ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา จันทร์นพคุณ กลุ่มประชาชน

หลักสูตร : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย HS03  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน : พฤษภาคม

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ตอนนี้มีการระบาดระลอกใหม่ ทำให้การดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม ต้องปรับเปลียนรูปแบบแผนงานผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ์  ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า–ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน”  และได้ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงานท่ามกลางการระบาดหนักของโรค Covid-19 มีรายละเอียดดังนี้

           

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น ได้เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google meet กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ ประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับการการดำเนินงานตามแผนงานจาก สป.อว. ให้ผู้ปฏิบิติงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลภายในชุมชนที่รับผิดชอบผ่านเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th/ ซึ่งข้อมูลที่ต้องทำการสำรวจประกอบไปด้วย
1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2.แหล่งท่องเที่ยว
3.ที่พัก/โรงแรม
4.ร้านอาหารในท้องถิ่น
5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
6.เกษตรกรในท้องถิ่น
7.พืชในท้องถิ่น
8.สัตว์ในท้องถิ่น
9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า–ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน” เนื่องจากสถานการณ์ Covid- 19 ที่ตอนนี้มีการระบาดระลอกใหม่ทำให้งานทอดผ้าป่า ปาฐกถาชุมชน ที่จัดการประกอบพิธีขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน จ.บุรีรัมย์ ไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้หลายคน  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการจัดถ่ายทอดสดงานทอดผ้าป่า- ปฐกถาชุมชน ทางออนไลน์แทน โดยมี 2 ช่องทางด้วยกันคือ Google Meet  และถ่ายทอดสดผ่าน Youtube ทางช่อง Husoc BRU chanel เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆได้รับชมการถ่ายทอดสดนี้ด้วย โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

                

ในงานทอดผ้าป่า ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน” ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นพิธีกรดำเนินาน  นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นผู้กล่าวรายงาน  นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวพิธีเปิดงาน  และท่านรองศาสตราจารย์ มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กล่าวขอบคุณ ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานทอดผ้าป่านี้  ตามด้วยพระครูวิสุทธิ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบล หนองกง และประธานกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากล่าวพิธีเปิดเสร็จแล้วนั้นได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ เรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญา แห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Word Disruption” โดย ดร.ยักษ์ -ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นผู้บรรยายในช่วงเช้า

ช่วงเวลา 11.30 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ โนนตะโก บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนของชุมชนหมู่บ้านเข้าร่วมไม่เกิน 50 คน โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมบุญต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid- 19  อย่างเคร่งครัด และถ่ายทอดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีผ่านระบบออนไลน์

หลังจากทำพิธีทอดผ้าป่าเสร็จเรียบร้อย ได้รับการฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญอีก 1 ท่าน บรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption” โดย คุณโจน จันได ในช่วงบ่าย

     

เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องการโรคระบาดของชุมชนอย่างเคร่งครัด ทางข้าพเจ้าจึงเลือกเก็บข้อมูลที่สำรวจได้จากชาวบ้านส่วนน้อย ข้อมูลที่ได้คือ แหล่งน้ำในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่นและสัตว์ในท้องถิ่นบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์ Covid- 19 ที่ตอนนี้มีการระบาดระลอกใหม่ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างลำบากและล่าช้า ชาวบ้านส่วนใหญ่เลี่ยงที่จะพบเจอคนจากนอกพื้นที่ และข้อมูลบางอย่างจำเป็นต้องจับพิกัดพื้นที่ ซึ่งอยู่ห่างจากที่อยู่ของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านไม่สะดวกที่จะพาไปบันทึกข้อมูลได้ จากการสำรวจข้างต้นพบว่าภายในหมู่บ้านมีร้านอาหารที่อยู่ในชุมชนเพียง 1 ร้าน ชื่อร้าน เรณูพานิชย์ ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารประเภทตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ของหวานและเครื่องดื่ม สามารถนั่งทานในร้านได้ ราคาจำหน่ายถูกกว่า 100 บาท ส่วนแหล่งน้ำในท้องถิ่น มีจำนวน 2 แห่ง เป็นหนองน้ำประจำหมู่บ้าน มีน้ำตลอดทั้งปี คุณภาพน้ำอยู่ในระดับน้อย ใช้เพื่อทำการเกษตรเท่านั้น หลังจากนี้ข้าพเจ้าจะเร่งการดำเนินงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันเวลา

       

       

       

 

อื่นๆ

เมนู