1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
  4. HS03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านหนองตาชี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

HS03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านหนองตาชี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

02/16/2021

ข้าพเจ้า นางสาวพรสวรรค์ โกศล ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองตาชี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยข้อมูลนั้นจะนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภาพการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

 

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

จากการสำรวจพื้นที่

     อาชีพของชาวบ้านหนองตาชี ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ทำสวน เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภค และจำหน่าย นอกเหนือจากการทำนาทำไร่ในช่วงฤดูกาลแล้ว จะมีการทำงานรับจ้างทั่วไป ทรัพยากรในชุมชนคือสระน้ำหมู่บ้าน และป่าไม้ในชุมชน ในช่วงฤดูฝนก็มีการเก็บเห็ดเพื่อนำมาบริโภคและจำหน่าย รายได้หลักของผลผลิตนั้นมาจากการทำนาเป็นส่วนใหญ่ และปัญหาที่พบส่วนมากของคนในชุมชนคือ ภาวะการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ไม่มีระบบการจัดเก็บน้ำให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง เส้นทางถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คนในชุมชนเป็นหนี้ธนาคารมากกว่าการมีเงินออม การว่างงานจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า-19 เนื่องจากมีการเลิกจ้างงาน มีงานมาให้ทำน้อยลง

ภาพการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

แนวทางการแก้ไขปัญหาจากชาวบ้าน

ด้านทรัพยากรน้ำ คือ อยากให้มีการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง การทำแหล่งเก็บน้ำและกระจายน้ำเพื่อทำการเกษตร

ด้านเส้นทางการจราจร คือ การให้มีการซ่อมบำรุง สร้างเส้นทางให้ดียิ่งขึ้น

ด้านอาชีพ คือ อยากให้การจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับแม่บ้านหรือผู้ว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน การประชาสัมพันธ์ชุมชน การทำสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลัง การหาแหล่งสำหรับการจัดส่งสินค้า 

 

 

 

ภาพการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

ภาพการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

 

สรุปจากการลงพื้นที่สำรวจและแนวทางแก้ไขปัญหา บ้านหนองตาชี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงปัญหาภายในชุมชน พบว่า การขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาหลักสำหรับการทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นผลผลิตและเป็นแหล่งรายได้หลักของคนในชุมชน และมีบางส่วนได้จัดการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เองเนื่องจากน้ำประปาในชุมชนไม่เพียงพอ และในด้านอาชีพอยากให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการมาอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ในการนี้จึงได้นำข้อมูลมาเพื่อศึกษาและจะนำมาพัฒนาในการต่อไป

ภาพการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

 

สามารถรับชมคลิป Vide0 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่นี่

อื่นๆ

เมนู