1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 – การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS03 – การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวอรวรรณ  คิดรัมย์   กลุ่มนักศึกษา

การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในเดือนกรกฎาคม 2564 เพิ่มเติมจากเดือนมิถุนายน 2564

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังคงมีความรุนแรงอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติเมื่อใด   ทำให้มีบางตำบลที่ต้องปิดหมู่บ้านเพื่อกักตัว จึงเป็นที่มาของคำว่า “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า”  สิ่งที่สำคัญที่สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ นั่นคือ การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อน – หลังทำกิจกรรมต่าง ๆ ทุกครั้ง นอกจากจะทำให้ตัวเองปลอดภัยแล้ว ยังทำให้ผู้อื่น ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน 

การปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากเดือนมิถุนายน  มีดังนี้

              วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. ได้มีการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจร่วมกัน ในด้านการเข้าร่วมการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

              วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 และได้มีการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

               การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) “ปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา” เป็นการร่วมพูดคุยในหัวข้อการค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิทัล โดยกิจกรรมได้มีการจัดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน http://m.facebook.com/MHESIThailand/

»»» บรรยายโดย «««

       คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (CEO & Co-founder) บริษัท เทคซอส มีเดีย เวลา 14.30 – 16.30 น.

       คุณสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (นักพัฒนานวัตกรรม) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เวลา 09.00 – 12.00 น.

       คุณอานนท์ บุณยประเวศ (CEO) บริษัท TECHSARM เวลา 09.00 – 12.00 น.

            วันเสาร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในกลุ่ม hackatron ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งสถานที่จัดทำวิดิโอคือ 1.วัดโพธิ์คงคา 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ 3.กลุ่มแม่บ้านแปรรูปขนมกล้วย บ้าบิ่น และทองม้วน 4.สำนักสงฆ์พุทธศิลาภูม่านฟ้า หรือ วัดภูม่านฟ้า

โดยมีชื่อทีมคือ You to team
– รายนามผู้เข้าประกวด

1. นายปริวัติ จำเนียรกูล (หัวหน่าทีม)
2. นายปริญญา ไทยสืบชาติ
3. นายณัฐพงษ์ จงกล
4. นางสาวอรวรรณ คิดรัมย์
5. นางสาวพรสวรรค์ โกศล
6. นางสาวพัชรียา ลามั่น
7. นางสาววาสนา แก้วไธสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม มีดังนี้ 

       วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ OTOU ผ่านทาง Google Meet ห้องการประชุม https://meet.google.com/ooj-qxrz-pmc?pli=1&authuser=0 พร้อมทั้งมอบหมายงานการจัดเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม

การจัดเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม และเก็บข้อมูลย้อนหลังในเดือนมิถุนายน

1.การเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัย

      1.1. กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

      1.2. กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน

      1.3. กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

2.การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน มอบหมายให้กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

3.การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด มอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบโดยมีการแบ่งกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล

         ซึ่งการเก็บข้อมูลกลุ่มนักศึกษา มีจำนวน 5 คน โดยแบ่งกันสำรวจดังนี้

    1. บ้านหนองขาม จำนวน 2 คน  

     2. บ้านหนองตาชี จำนวน 3 คน ตามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองตาชี มีรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน Application U2T  

 • สวนดาวเรือง  
 • สวนมันสำปะหลัง 
 • สวนยางพารา
 • สวนดอกมะลิ 
 • ต้นส้มโอ 
 • ต้นผักหวานป่า
 • ต้นมะขาม 
 • ต้นเชอรี่  
 • สวนใบเตย
 • ต้นสับปะรด
 • ต้นตะไคร้หอม
 • ต้นแก้วมังกร 
 • ต้นกระบุก 
 • ต้นกล้วย 
 • ต้นลำไย 
 • ต้นมะม่วง
 • ต้นมะกรูด
 • ต้นสีหวด 
 • ต้นกระท้อน 
 • ต้นน้อยหน่า 
 • ต้นไม้ไผ่ 
 • ต้นตะขบ
 • ต้นพุทรา
 • ต้นสะเดา
 • ต้นหม่อน
 • ต้นมะค่า
 • ต้นอัญชัน

 • วัว 
 • หมู 
 • นกเอี้ยง 

 •   แห  
 • กับดักแย้หรือด้วงแย้  

 • สระน้ำบ้านหนองตาชี
 • บึงบัวหลวง

การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ที่พักอาศัย

 1. มีการประเมินตนเอง เเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน 
       จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการประเมินอาการตนเองอยู่สม่ำเสมอ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงก็จะรีบไปพบเเพทย์ เพื่อทำการตวรจสอบอาการของตนเอง มีการป้องกันตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันคือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เเละเว้นระยะห่าง  2 เมตร ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ หากมีญาติกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงจะนำส่งไปกักตัวทันที เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

      2. มีการสังเกตอาการ เเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
          จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการสังเกตุอาการของตนเอง เเละอาการบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ชาวบ้านในชุมชนจะรีบไปพบเเพทย์ทันที

      3. มีการดูเเลสุขอนามัยตนเอง เเละบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน
                 จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการดูเเลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำเเละสบู่ หรือเจลเเอลกอฮอลล์ โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เเละหลังกลับมาจากนอกบ้านอย่างสม่ำเสมอ

      4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ เเละใช้ช้อนส่วนตัว
                จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุก เเละมีการใช้ช้อนส่วนตัวหรือช้อนกลางในการรับประธานอาหาร เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

      5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน

                 จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการระมัดระวังในการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน เเก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

      6. ทำความสะอาดตนเองก่อน-หลังทำภารกิจในบ้านหรือกิจกรรมนอกบ้าน 
                  จาการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีการล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องเเต่งกายทันที เมื่อกลับจากการทำภารกิจข้างนอกหรือกิจกกรมนอกบ้าน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สรุปการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น จึงทำให้การประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบเครือข่ายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์   มีเจ้าหน้าที่ อสม. คอยตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลเข้า – ออกภายในชุมชน ซึ่งทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล และการจัดอบรมตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยาก แต่ทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนในตำบลบ้านสิงห์ ได้ช่วยการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการรับมือ และป้องกันตนเองกับสถานการณ์ฯ ได้เป็นอย่างดี   

อื่นๆ

เมนู