บทความประจำเดือน ธันวาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) “บ้านหนองขาม” ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนขอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน โควิด ตามมาตรการของรัฐบาล อย่างเคร่งคัด ข้าพเจ้า นายปริวัติ จำเนียรกูล กลุ่มบัณฑิตจใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือน ธันวาคม นี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการทำงานและได้ทำการลงพื้นที่เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมอบรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมโครงการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ และ อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมในการอบรมเป็นจำนวนมาก โดย  ปัจจุบัน โลโก้ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโลโก้แบรนด์สินค้า โลโก้ร้าน เพราะโลโก้ จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจมีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการทำโลโก้นั้น จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการเป็นหลัก เพื่อให้โลโก้มีความแปลกใหม่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร โดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของการทำโลโก้ขึ้นมานั้น ก็เพื่อการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ นั่นเอง ดังนั้นการออกแบบโลโก้ จึงมีความสำคัญมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างแบรนด์สินค้าให้โดดเด่น และน่าสนใจ และยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยโลโก้จึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ความเชื่อ ความนิยม และการจดจำเกี่ยวกับองค์กรหรือสินค้าและในการสร้างสรรค์โลโก้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพราะโลโก้นั้นไม่ได้เป็นแค่เครื่องหมายเฉย ๆ แต่โลโก้นั้นสะท้อนถึงภาพลักษณ์ในทางการตลาดของธุรกิจอีกด้วย จุดประสงค์หลักของการออกแบบโลโก้ (Logo) : ภาพลักษณ์แรกที่ลูกค้าจะได้รู้จัก ดังนั้น จึงมีความหมายต่อธุรกิจอย่างไม่ต้องสงสัย โลโก้ที่ดีจะช่วยสร้างเครดิตให้กับกิจการหรือองค์กรธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันสามกลุ่มเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ มี กล้วย บ้าบิ่น และ ทองม้วน ส่วนผมนั้นได้อยูในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ทองม้วน ของแม่ทองพูน ร่วมกับ อาจารย์ และ เพื่อนอีกหนึ่งคน คือ นายปริญญา ซึ่งการออกแบบเป็นไปตามความต้องการและสำเร็จเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งถ้าขายสินค้าคุณภาพ โลโก้นั้นต้องสะท้อนสิ่งนี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนความสำคัญของการออกแบบโลโก้ ปัจจุบันการออกแบบโลโก้ควรใช้เวลาคิด วิเคราะห์ข้อมูลหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้โลโก้ที่ออกแบบมานั้นตอบโจทย์กับบริษัท สินค้าหรือบริการนั้น ๆ สามารถสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ต้องการออกไปสู่คนภายนอก ได้อย่างถูกต้องตามที่คาดหวังไว้  โดยมีผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน ขนมบ้าบิ่น และขนมกล้วยฉาบ เข้าร่วมอบรมการออกแบบดังกล่าว โดยในแต่ละท่านจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น

ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน ต้องการออกแบบโลโก้ ให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับความทันสมัยและเมื่อผู้บริโภคเห็นแล้วสามารถจดจำโลโก้ได้ โดยมี คำที่สามารถพูดติดปากได้ เช่น ทองม้วนแม่ทองพูน กรอบ สด ใหม่ สนใจ โทร สถานที่ โดยแสดงให้เห็นถึงสถานที่จำหน่าย และความสดใหม่ที่ต้องการสื่อถึงผู้บริโภค โดยการออกแบบถึงลักษณะตัวการ์ตูนที่นำมาใช้ ตัวอักษร แม้กระทั้งรูปแบบของสีที่ใช้ จะเป็นความสัมพันธ์ที่ลักษะบ่งบอกถึงความหมายที่จะสื่อเพื่อให้เกิดการจดจำและจะทำให้ดูน่าซื้อมากยิ่งขึ้น

                 

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ ตลาดนัดเย็นสี่แยกบ้านหนองขาม และ ตลาดนัดเย็นบ้านโคกไม้แดง มีการกำหนดทางเข้าออกอย่างชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันทีและห้ามเข้าไปซื้อของในตลาด มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงาน ต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไป ตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่ 2 บ้านหนองขาม  ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลสำหรับการทำเกษตร เกี่ยวกับพืช และ อาชีพของกลุ่มประชาชนในชุมชน เพื่อ ที่จะได้นำข้อมูลมาต่อยอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการกิจกรรมอบรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมโครงการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การลงพื้นที่แบบบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลราย

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 15.30 น. ผู้ควบคุมดูแลโครงการและผู้ปฏิบัติงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมนาในหัวข้อ โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักการสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามองค์การสหประชาชาติกำหนดโดยมีทั้งหมด 17 เป้า แบ่งออกเป็นครอบคลุมทั้ง 3 มิติ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติความร่วมมือ และ แบ่งออกเป็น 5P ซึ่งปรากฏอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ  ประชาชน   ความเจริญ    โลกธรรม    สันติสุข    การมีส่วนร่วม     และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งกับการจัดสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงบูรณาการของคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์”โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 หน่วยงานมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคือสำนักพัฒนาฝีมือเเรงงานบุรีรัมย์  กศน. วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เเละ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 6 ธันวาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ดำเนินการทำความดีจิตอาสา แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่าง ชุมชน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ โดยร่วมกันทำความสะอาด วัดโพธิ์คงคา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่นายหลวง รัชกาลที่ 9      

