ข้าพเจ้า นาวสาวระวิวรรณ ฉิมกูล   ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มกพร. ตำบลบ้านสิงห์ ได้รับมอบให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง ภายใต้โครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย)

            ในเดือนเมษายนสืบเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคมนั้นทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองได้ดำเนินงาน รวมทั้งแนวการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่และประชาชน ตามคำสั่งของทางจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal ) ทั้งนี้ประชาชนบางส่วนอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางกรมการปกครองสามารถให้ท่านเขียนคำร้องออนไลน์ได้ ในแอพพลิเคชั่น Dopa Help (ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง ICAD) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการด้านต่าง ๆ นั้น ทางที่ว่าการอำเภอนางรองได้มีมาตรการ เพิ่มจุดคัดกรองสำหรับประชาชนที่จะมาใช้บริการทุกท่าน ให้ท่านปฏิบัติตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนมาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ยึดหลัก “D-M-H-T-T”

             สำหรับการปฏิบัติงานนั้นท่านปลัดอำเภอประจำห้องได้มอบหมายให้ข้าพเจ้ารับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่อำเภอ เขียนคำร้องข้อพิพาทต่าง ๆ นัดวันไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงสถานะในระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในแอพพลิเคชั่น Dopa Help โดยทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองมีสถานะ รอการตรวจสอบ 1 เคส มอบหมายงาน 1 เคส กำลังดำเนินการ 0 เคส ติดตามผล 0 เคส ยุติเรื่อง 144 เคส ทั้งนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในตำบลนางรองโดยมีโครงการที่ดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จจึงนำมาซึ่งปัญหาและความไม่เข้าใจ ทางอำเภอจึงลงมาติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

          ข้าพเจ้าเข้าร่วมรับฟังงาน “บุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ (ยักษ์จับโจน) ” โดย นายธัชกร หัตถาธรกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดพิธีออนไลน์ โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง เป็นศูนย์สำหรับเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ซึ่งการร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ข้อคิด หลักการในการดำรงชีวิตอย่างพอมี พอกิน เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก เพราะมีผู้เชียวชาญหลากหลายท่านได้ให้ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ศัลย์กำธร ได้บรรยายแนวคิดปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนตั้งมั่นในการใช้ชัวิตทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในดินแดนสยามได้อย่างสมดุลอีกด้วย

               วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอนางรอง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเจ้าหน้าที่อำเภอนางรอง และข้าพเจ้าได้ร่วมภารกิจมอบข้าวกล่อง“ครัวพระราชทาน” อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จำนวน 1,230 ชุด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง ตำบลสะเดา ตำบลทรัพย์พระยา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด – 19 โดยมี นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด -19 แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 3 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

    

     

     

             ด้วยการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง เนื่องจากการลงพื้นที่ทำให้เล็งเห็นถึงปัญหา ข้อผิดพลาดต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นแต่ละหมู่บ้าน  แต่ท่านปลัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน แนะแนวทางให้มีดำเนินงานต่อไปจนสำเร็จเสร็จสิ้น และทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยให้ทั้งสองฝ่ายพอใจและสามารถดำเนินงานด้วยความสามัคคีให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทำงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ย่างเหมาะสมและถูกต้อง

Hs03-ต.บ้านสิงห์ ประชุมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู