ข้าพเจ้า นางสาวปาริชาติ ฉิมโพธิ์กลาง (บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มงาน กพร ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอชำนิ ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประจำที่ห้องที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชำนิ แต่งานในห้องศูนย์ดำรงธรรมมีงานไม่เยอะเลยได้มาช่วยงานที่ห้องฝ่ายบริหารการปกครอง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง มีนายปฐมพงศ์ ปรักเจริญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้าและนางสาวเกวลี จิตรำกุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) วันแรกของการทำงานในนห้องปกครองคือ ได้รับฟังข้อมูลและลักษณะของขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะได้เรียนรู้การดำเนินงานในห้องปกครอง

การปฏิบัติงานของห้องฝ่ายบริหารการปกครอง อำเภอชำนิ ลักษณะของงานจะเกี่ยวกับ ทะเบียน การเลือกตั้งการบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการการสอบสวนรับรองบุคคลการฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายและคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งแบ่งภารกิจในการปฏิบัติงานออกเป็น 19 กระบวนงาน ดั้งนี้

1. กระบวนงานสอบสวนรับรอง
2. กระบวนงานทะเบียนพาณิชย์
3. กระบวนงานทะเบียนพินัยกรรม
4. กระบวนงานทะเบียนสมาคม
5. กระบวนงานทะเบียนมูลนิธิ
6. กระบวนงานทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
7. กระบวนงานทะเบียนมัสยิด
8. กระบวนงานทะเบียนศาลเจ้า
9. กระบวนงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10.กระบวนงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการติดตามประเมินผล
11.กระบวนงานการบริหารงานบุคคล
12.กระบวนงานการจัดการงานสารบรรณ
13.กระบวนงานการกลั่นกรองงานและช่วยอำนวยการ
14.กระบวนงานการบริหารการประชุม
15.กระบวนงานการจัดงานพิธี รัฐพิธี
16.กระบวนงานการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
17.กระบวนงานการประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องทุกข์
18.กระบวนงานการดำเนินการทางวินัยและกระบวนงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
19.กระบวนงานนิติกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู