หลักสูตร : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย HS03

ประจำเดือน : มีนาคม

ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา จันทร์นพคุณ  กลุ่มประชาชน ตำบลบ้านสิงห์   ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564 ณ  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจ ตามแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับศาสนสถาน  และสำหรับที่พักอาศัย ภายในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงสำรวจอยู่ในกลุ่มประชาชน ทั้งหมด 5 ท่าน และการเก็บข้อมูลตต่อเนื่องในแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด -19

 

 

จากการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับศาสนสถาน

ซึ่งได้แก่   – วัดโพธิ์คงคา

– สำนักปฏิบัติธรรม วัดตามุมเวฬุวนาราม

– วัดบ้านหนองทะยิง

– วัดบ้านหนองกง

– ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง

– สำนักสงฆ์พุทธบาทศิลาภูม่านฟ้า

กรณีมีกิจกรรมทางหรือพิธีกรรมทางศาสนา

เจ้าหน้าที่วัด หรือ เจ้าภาพในการจัดงานจะประสานงานไปยัง สาธารณสุข หรือ อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อช่วยคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และการลงทะเบียนก่อน-หลังเข้าร่วมงาน มีการเว้นระยะห่างซึ่งกัน

ทางวัดที่มีกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาบ่อยครั้ง จะมีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้ผู้ที่เข้ามาภายในวัด มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้า และมีการทำความสะอาดภายในบริเวณวัดทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรม

กรณีไม่มีกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา

ทางเจ้าหน้าที่วัด หรือจิตอาสาภายในชุมชนจะมีการทำความสะอาดภายในบริเวณวัดทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข

จากการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับครัวเรือน

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวัน หรือในการทำงาน ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และมีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในครัวเรือน เกี่ยวกับอาการต่างๆที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่เสมอ มีการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่เสมอ

ในการนี้ข้าพเจ้าได้คีย์ข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู