ข้าพเจ้า นายปรัตถกร  ขาวสระ  ปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาชนผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.บ้านสิงห์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประจำหมู่ที่ 8 บ้านหนองกง  ต.บ้านสิงห์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับคณะทีมงาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่าง วันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 13  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 08.30-16.30 น.

ผลการปฏิบัติงาน 

ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลของประชากรในชุมชนหมู่ที่ 8  บ้านหนองกง  ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ นั้น ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงรุกตามหลังคาเรือน และบริเวณพื้นที่ทำกินของประชาชนที่เป็นเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่บ้านในขณะที่ข้าพเจ้าออกสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และรับทราบปัญหาได้โดยตรงตามข้อเท็จจริง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ สนทนา และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระดับบุคคล ครัวเรือนในชุมชน หมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้ง 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตามโครงการ “การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองกง ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งก่อนดำเนินการลงพื้นที่ทางอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ โดยได้นำข้าพเจ้าและทีมงานที่รับผิดชอบในเขตตำบลบ้านบ้านสิงห์ทุกคนมาแนะนำโครงการและแนะนำตัว ตลอดทั้งขอความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้รับทราบและเตรียมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่สัมภาษณ์ เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลของประชาชนในชุมชน อาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตามโครงการ หลังจากที่ได้สอบถามประชาชนในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร เช่น การทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ปลูกผักสวนครัวเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และบางครัวเรือนก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ นอกจากนี้บางครัวเรือนยังสามารถทำงานด้านหัตถกรรมการทำเครื่องจักสาน เช่น ทำหมวกจากต้นไหล ทอเสื่อรองนั่งจากต้นไหลและต้นกก เพื่อเก็บไว้ใช้เองและจำหน่ายสร้างรายได้ นอกจากนั้นประชาชนบางครัวเรือนยังทำการถนอมอาหารที่ขึ้นชื่อคือน้ำพริกปลาย่าง ไปจำหน่ายในตลาดชุมชนด้วย

ทั้งนี้ยังพบปัญหาจากการสัมภาษณ์ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่ในบ้านหนองกง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะทำการเกษตรในการทำนา ทำไร่ ปลูกผักสวนครัว เพราะไม่มีอาชีพเสริมในหมู่บ้าน ซึ่งในการทำนาใน 1 ปี จะทำแค่ครั้งเดียวในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ธันวาคม หลังจากนั้นคนในชุมชนส่วนใหญ่จะไม่มีอาชีพเสริม จึงทำให้เกิดการว่างงานของคนในชุมชน และไม่มีรายได้เสริมเป็นที่แน่นอนและยั่งยืน

 

การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ

          ข้าพเจ้าได้เข้าฝึกอบรมในระบบออนไลน์ ของ โครงการ Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course) ในรายวิชาที่เกี่ยวกับดิจิทัล และภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ นี้ เป็นจำนวน 2 หลักสูตร และสามารถผ่านตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา ได้แก่

  1. การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (24 ชั่วโมงการเรียนรู้) พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สิ่งที่ได้เรียนรู้

  1. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน คือ ได้เข้าถึงข้อมูล และข้อเท็จ สภาพแวดล้อมของชุมชน รามถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชนที่ได้ลงพื้นที่
  2. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ คือ ได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับดิจิทัล และการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับผิดชอบนี้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

แผนปฏิบัติงานต่อไป

          เมื่อข้าพเจ้าและคณะทำงานได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นจริง สภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชนที่ได้ลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ตำบลบ้านสิงห์แล้ว ก็จะสามารถนำมาอภิปราย ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนางานตามขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการต่อไป โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงได้เป็นที่น่าพอใจ

 

ลิงก์บทความที่เขียน

http://u2t.bru.ac.th/wp-admin/post.php?post=55944&action=edit

ลิงก์วิดีโอของตำบล

https://m.youtube.com/watch?v=7tXVzd1veBg&feature=youtu.be#dialog 

 

หลักฐานการผ่านการอบรม ด้านดิจิทัล

ปรัตถกร ขาวสระ  6721 @ LMS:Thai MOOC หมายเลขใบรับรอง: 284fc7396eaf4bf39799687acbfd6448 ออกให้เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2021

หลักฐานการผ่านการอบรม ด้านภาษาอังกฤษ

ปรัตถกร ขาวสระ 6721 @ LMS:Thai MOOC หมายเลขใบรับรอง: 8371d9bff24e437fa5265727dcbe1b01 ออกให้เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2021

ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู