1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 การจัดเวทีอบรมวางแผนการพัฒนาสูตรการแปรรูปขนมไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

HS03 การจัดเวทีอบรมวางแผนการพัฒนาสูตรการแปรรูปขนมไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )

ดิฉัน นางสาวอรวรรณ คิดรัมย์ ( กลุ่มนักศึกษา )  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในเดือนเมษายน 2564 เพิ่มเติมจากเดือนมีนาคม 2564

           วันที่ 22 มีนาคม 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของอำเภอนางรอง ทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง ตำบลหนองโสน ตำบลหนองโบถส์ และตำบลบ้านสิงห์  ได้เข้าร่วม “ พิธียกเสาเอก – เสาโท ” ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง และเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ประธานยกเสาเอก ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และประธานยกเสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท โดยพิธีดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

    

      วันที่ 3 เมษายน 2564  ได้เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google meet พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านสิงห์ ประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานเดือนเมษายน สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้านเกี่ยวกับการทำขนมในพื้นที่ และให้ติดต่อผู้ประกอบการ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำขนมในหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ ให้เข้าร่วมการอบรมค้นคว้าหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่อไป ก่อนการลงพื้นที่จริงในวันที่ 8 เมษายน 2564

            วันที่ 8 เมษายน 2564  ได้เข้าร่วมการจัดเวทีอบรมการค้นคว้าหาข้อมูลเเละวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ขนมไทยในชุมชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  มีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หนองขาม หมู่ที่ 4 โคกไม้แดง หมู่ที่ 8 บ้านหนองกง หมู่ที่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง และหมู่ที่ 13 บ้านหนองสองห้อง

                 

                 ซึ่งมีการเปิดเวทีประชุมได้มีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ แหล่งการจัดจำหน่าย ปัญหา และอุปสรรคของแต่ละหมู่บ้านว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่โดดเด่น จากการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมไทย จากหมู่บ้านต่าง ๆ ที่เข้าร่วมได้ข้อสรุปดังนี้

ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม คือ ขนมทองม้วน ขนมดอกจอก กล้วยฉาบ มันฉาบ ขนมรังแตน ขนมรังนก ข้าวแต๋น

หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้แดง คือ ขนมดอกจอก ขนมลอดช่อง ไข่เค็ม ( เกลือ/สมุนไพร ) กล้วยฉาบ ถั่วเคลือบ ไส้กรอก

หมู่ที่ 8 บ้านหนองกง คือ น้ำพริกปลางย่าง ขนมตาล ขนมต้ม ข้าวหมาก ขนมบ้าบิ่น

หมู่ที่ 9 บ้านจันทร์แดง คือ ขนมสอดไส้ ขนมถั่วแปบ

หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน คือ กล้วยฉาบ กล้ายปาปิก้า มันฉาบ ขนมตาล ขนมไข่เต่า

หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง คือ ข้าวโพดต้ม มะพร้าวเผา ข้าวหลาม

หมู่ที่ 13 บ้านหนองสองห้อง คือ ขนมดอกจอก พริกแกง

แหล่งจัดจำหน่าย

 
หมู่บ้าน แหล่งจำหน่าย
ตลาด ผลิตตามที่มีรายการสั่ง มีแหล่งตลาดมารับซื้อ      สำนักงานราชการ

 ( โรงเรียน, อำเภอ, อบต. )

ร้านค้าตามหมู่บ้าน แหล่งตลาดในเครือข่าย
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13

 

ปัญหาและอุปสรรค

 • สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ลูกค้าไม่สามารถมารับสินค้าที่ตามปกติ
 • มะพร้าวมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากการทำลายและรบกวนของแมลงศัตรูพืช ตั้งแต่ระยะการปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ทำให้ศักยภาพในการให้ผลผลิตของพืชปลูกลดลง
 • วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำขนมมีอัตราราคาที่สูงขึ้น
 • ราคาของผลิตภัณฑ์เท่าเดิม แต่ต้นทุนสูงขึ้น
 • ขาดแรงงานในการเเปรรูปผลิตภัณฑ์
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ยังไม่กว้างออกไป

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่ต้องการพัฒนา

จุดเด่น

 1. ขนมบ้าบิ่น (ชนิดทอด) เก็บไว้ได้ 1 วัน หากเก็บไว้นานจะเกิดความชื้น ไม่น่ารับประทาน 
 1. ขนมใส่ไส้ มีหลากหลายไส้ เช่น ไส้ข้าวโพด ไส้ช็อคโกแลต
 1. กล้วยฉาบ กล้วยพันธุ์กสวยจะทำให้มีรสชาติที่อร่อยกว่าพันธุ์น้ำว้า หากเป็นสีเหลืองจะอร่อย หากเป็นสีขาวจะมีรสฝาด
 1. มะพร้าวน้ำหอม

 

สิ่งที่ต้องการพัฒนา

     1. เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า (Trademarks logo design) ซึ่งมีขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังภาพ

                                               สามารถเข้าเว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th/th/ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

      2. บรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมบ้าบิ่นรูปหัวใจ ขนมบ้าบิ่นรูปดาว  ซึ่งมีตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

                                   

       3.ช่องทางการตลาดที่ขยายกว้างขึ้น

ช่องทางการตลาดออนไลน์มีดังนี้

  1. สร้างการรับรู้ ( Awareness )

  2. เข้าใจวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ ( Discover )

  3. การพิจารณาวิธีให้ได้มาซึ่งลูกค้า ( Consideration )

  4. การปิดการขายให้ได้มาซึ่งลูกค้า ( Conversion )

  5. การสานสัมพันธ์กับลูกค้า ( Cutomer Relationship )

   6. การรักษาฐานลูกค้า ( Retention )

        สรุป จากแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมไทยของชุมชนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีขนมที่โดดเด่นคือ 1. ขนมบ้าบิ่น 2. ขนมใส่ไส้ 3.กล้วยฉาบ และ 4. มะพร้าวน้ำหอม จะมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาทางด้านเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลบ้านสิงห์ และในส่วนสำคัญคือช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ขยายกว้างขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้จะมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมไทยต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู