การลงพื้นที่สำรวจ
ดิฉัน นางสาววาสนา แก้วไธสง ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน ผลิตภัณฑ์ขนมเเละปัญหาของชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาเเละพัฒนายกระดับเศรษฐกิจ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ.

จากการลงสำรวจพื้นที่
อาชีพของชาวบ้านหนองขาม ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำไร่เเละทำนาเพื่อใช้ในการอุปโภคเเละบริโภค หรือจำหน่าย นอกจากการทำนาเเล้ว ยังมีการทำขนมที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นสินค้า OTOP ของชุมชนอาทิเช่น ขนมทองม้วน กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบเเละทองม้วน
โดยชาวบ้านนำเอาผลผลิตที่ปลูกในหมู่บ้านนำมาเเปรรูปเป็นสินค้าส่งขายให้กับร้านค้าต่างๆเพื่อจำหน่าย.

ปัญหาที่พบส่วนมากของคนในชุมชนคือ ปัญหาทางด้านการขาดเเคลนน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกทำการเกษตรต่างๆเเละใช้ในครัวเรือน ปัญหาทางด้านต้นทุนวัตถุดิบที่เเพงในการทำขนม ทำให้ได้กำไรน้อยจากการขายขนม เเละปัญหาด้านการว่างงานของวัยรุ่นในชุมชน.

 เเนวทางการเเก้ไขจากชาวบ้าน
ด้านทรัพยากรน้ำ คือ อยากให้มีการ กระจายน้ำที่ดีขึ้น เช่น การสร้างฝายกักเก็บน้ำขึ้น เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้ตลอดเเละมีน้ำใช้ในการอุปโภคเเละบริโภค
ด้านขนม คือ การพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้นเช่น การพัฒนารูปเเบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ของขนมขึ้นใหม่เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับขนม หรือการลดต้นทุนวัตถุดิบ เพื่อที่จะมีกำไรจากการขายนำมาใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้น
ด้านการว่างงาน คือ อยากให้มีศูนย์กลางในการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อให้คนที่ว่างงานชุมชนได้เข้าไปทำเเล้วมีรายได้ หรือการสร้างงานให้กับคนในชุมชน

                                               

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้ได้พบว่า คนในชุมชนหนองขามนั้น อาชีพหลักคือการทำไร่ ทำนาเเละทำขนมต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว มีขนมที่เป็นสินค้า OTOP สร้างรายได้มากมาย เเต่ด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูงจึงทำให้รายได้ยังคงพออยู่ได้ในเเต่ละเดือน ไม่ได้มีกำไรมากจากการขาย ปัญหาด้านการขาดเเคลนน้ำที่มาใช้ในการเกษตรเเละนำมาใช้ในครัวเรือน ปัญหาด้านการว่างงานของคนในชุมชน เเละได้ข้อเสนอเเนะจากคนในชุมชนในเรื่องต่างๆมากมาย เพื่อนำมาศึกษาเเละมาพัฒนาต่อไป.

วีดีโอประกอบการลงพื้นที่

 

อื่นๆ

เมนู