 

ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน

– การดำเนินงานของโครงการมุ่งเน้นเพียงแค่การพัฒนาเฉพาะกลุ่มในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บางชนิด ซึ่งการดำเนินงานของโครงการที่มุ่งเน้นในการเก็บแบบสอบถามเป็นหลัก

– ประประชนมีส่วนร่วมน้อยจึงทำไห้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลดน้อยลงไม่ได้รับความสนหรือดึงดูดเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกันกับโครงการ

– เมื่อดำเนินเข้าไปเก็บแบบสอบสามในชุมชนช่วงหลังประชาชนเริ่มให้ความร่วมมือน้อยลงเพราะประโยชน์ที่ได้รับน้อยมาก

– เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในด้านต่าง เช่น การรวมกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันกับโครงการ

– ประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านเนื่องจากเข้าสู่ช่วงการทำเกษตรและแบบสอบถามรายละเอียดมาก และหลายชุด ในชุดข้อมูลคล้ายกัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีม เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่ต้องการดำเนินงานโดยความร่วมมือของทุกคน การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เพราะจะช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถปฏิบัติงาน ร่วมกัน อย่างเข้าใจบทบาทของตนเอง และทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จุดมุ่งหมายเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจและการทำงานมีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นเอกภาพ ไม่ใช่แต่ละคน ต่างปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน โดยไม่ทราบความต้องการและแผนงานของทีม ดังนั้น จำเป็นต้องจัดสรรเวลาในการกำหนดเป้าหมายการทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยการจัดประชุมทีมและหารือเรื่องเป้าหมายที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาหรือจากองค์กร และให้สมาชิกทีมได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็น หาแนวทางการปฏิบัติ หาวิธีการทำงาน และทราบกำหนดงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ อุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุน และเป้าหมาย ของงานโดยพร้อมเพรียงกันทั้งทีม เพื่อให้บรรลุเป้า

แผนการปฏิบัติงาน

    กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในแบบของเราเอง ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทำงาน การเรียน หรืออะไรก็ตาม ไม่ได้จะต้องเป็นไปตามสิ่งที่คนอื่นคิดเสมอไป ความสำเร็จของเรา เราควรเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย และเส้นทางการเดินทาง เพื่อที่เราจะสามารถบรรลุความสำเร็จของเราได้ เพราะว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ

    เวลาทำงาน คิดอะไรออกให้รีบจด บางครั้งบางที ความคิดดี ๆ โผล่มา ไม่ว่าจะเป็นตอนขับรถ ก่อนนอน นั่งทานข้าวกลางวัน หากไม่รีบจดไว้ดีไม่ดีจะลืมเอาได้ บางครั้งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำงาน การพกสมุดจดเล็ก ๆ ติดตัวไว้ หรือจะใช้แอปในโทรศัพท์มือถืออัดเสียงเอาไว้

     มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการทำงาน การมีความอดทนอดกลั้น เพียรพยายามในการทำงาน เป็นพลังที่จะส่งเสริมให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ คือ อดทนต่อพฤติกรรมคำพูด อดทนต่อความเครียดความเหนื่อยในการทำงาน อดทนต่อสถานการณ์ที่เลวร้าย รู้จักปรับตัว และคิดหาทางแก้ไขปัญหาได้จะสามารถทำให้เราเผชิญปัญหาต่าง ๆ ได้ และประสบความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิตในที่สุด

ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง การที่จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่มีการหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกการวางตัว การแต่งกาย พฤติกรรม วิธีการทำงาน ความเข้าใจในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการประเมินความสามารถของตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน อะไรที่เราควรเรียนรู้เพิ่มเติมก็ควรจะต้องค้นคว้าหาเวลาเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

รู้จักบริหารเวลา  จากคำกล่าวที่ว่า ทุกคนอาจมีทรัพยากรอื่นไม่เท่าเทียมกัน แต่ทุกคนมีทรัพยากร .เวลาวันละ 24 ชั่วโมง\ จะเกิดประโยชน์คุ้มค่าแค่ไหนขึ้นอยู่กับการรู้จักบริหารเวลาของแต่ละคน ..เวลาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จแขนงที่สำคัญ … ทุกคนชอบพูดว่าเวลาเป็นของมีค่า แต่น้อยคนที่จะใช้เวลานั้นให้คุ้มค่าจริง ๆ คนที่ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของเวลาเท่านั้นที่ชอบปล่อยให้เวลาล่วงไปอย่างว่างเปล่า ด้วยการไม่สนใจที่จะไขว่เรียนรู้ ฆ่าเวลาโดยไร้ประโยชน์ ความสำคัญของเวลา และการรู้จักบริหารเวลาการบริหารเวลาให้เป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต เพิ่มความสุข และความสำเร็จให้แก่ตนเองและการทำ

อื่นๆ

เมนู