บทความประจำเดือน กรกฎาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) “บ้านหนองโคลน” ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายณัฐพงษ์ จงกล กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง รับผิดชอบลงพื้นที่ในหมู่ 11 บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือน กรกฎาคม นี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการทำงานและได้ทำการลงพื้นที่เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม hackathon เพื่อจัดทำวิดีโอส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ประชุมงานออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายผู้ดำเนินงานประจำตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เข้าร่วมการประชุมงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานที่ต้องทำในเดือนกรกฎาคม โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแบบฟอร์ม 06 ในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย

จากการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ในพื้นที่บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า – เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่ – ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่ – ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

– ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองโคลนมีการเฝ้าระวังและประเมินตนเองอยู่เสมอ

2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

– ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองโคลนมีการสังเกตอาการอยู่เสมอ ปัจจุบันยังไม่พบบุคคลที่มีอาการดังกล่าว

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

– ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองโคลนมีการดูแลตนเองด้วยการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ และมีการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน

4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

– ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองโคลนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ

5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

– ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองโคลนไม่มีการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน

6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

– ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองโคลนมีการล้างมือและชำระร่างกายเมื่อกลับมาจากทำกิจกรรมนอกบ้านอยู่เสมอ

 

แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด

1. กำหนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

– ทางเข้า-ออกทุกทางจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์

2. มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ หรือไม่

– มีมาตรการให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100%

3. มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้คน หรือไม่

– ตลาดในพื้นที่เป็นตลาดขนาดเล็ก คนไม่ค่อยแออัด

4. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ หรือไม่

– มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ทุกทางเข้า-ออกของตลาด

5. จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกวัน และทำความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือไม่

– มีการทำความสะอาดทุกครั้ง

6. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ให้บริการในตลาด หรือไม่

– ไม่มีห้องน้ำ

7. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในบริเวณตลาด และเก็บรวบรวมขยะไว้ยังที่พักขยะรวม ของตลาดทุกวัน หรือไม่

– ไม่มี แต่ละร้านค้าต้องจัดการกับขยะของตนเองให้เรียบร้อย

8. จัดสภาพแวดล้อมในตลาด เพื่อความสะดวกผู้ซื้อและลดระยะเวลาใช้บริการตลาด เช่น จัดให้มีการ ระบายอากาศที่เหมาะสม จัดทำผังแสดงโซนการจำหน่ายสินค้า จัดทำป้ายราคาสินค้า หรือไม่

– ตลาดตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง

9. มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงาน ต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไป ตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด หรือไม่

– มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากทุกคนอยู่เสมอเกี่ยวกับการเฝ้าระวังของโรคระบาด

อื่นๆ

เมนู