ข้าพเจ้า นางสาวระวิวรรณ ฉิมกูล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มกพร. ตำบลบ้านสิงห์ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

การปฎิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สืบเนื่องมาจนถึงเดือนมิถุนายนนั้น ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19 ยังไม่มีท่าทีทุเลาลง ทางที่ว่าการอำเภอนางรองยังคงมีมาตรการคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการด้านต่าง ๆ โดยอาศัยแนวทางการปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขในการจัดการภาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19 ) เพื่อให้หน่วยงาน บุคคล และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการคุ้มครอง ป้องกันสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ (Setting)เพื่อควบคุมป้องกันโรค มิให้แพร่กระจายไปสู่คนหมู่มาก ทั้งนี้ทางกรมการปกครอง โดย นายธนาคม จงจิระ        อธิบดีกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้มีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19”เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

1. ให้นายอำเภอ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19”

2. ติดตามสถานการณ์การระบาดฯ อย่างต่อเนื่อง

3. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์การระบาดฯ ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อลดความตื่นตระหนก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย

4. ตรวจตราสอดส่องโรงแรม/สถานที่พัก โดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/สถานที่พักในพื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วยและตรวจสอบการลงทะเบียนในบัตรทะเบียนผู้เข้าพัก (แบบ ร.ร.3) ของนักท่องเที่ยวอย่างละเอียด หากพบผู้เกิดสภาวะเสี่ยง ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422

5. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ในการขอรับการสนับสนุนเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อบริการประชาชน ณ จุดที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก

6. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่อำเภอโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ชุมชน และสถานที่ราชการ

7. ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในการดำเนินงานจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19”

ในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ว่าการอำเภอนางรองต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสสจ.บุรีรัมย์ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านรวมทั้งประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย ส่วนการดำเนินงานของ ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง ท่านปลัดอำเภอประจำห้องได้มอบหมายให้ข้าพเจ้ารับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่อำเภอ เขียนคำร้องข้อพิพาท  ต่าง ๆ นัดวันไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงสถานะในระบบออนไลน์  และทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้บริการประชาชน โดยสามารถเขียนคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ได้ ในแอพพลิเคชั่น Dopa Help (ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง ICAD)        เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและต้องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ตามรูปภาพด้านล่างดังนี้

การดำเนินงานอย่างคร่าว ๆ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองและข้าพเจ้าได้รับการประสานงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ กรณีราษฎร นางเอ (นามสมมุติ) ร้องคัดค้านคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสากรรม

 

 

 

 

 

วันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น-12.00น. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองและข้าพเจ้า ประสานงานไปยัง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง นายช่างรังวัดอาวุสโส หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.1 (ดงใหญ่)  ผอ.กองช่าง และนิติกร อบต.นางรอง เพื่อประชุมคณะกรรมการ ตามที่ท่านนายอำเภอนางรองแต่งตั้งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การยื่นคำขอรังวัดขอออกโฉนดที่ดิน และตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ของราษฎรผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์

   

วันจันทร์ที่  31 พฤษภาคม 2564  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองและข้าพเจ้าได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยให้กับคู่พิพาทจ่ายเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยหนี้หรือทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 200,000 บาท

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอนางรองและข้าพเจ้า ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลนางรอง อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง และนอกเหนือวันเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรองรับประชาชนในการเดินทางเข้ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานทางด้านเอกสารภายในห้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดประจำห้อง

   

การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง  สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานของห้องศูนย์ดำรงธรรมจะยึดหลักธรรมาภิบาล คือ แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ใน ความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันประกอบไปด้วย 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 1.หลักนิติธรรม  2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักการมีส่วนร่วม 5.หลักรับผิดชอบ และ 6.หลักความคุ้มค่า จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพ ความถูกต้องในแผนงาน รวมไปถึงความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู