บทความประจำเดือน มีนาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

บ้านหนองโคลน” ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า นายณัฐพงษ์ จงกล กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง ได้ดำเนินงานตามที่ส่วนกลางและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากการทำแบบสอบถามข้อมูล ตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19  เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน เพื่อยกระดับในด้านการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้คนในชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19) นั้น ในเดือนมีนาคมนี้ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งให้ดำเนินการทำแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติมตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละกลุ่ม

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรในบ้านหนองโคลน มีทั้งหมด 134 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 416 คน ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด วัว เป็นต้น และรับจ้างทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา(covid-19)ทางชุมชนได้มีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี โดยการล้างมือให้สะอาด และหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีคนเยอะๆ

และได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการลงพื้นที่ทำแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

มีการสังเกตุคนในครัวเรือนและตนเองว่ามีอาการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19หรือไม่ มีการทำความสะอาดร่างกายและล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอร์เมื่อเริ่มทำกิจกรรมและทำกิจกรรมต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน

แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด

ซึ่งได้ลงพื้นที่เป็นกลุ่มและสถานที่ที่ได้ลงพื้นที่คือ ตลาดนัดที่มีอยู่ทั้งหมดในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ตลาดในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มี 2 แห่ง คือ

1.ตลาดชุมชนบ้านหนองโคลน มีทุกวันยกเว้นวันเสาร์

2.ตลาดชุมชนบ้านโคกไม้แดง มีทุกวันเสาร์

ทั้งสองตลาดอยู่ห่างกันไม่มาก ตลาดได้มีมาตรการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ มีแจลแอลกอฮอร์สำหรับทำความสะอาดมือ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดมิดชิด มีการทำความสะอาดเครื่องใช้เป็นอย่างดี และการสามหน้ากากอนามัย 100%

 

อื่นๆ

เมนู