ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา จันทร์นพคุณ กลุ่มประชาชน

หลักสูตร : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย HS03  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน : มิถุนายน-กรกฎาคม

การดำเนินงานต่อเนื่องจากเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ ได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคมก่อนลงพื้่นที่ปฏิบัติจริง และเนื่องจากยังคงมีมีสถานการณ์การระบาดหนักของโรค Covid-19 ทั่วทั้งประเทศ มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้สถานการณ์ยากต่อการควบคุม ทำให้ส่งผลต่อการดำเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องการโรคระบาดของชุมชนอย่างเคร่งครัด ครั้งนี้ได้ลงไปสำรวจยังกลุ่มเกษตรกร พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ภายในชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง ซึ่งมีดังนี้

เกษตรกรในท้องถิ่น 

 • ปลูกพืช ได้แก่ ข้าว  มันสำปะหลัง อ้อย
 • เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย เป็ด หมู ไก่ หนูนา กบ

พืชในท้องถิ่น

 • มะนาว
 • มะพร้าว
 • กล้วย
 • มะม่วง

สัตว์ในท้องถิ่น 

 • วัว
 • ควาย
 • หมู
 • ไก่

แหล่งน้ำในท้องถิ่น

 • หนองน้ำประจำหมู่บ้าน แหล่งที่ 1
 • หนองน้ำประจำหมู่บ้าน แหล่งที่ 2

                       

          

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google meet กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ เพื่อชี้แจงและวางแผนในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ otou โดยผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัย และแบ่งกลุ่มเก็บข้อมูลสำหรับโรงเรียน ศาสนสถาน และตลาด ตามจำนวนที่กำหนดให้ดังนี้

การเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย

 • กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน
 • กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน
 • กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน มอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีการแบ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

เมื่อวันที่ 9-13 กรกฎาคม 64 ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูล บ้านหนองจันทร์แดง หมู่ที่ 9 การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับที่พักอาศัย สำรวจมีข้อมูลดังนี้

 1. ในแต่ละครัวเรือนมีการสำรวจประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนตลอดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น และมีการสำรวจว่าบุคคลในครัวเรือนมีการทำงานในที่เสี่ยงหรือเดินทางกลับจากที่เสี่ยงหรือไม่
 2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันหากพบว่ามีไข้ ร่วมกับมีไอ หรือมีอาการต่าง ๆ ที่เข้าค่ายเสี่ยงติดโรคโควิด-19 จะให้รีบไปพบแพทย์ทันที
 3. มีการดูแลสุขอนามัยตลอดโดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่ ทั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก และหลังกลับจากนอกบ้านทุกครั้ง
 4. ส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัวในการรับประทานอาหาร
 5. ส่วนใหญ่บุคคลในครัวเรือนจะแยกของใช้ส่วนตัวกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แต่ในบางครัวเรือนจะยังใช้แก้วน้ำร่วมกับคนในครัวเรือนอยู่
 6. เมื่อกลับจากทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านส่วนน้อยจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ล้างมือ หรืออาบน้ำโดยทันที

                     

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 -ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไว Covid-19 สำหรับศาสนสถาน สำรวจมีข้อมูลดังนี้

จากการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับศาสนสถาน

ซึ่งได้แก่

 • วัดโพธิ์คงคา
 • สำนักปฏิบัติธรรม วัดตามุมเวฬุวนาราม
 • วัดบ้านหนองทะยิง
 • วัดบ้านหนองกง
 • ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง
 • สำนักสงฆ์พุทธบาทศิลาภูม่านฟ้า

กรณีมีกิจกรรมทางหรือพิธีกรรมทางศาสนา

เจ้าหน้าที่วัด หรือ เจ้าภาพในการจัดงานจะประสานงานไปยัง สาธารณสุข หรือ อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อช่วยคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และการลงทะเบียนก่อน-หลังเข้าร่วมงาน มีการเว้นระยะห่างซึ่งกัน

ทางวัดที่มีกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาบ่อยครั้ง จะมีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้ผู้ที่เข้ามาภายในวัด มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้า และมีการทำความสะอาดภายในบริเวณวัดทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรม

กรณีไม่มีกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา

ทางเจ้าหน้าที่วัด หรือจิตอาสาภายในชุมชนจะมีการทำความสะอาดภายในบริเวณวัดทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข

          

จากการปฏิบัติงานในเดือนนี้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานยังคงดำเนินงานต่อเนื่องตามแผน การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย และยังคงปฏิบัติตามหลักมาตรการป้องกันการระบาดโรค Covid-19 ที่ระบาดหนักอย่างมากในประเทศ และได้ปรับแผนการดำเนินงานไปในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการเข้าใกล้ และสัมผัสกับผู้อื่นให้น้อยมากที่สุด

 

 

อื่นๆ

เมนู