ข้าพเจ้า นางสาวปาริชาติ ฉิมโพธิ์กลาง (บัณฑิตจบใหม่กลุ่มงาน กพร ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ )ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอชำนิ 

การปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมข้าพเจ้าได้ช่วยงานในส่วนของการรับลงทะเบียนเราชนะให้กับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในวันที่ 24-25 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายอำเภอ ปลัดอาวุโส ปลัดประจำตำบล กำนันและผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม และได้มีการจัดการประกวดการจัดบอร์ดของ 5 ตำบล 

วันที่ 1-9 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ เอกสารการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้ใหญ่บ้าน (4ปี) 5 ตำบล 28 หมู่บ้าน และประทับตรา ป.ผญ.6 

วันที่ 5 ได้เรียนรู้งานการเขียนเกษียนหนังสือตรวจความถูกต้องของเอกสาร และติดประกาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่องและเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปล่อง

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่ประชุมราษฎรที่บ้านดอนหวาย  ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ณ ศาลากลางบ้านดอนหวาย เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ พร้อมกับท่านปลัด 

วันที่ 15 ได้ช่วยปลัดหาข้อมูลเอกสาร ป.ผญ. 6 ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทำความสะอาดและทำลายของเก่าที่ไม่ได้ใช่งาน

อื่นๆ

เมนู