ข้าพเจ้า นางสาวระวิวรรณ ฉิมกูล ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. รหัส HS03 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง

          การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้เริ่มรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน อาทิเช่น เรื่องข้อพิพาททางที่ดิน การแบ่งมรดก โดยทำการกรอกข้อมูลลงในระบบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีท่านปลัดและะพนักงานเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ การดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานตามขั้นตอนดั้งต่อไปนี้

1.ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์→ เขียนคำร้อง

2.เจ้าหน้าที่ประจำห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์บันทึกลงในบัญชีการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ

3.ลงข้อมูลในระบบ พร้อมสแกนคำร้องเรียน/ร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง

4.วิเคราะห์/วินิจฉัย/สั่งการ ประสานงานส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียนพร้อมเสนอผู้บังคับบัญชา

5.เชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

6.ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้มาร้องทุกข์

7.สิ้นสุดการดำเนินงานรายงานผลให้จังหวัด

          ทั้งนี้การดำเนินงานนั้นต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามขอบเขตและจุดประสงค์ของกรมการปกครองต้องมีการติดตามผลในเรื่องที่ได้รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ จนสำเร็จลุล่วงเป็นที่พอใจของผู้ร้องและผู้ถูกร้อง นอกจากการดำเนินงานส่วนธุรการแล้วทางอำเภอนางรองยังมีการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ 2564 โดยข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการ ตามพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีประธานคือ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมในโครงการจิตอาสาพระราชทานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

          สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนั้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ข้อมูลการดำเนินงานในขั้นตอนที่ได้กล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของปลัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยในส่วนการปฏิบัติงานนั้นทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองจะยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คอยให้คำแนะนำกับประชาชนที่ได้เขียนคำร้องเรียน ร้องทุกข์และปัญหาต่าง ๆ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

 

อื่นๆ

เมนู