1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
  4. HS03 เก็บข้อมูลลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองตาชี และ หมู่ 7 บ้านหนองตาชี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

HS03 เก็บข้อมูลลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองตาชี และ หมู่ 7 บ้านหนองตาชี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เดือนมีนาคม

ข้าพเจ้านางสาวพรสวรรค์ โกศล กลุ่มนักศึกษา ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จากการได้รับมอบหมายหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและกรอกแบบสอบถาม ได้แก่

  1. แบบสอบถาม 01 สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  2. แบบสำรวจ 02 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  3. แบบสำรวจ 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำหรับพื้นที่ที่ได้ลงสำรวจ คือ หมู่ 5 บ้านหนองตาชี และหมู่ 7 บ้านหนองบัวราย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจ

   หมู่ 5 บ้านหนองตาชี

       เนื่องจากผู้ที่ให้ข้อมูลในแบบสำรวจส่วนมากจะพบเป็นผู้สูงอายุ นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาประถมศึกษา อาชีพโดยส่วนมากคือทำสวน ทำไร่ ทำนา รับจ้างทั่วไป และว่างงาน สถานที่การทำงานทำในพื้นที่อำเภอที่อาศัย ซึ่งภายในหมู่บ้านหนองตาชียังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวจึงทำให้การประกอบอาชีพการหารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติคือป่าไม้เป็นพื้นที่สาธารณะ ชาวบ้านเข้าไปหาของป่า เช่น เห็ด ในช่วงตามฤดูกาล ส่วนสภาพเส้นทางการจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แสงสว่างมีแต่ยังไม่ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านยังขาดความรู้สำหรับการต่อยอดผลผลิต หรือการหาแหล่งจัดจำหน่ายสำหรับการทำสวน จึงอยากให้มีการพัฒนาในด้านการให้ความรู้ การอบรม จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไป

       ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผลกระทบในด้านของรายได้ของชาวบ้าน การส่งออกจำหน่ายของผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจากการสำรวจชาวบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณบ้านและใกล้เคียง ไม่ได้เดินทาง จึงทำให้ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จะสวมก็ต่อเมื่อออกจากบ้านไปในบริเวณที่แออัดอย่างเช่น ตลาด มีการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มีการดูแลสุขอนามัยที่ดีและสม่ำเสมอ

หมู่ 7 บ้านหนองบัวราย

       ในช่วงที่ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากการสำรวจพบว่าคนในวัยทำงานจะออกไปทำงานในช่วงเวลาประมาณ 08.00-17.00 น. จึงทำให้ผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานอยู่ที่บ้าน หรือผู้ที่ว่างเว้นจากการทำงาน ระดับการศึกษาประถมศึกษา การประกอบอาชีพจะทำอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ทำสวน ทำไร่ ทำนา เป้าหมายการผลิตเพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่ายเป็นส่วนมาก แหล่งทรัพยากรที่โดดเด่นคือ วัดภูม่านฟ้า ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสร้างเพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ปัญหาที่พบคือควันฝุ่นจากการที่มีรถบรรทุกขนดิน เส้นทางขรุขระ ป้ายบ้านเลขที่มีเพียงบางหลัง

       จากสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่บ้านได้มีการตระหนักถึงความปลอดภัยมีการสวมหน้าอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่แออัด รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ การล้างมือที่ถูกวิธี การดูตนเองและครอบครัวอย่างถูกสุขอนามัย

อื่นๆ

เมนู