1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 ตำบลบ้านสิงห์ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน บ้านหนองดุมและบ้านโคกไม้แดง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS03 ตำบลบ้านสิงห์ การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน บ้านหนองดุมและบ้านโคกไม้แดง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพนิดา  สนทนา  กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อการสร้างรากแก้วให้ประเทศ  ซึ่งได้รับผิดชอบหมู่ที่ 1 บ้านหนองดุมและหมู่ที่ 4 โคกไม้แดง ตำบลบ้านสิงห์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ได้รับผิดชอบเก็บแบบสอบถาม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน จำนวน 35 ชุด แบบสอบถาม 02 เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 100ชุด

เดือนมีนาคมได้รับมอบหมายให้เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติม แบบสอบถาม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน จำนวน 70 ชุด และ แบบสอบถาม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) 70 ชุด แบบสอบถาม 02 เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 100 ชุด ซึ่งจำนวนครัวเรือนของบ้านหนองดุม มีทั้งหมด 96 ครัวเรือน ชาย 170 คน หญิง 205 คน รวม 357 คน และบ้านโคกไม้แดง มี192 ครัวเรือน ชาย 382 คน หญิง 369 คน รวมทั้งหมด 751 คน ซึ่งแบบสอบถาม 01 และ 06 โดยได้ทำแบบสอบถามในเดือนมีนาคม 01,06 บ้านโคกไม้แดง 48 ชุด บ้านหนองดุม 22 ชุด รวม 70 ชุด และแบบสอบถาม 02 บ้านโคกไม้แดง 100 ชุด  ซึงข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหมู่บ้านโคกไม้แดงและได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับผิดชอบ

สรุปผลการเก็บข้อมูล

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02)

ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำแบบสอบถามจะเป็นผู้สูงอายุ และวัยทำงานและเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมานานแล้ว จึงไม่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อ เมื่อเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพคนในชุมชนจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลส่วนใหญ่และโรงพยาบาลชุมชน ประวัติการมีโรคประจำตัวส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ  เช่น ความดัน เบาหวาน เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรม  ส่วนใหญ่คนในชุมชนบ้านหนองดุมและบ้านโคกไม้แดงไม่ได้เดินทางไปไหน จะมีแค่การประชุมในหมู่บ้าน ตลาดในชุมชน ไปวัด และมีการดูแลและป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือจึงทำให้ไม่มีความเสี่ยง

ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19  ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะทราบเกี่ยวกับโรคโควิด – 19 อยู่แล้ว เพราะทางผู้ใหญ่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด -19 หรือทราบข้อมูลจากข่าวจากทางโทรทัศน์ แต่จะมีบางส่วนที่ยังไม่ทราบ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถทำให้เกิดความเจ็บป่วยใน สัตว์ เช่น สุนัข หรือแมวได้ ,  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ติดต่อทางพัสดุจากการส่งของหรือ นำเข้าสินค้าจากแหล่งที่มีการแพร่ระบาด เป็นต้น ส่วนใหญ่ผู้ที่ไม่ทราบข้อมูลจะเป็นผู้สูงอายุ เพราะไม่ได้ติดตามข่าวสาร

ความรู้สึกและการรับรู้ที่เกิดขึ้นหลังมีการแพร่ระบาด ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนไม่ค่อยยรู้สึกเครียดมากนัก เพราะไม่ค่อยได้เดินทางไปไหน  แต่จะมีความวิตกกังวลเพราะจะมีลูกหลานทำงานสถานที่ที่มีความเสี่ยง จึงทำให้ไม่สามารถกลับบ้านได้

ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต  โรคโควิด -19 ส่งผลกระทบทางด้านรายได้ของชุมชนบ้านหนองดุมและบ้านโคกไม้แดง เพราะมีผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด 19 แล้วกลับมาในชุมชนทำให้ยังไม่มีอาชีพ และการเดินทางไปสถานที่ราชการและโรงพยาบาลค่อนข้างลำบาก

แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

ส่วนใหญ่ในครัวเรือนจะมีการประเมินตนเองหรือสังเกตสมาชิกในครัวเรือนว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากมีอาการคล้ายกลุ่มเสี่ยง ชาวบ้านจะรีบไปทำการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนก่อนเบื้องต้น ชาวบ้านในชุมชนมีการดูแลตนเองและรักษาสุขอนามัยมากขึ้น เช่น การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  ,สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกสถานที่หรือมีบุคคลมาเยี่ยมที่บ้าน ,ล้างมือหรือทำความสะอาดมือก่อนหรือหลังรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม,รับประทานอาหารปรุงสุก

 

แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

 

ตำบลบ้านสิงห์ มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกง
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสิงห์

โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ

 1. โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
 2. โรงเรียนบ้านหนองกง
 3. โรงเรียนสิงหวิทยาคม

การลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับโรงเรียน

 • มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
 • สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
 • จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
 • ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ลดเวลาทำกิจกรรม
 • ควบคุมทางเข้า-ออก ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้การบันทึกข้อมูลรายงาน
 • จัดให้มีการแนะนำผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาทุกกลุ่ม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการเรียนการสอน ทำกิจกรรมตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
 • มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อ สุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู