การปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤษภาคม

การประชุมแผนการปฏิบัติงานออนไลน์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Google Meet ซึ่งเนื้อหาการประชุมคือ

  1. ชี้แจงอีเมลที่ใช้สำหรับการประชุมผ่านระบบ Google Meet ในครั้งถัดไป
  2. อธิบายคู่มือการใช้งานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ระบบจัดเก็บข้อมูล (U2T)

      ระบบจัดเก็บข้อมูล (U2T) จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสาขา โดยเน้นความยืดหยุ่นและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากที่สุด คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกำหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

      3. ชี้แจงแผนการดำเนินการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ตำบลบ้านสิงห์ คือการอบรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรขนมไทยแปรรูปตำบลบ้านสิงห์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปแล้ว นำมาต่อยอดการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

      4. ชี้แจงการเข้าร่วมการบรรยายออนไลน์งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

      5. สอบถามปัญหาจากการลงพื้นที่ดำเนินงานปฏิบัติ โดยส่วนมากเป็นปัญหาจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19 ที่มีการแพร่ระบาดจึงทำให้ยากต่อการลงพื้นที่ และมีการแนะแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานการเก็บข้อมูล

      6. ชี้แจงการลงเวลาปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การรับเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน แนะนำการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและการเขียนบทความอย่างถูกต้อง

เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์

งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. รับชมผ่านทางช่อง YouTube “HUSOC-BRU Channel”

       ช่วงก่อนการเริ่มต้นการบรรยายจะเป็นคลิปวิด๊โอการกล่าวถึงปรัชญาการปลูกพืชพันธุ์การเกษตรแบบไร้สารเคมี และการใช้ประโยชน์จากหญ้าโดย “โจน จันได” ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้า แห่งสวนพันพรรณ

โดยการใช้ประโยชน์จากหญ้ามีวิธีการดังนี้

หญ้าในสวน

  1. การตัดหญ้าลงในหน้าฝน เดือนละ 1 ครั้ง ห้ามขนหนี ห้ามเผา ปล่อยหญ้าทิ้งไว้ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หญ้าเหล่านั้นจะกลายเป็นปุ๋ย
  2. หากเราปลูกต้นไม้หรือผลไม้ เราก็จะเหยียบหญ้ารอบ ๆ ต้นไม้ลงจากนั้นนำฟางมาคลุม ซึ่งหญ้าจะไม่โดนแสงแดดก็จะเปื่อยเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ต่อไป

 

 

 

หญ้าในนา

นาที่ปลูกต้นข้าวให้หญ้าขึ้นมาพร้อม ๆ กับต้นข้าว จากนั้นสังเกตหญ้าจะมีข้อ ซึ่งหญ้าจะมีอายุสั้นกว่าต้นข้าว ให้ตัดหญ้าพร้อมกับต้นข้าวโดยให้เหลือตอไว้ประมาณ 2-3 นิ้ว หลังจากนั้นวันที่สองจะตอข้าวแทงพุ่งขึ้นมาสูง 2-3 นิ้ว ทำให้ต้นข้าวโตขึ้นมาได้อย่างสวยงาม

หญ้าในแปลงผัก

แปลงผักพืชต้นสูงอย่างเช่น พริก มะเขือ ข้าวโพด ให้กดหญ้าลงแล้วนำฟางมาคลุมหรือนำหญ้าที่แห้งแล้วมาคลุม หญ้าเหล่านั้นก็จะยุติการเติบโต

แปลงผักพืชต้นเล็ก นำฟางมาคลุมหนา ๆ หญ้าจะเติบโตไม่ได้เนื่องจากไม่ได้รับแสงแดด

       ผู้ดำเนินรายการงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน” โดย ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานกำหนดการ

สามารถรับชมงานทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ย้อนหลังได้ที่  https://youtu.be/21NWL-cmFk0?t=835

 

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล U2T

       การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านหนองตาชี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจกรอกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล U2T ซึ่งระบบจัดเก็บข้อมูลที่แบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูลมีลักษณะ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        และจากการสำรวจพื้นที่ ข้อมูลที่มีในหมู่บ้านหนองตาชีคือ ข้อมูลทางด้านพืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น มีดังนี้

พืชในท้องถิ่น

ใบเตย

 

ดาวเรือง

 

ต้นกล้วย

 

ต้นลำไย

 

ผักหวาน

 

มะกูด

 

ต้นมะขาม

 

มะลิ

 

ส้มโอ

 

มันสำปะหลัง

 

สัตว์ในท้องถิ่น

วัว

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาสานแห

 

แหล่งน้ำในท้องถิ่น

สระน้ำบ้านหนองตาชี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ตัวอย่างการลงบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล U2T

 

        จากการสำรวจพบว่า ข้อมูลโดยส่วนมากจะเป็นพืชในท้องถิ่น เป็นพืชสวนครัวที่นิยมปลูกในทุกครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 19 จึงทำให้ในเดือนพฤษภาคมไม่สามารถจัดการแปรรูปขนมไทยได้ จึงได้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมไทย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดโดยการส่วมหน้ากากอนามัยตลอดการลงพื้นที่สำรวจ

อื่นๆ

เมนู