชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน
 • ระบุวัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียนให้เป็นปัจจุบัน
 • เขียนข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฎอย่างชัดเจนและเพียงพอต่อการดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
 • ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
 • ข้อร้องเรียนของประชาชนนั้นต้องเป็นเรื่องจริงที่มีเหตุเกิดขึ้น ไม่ได้ต้องการสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่เพียงพอต่อการสอบสวน หรือไม่สามรถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงได้นั้น ให้ยุติเรื่องออกจากระบบ

2.การบันทึกข้อร้องเรียน

 • ให้ผู้ร้องกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้
 • เอกสารประกอบการร้องเรียน เพื่อเป็นพยานประกอบแบบฟอร์มทั้งเป็นลายลักษณ์ และพยานวัตถุต่าง ๆ

3.การดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของเจ้าหน้าที่และปลัดประจำห้องตามรูปภาพดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปฏิบัติงานในห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ดังนี้

 1.ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้เดินทางมาใช้บริการทางอำเภอและในระบบออนไลน์ในเบื้องต้น จัดเก็บเอกสารแนบเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มศูนย์ดำรงธรรม และคู่มือประชาชน พูดคุยเจรจากับประชาชนในเรื่องดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ประสานได้อย่างทันทวงที

   

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลร้องเรียน/ร้องทุกข์ สแกนเอกสารในรูปของไฟล์ PDF ลงในแพลตฟอล์มของกรมการปกครอง รวมทั้งติดตามสถานะการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในระบบออนไลน์  รวมทั้งช่วยประสานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (กระจายงานและติดตามงาน เพื่อต้องการให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่น หน่วยงานราชการอื่น ๆได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกัน เพราะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะเรื่องอาจมีข้อมูลมากกว่าทางอำเภอ) มีหนังสือเร่งรัด ติดตามประเมินผลงานที่ได้รับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานให้กับทางจังหวัดบุรีรัมย์ทราบ

   

3.รับผิดชอบงานเอกสาร รับหนังสือ- ลงเลขรับหนังสือทางราชการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หนังสือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป รวมทั้งจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบเป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน พิมพ์หนังสือราชการ เช่น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน เอกสารประกอบการเบิกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ออกเลขหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สแกนหนังสือ (PDF) นำส่ง รวมทั้งแนบเอกสารที่ส่งมาด้วยผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ทันถ่วงที

    

4.ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดประจำห้องในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน และข้อพิพาทต่าง ๆ เพื่อต้องการส่งเสริม สนับสนุนการ และพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้รวดเร็วและถูกต้อง ในกรณี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาททางที่ดิน และเรื่องข้อพิพาทอื่น ๆ  เช่น

-ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ พื้นนั้น มีการรุกล้ำ บุกรุกเข้าไปดำเนินการใช้ประโยชน์หรือไม่ โดยทางกระทรวงมหาดไทย (นายอำเภอ) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ในดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกหรือเข้าดําเนินการในที่สาธารณะ

-ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในการรังวัดที่ดินของประชาชนที่เดินทางมายื่นคำร้อง โดยลงไปตรวจสอบการรังวัดแนวเขตที่ดินและเป็นพยานประกอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนในการปฎิบัติงานขั้นตอนต่อไป (การรังวัดที่ดิน หมายถึง ทำเพื่อให้ทราบขนาดพื้นที่ของที่ดินที่ชัดเจน โดยการวัดพื้นที่แนวเขตที่ดิน ปักเขต และทำเขตว่าที่ดินที่ครอบครองอยู่มีความกว้าง ความยาวเท่าใด มีเนื้อที่กี่ไร่ กี่ตารางวา สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น เป็นที่นา หรือเป็นที่สวน มีเขตติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์ หรือติดกับที่ดินใดบ้าง ตั้งอยู่ท้องที่ไหน ตำบลไหน อำเภอหรือจังหวัดอะไร ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการครอบครองของเจ้าของที่ดิน )

   

