ดิฉันนางสาวพนิดา  สนทนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่  1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์  จัดทำวีดีโอรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19  ได้เข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในระบบ cbd.u2t.ac.th และจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องโควิด – 19 และรณรงค์การฉีดวัคซีน

           วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.  ข้าพเจ้า ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้าร่วมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีชาวบ้านที่ทำขนมมาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

ได้เรียนรู้และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์สินค้าในตำบลบ้านสิงห์ โดยได้สอบถามเกี่ยวกับความต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์

โลโก้ (Logo) คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เป็นผลของการออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbolism) เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ แก่สินค้าและบริษัทของตน โดยวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะของตนเอง สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ผู้พบเห็นจดจำง่าย เกิดความน่าเชื่อถือ หรือตราตรึงผู้บริโภคตลอดไป

ประโยชน์ของโลโก้
–  สามารถใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาที่สั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีความชัดเจนมากกว่าใช้ข้อความ
–  ใช้พื้นที่น้อยกว่าการใช้ข้อความหรือวลี ขนาดของสัญลักษณ์สามารถย่อ/ขยาย ได้ตามขนาดที่ต้องการ
–  มีการนำไปใช้อย่างสากล ทั้งนี้เนื่องจากสามารถที่จะสื่อความหมายให้ผู้มาเยือน ที่ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นเข้าใจได้
–  สามารถทำให้กลุ่มลูกค้า จดจำได้ง่ายขึ้นและสื่อให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ทางธุรกิจ
–  เป็น Band name ทางการตลาด ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และภาพพจน์ที่ดี

บรรจุภัณฑ์คืออะไร   

 บรรจุภัณฑ์คืออะไร “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ทำจากวัสดุใด ๆ ที่นำมาใช้สำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลำเลียง จัดส่ง และนำเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

  1. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอื้อประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์มีลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการจดจำตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
  3. เพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า
  4. เป็นตัวชี้บ่งและสื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภค แสดงถึงภาพลักษณ์
  5. เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า  เมื่อบรรจุภัณฑ์ดีย่อมมีส่วนช่วยให้มูลค่าสินค้าสูงขึ้น

 

 

การจัดทำสเปร์แอลกอฮอร์

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ถ่ายทำวิดิโอ Covid week  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายประกิจ แดงชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ดร.สันติชาติ บุรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และนางสาวภัคธิรา เชิดชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ ร่วมถ่ายทำวิดิโอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตราการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19 มาตราการการช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านสิงห์ รวมถึงประสบการณ์ในการฉีดวัคซีน การปฎิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนและผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน หลังจากการถ่ายทำวิดิโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์

 

             

โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว”  ในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาปลูกป่าชุมชนและช่วงบ่ายจะปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่ บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เตรียมการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์และบรรจุแอลกอฮอล์เพื่อสำหรับการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 1,000 ขวด

           

อบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. อบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และคุณวิไลวรรณ ต้องกระโทก พยาบาลวิชาชีพ โดยได้บรรยายข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด – 19และข้อมูลของวัคซีนป้องกันโควิด – 19  หลังจบการบรรยายได้มีการสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และทดลองทำเอง จากนั้นมีการส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนหมู่บ้านเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

ข้อแนะนําเตรียมตัว ก่อนไปฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด – 19

ตรวจสอบร่างกาย
– ไม่อดนอน หลับให้เพียงพอ
– เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ
– ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
– สองวันก่อนและหลังฉีด งดออกกําลังกายอย่างหนัก

แจ้งแพทย์ก่อนฉีด
– โรคประจําตัว
– ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน
– การตั้งครรภ์

 

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ระหว่างวันที่ 1 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 1 บ้านหนองดุม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการทำนาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านในช่วงเวลากลางวันจึงเป็นเหตุทำให้การเก็บข้อมูลล้าช้า และยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

  •  สำรวจสัตว์ในท้องถิ่น สัตว์ในชุมชนบ้านหนองดุม หมู่ที่ 1 ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะเลี้ยง วัว ควาย ไก่ เป็ด ซึ่งมีจำนวนมาก จากการสำรวจบางส่วนอยู่ในบริเวณทุ่งนาทำให้ไม่ทราบเจ้าของ
  • ร้านอาหารในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองดุม มีร้านก๋วยเตี๋ยว 1 ร้าน มีที่นั่งเพียงพอสำหรับนั่ง 10 – 15 คน มีที่จอดรถเพียงพอ ราคาอยู่ที่  20 – 25 บาท เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 น. – 15.00 น.
  • พืชในท้องถิ่นส่วนใหญ่ ชุมชนบ้านหนองดุมจะปลูกมันสำปะหลังและจะเป็นพืชผักสวนครัวทั่วไป เช่น ผักชี ผักบุ้ง มะละกอเป็นต้น
  • เกษตรกรในท้องถิ่น โดยได้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลจำนวน 50 คน ในชุมชนบ้านหนองดุมหมู่ที่หนึ่งนั้นส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรแทบทุกครัวเรือน ปลูกข้าวและมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่และจะใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการช่วยประกอบการทำเกษตร เช่น  รถไถ รถบรรทุก รถเกี่ยวข้าว เป็นต้น แรงงานที่ใช้ส่วนใหญ่จะ ช่วยกันทำในเครือญาติประมาณ 3 – 10 คน
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น แหล่งน้ำในชุมชนบ้านหนองดุม มี 3 แหล่ง โดยสภาพแหล่งน้ำมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการทำการเกษตร

 

 

อื่นๆ

เมนู