         ห้องศูนย์ดำรงธรรมจะมีท่านปลัดและเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อกฎหมายต่าง ๆ กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติเพื่อนำมาประกอบข้อมูลในการดำเนินเรื่องต่อไปได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นตัวกลางในการประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง (ทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 แสน) โดยมีปลัดประจำห้องเป็นประธานไกล่เกลี่ย และมีคณะไกล่เกลี่ยของฝ่ายผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน

   

       งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ทั้งในสำนักงานอำเภอและในพื้นที่อำเภอนางรอง

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2564

 • เจ้าหน้าที่ TSTและข้าพเจ้า ร่วมด้วยช่วยกันบรรจุหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนในสถานที่กักตัวและประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน 

   

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

 • ลงพื้นที่บ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ สอบแบบปค.14 กับประชาชนเพื่อประกอบเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไป

      

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

 • ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพร้อมด้วยปลัดประจำห้อง เจ้าหน้าที่และข้าพเจ้า เป็นพยานให้กับประชาชนเดินทางมาขอความช่วยเหลือการจ่ายเงิน (ลูกหนี้) ให้กับเจ้าหนี้ (นอกระบบ) โดยมีหนังสือทางราชการพร้อมด้วยลายเซ็นส์ยอมรับข้อตกลงการปิดยอดหนี้ จำนวน 10 ราย 

     

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

 • นายอำเภอนางรอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอนางรองและข้าพเจ้า ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน แจกบัตรคิวแก่ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคประชาชน จำนวน 2,000 ราย ณ โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลนางรอง อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง 

 

ด้วยการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง เนื่องประชาชนบางเคสได้รับคำตอบที่ถูกต้อง สมควร เหมาะสม ตรวจสอบแล้วเกิดข้อเท็จจริงและสร้างความสบายใจให้กับสองฝ่าย หาข้อยุติและเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สำหรับการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายน (ปัจจุบัน) ทำให้ข้าพเจ้าเห็นพัฒนาการของตัวเองเพิ่มขึ้น ทั้งด้านทักษะความคิด มีการวางแผนงานในแต่ละวัน ด้านไอที เพราะการประสานงานดังกล่าวต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ เทคนิคต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลเอกสารที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอปท. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนในจังหวัด ถือได้ว่าเป็นการปฎิบัติงานที่เกิดความรวดเร็วบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นกลาง อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของพี่ ๆ เจ้าหน้า และปลัดอำเภอได้

สรุป ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายนนั้น เดือนแรกของการปฏิบัติงานข้าพเจ้ายังไม่ได้มีความเข้าใจลักษณะงาน การปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนจัดการวิธีการดำเนินงานในแต่ละเดือนก่อให้เกิดความผิดพลาดบ้าง จึงต้องรบกวนพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ ๆ ช่วยสอนงาน ขอคำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะงาน ภายในห้องศูนย์ดำรงธรรม เดือนต่อมานั้นเริ่มเกิดกระบวนการทำงาน จนมีแบบแผนการปฏิบัติในหน่วยงาน ขั้นตอน ระยะเวลา ความรอบคอบ และความถูกต้อง ในการดำเนินงาน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การลำดับความสำคัญ ความถูกต้องของงานแต่ละประเภทได้ และก่อนที่จะเริ่มงานนั้นจะต้องวางแผน ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบ จักต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมประกอบกับแผนงานเพื่อความถูกต้อง เกิดความโปร่งใสและที่สำคัญต้องไม่เกิดความเอนเอียง ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความพึ่งพอใจทั้งสองฝ่าย จนถึงปัจจุบันการปฏิบัติงานที่เคยได้รับความผิดพลาดช่วงแรก ๆ เกิดเป็นประสบการณ์ที่ข้าพเจ้านำมาปรับปรุงจนเกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นระบบ เกิดผลงานเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังเกิดความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ไดรับความเมตตา ความรู้ คอยสั่งสอยเรื่องต่าง ๆ จากพี่เจ้าหน้าที่และท่านปลัด การทำงานในแต่ละวันจึงมีแต่ความสุข

 

 

 

 

พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ในห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู