การปฏิบัติงานของเดือนมีนาคม-เมษายน

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารและเตรียมเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้คีย์ข้อมูลรายงานการประชุมการเลือกผู้ใหญ่บ้านและติดปิดประกาศผู้ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประทับตราสิงห์ที่บัตรลงคะแนน

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้ช่วยเสิร์ฟน้ำกับกาแฟให้คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านและตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ผู้ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ประทับตราสิงห์ที่บัตรลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านและตีเส้นเพื่อทำใบนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้ไปช่วยนับเงินผ้าป่าในงานนมัสการหลวงพ่อชำนิจที่วัดชนะตาราม

       

       

วันที่ 26 มีนาคม 2564 จัดเก็บเอกสาร ปิดประกาศ  วันที่ 29 มีนาคม 2564 คีย์ข้อม้ล ผญ 11 ผญ 13 ผญ 14 ผญ 15 ผญ 20

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการได้ช่วยเสิร์ฟน้ำและจัดเก็บสถานที่หลังประชุมเสร็จ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ พร้อมกับปลัดและคณะกรรมการ ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านดอนหวาย ดิฉันได้รับหน้าที่ตรวจเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านและเขียนลำดับให้ผู้มาใช้สิทธิ

     

     

วันที่ 2 เมษายน 2564 คีย์ข้อมูลและทำใบอนุญาติขอใช้เครื่องขยายเสียงลงระบบ

วันที่ 3 เมษายน 2564 ช่วยประดับและตกแต่งไฟ หลวงพ่อชำนิจ เพื่อส่งประกวดกับทางจังหวัด

   

   

วันที่ 4 เมษายน 2564 ได้อบรมทักษะ ด้านการเงิน

วันที่ 5 เมษายน 2564 ได้ฝึกและเรียนรู้การเกษียนหนังสือ เรื่องแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถ่ายเอกสาร ทำเรื่องคำร้องขอใช้เครื่องขยายเสียงลงระบบ และอบรมทักษะด้านการเงิน 

วันที่ 6 เมษายน 2564  ขายสลากกาชาด และ แจกของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล

   

วันที่ 7 เมษายน 2564 ถ่ายเอกสาร จองคำสั่ง จัดเก็บเอกสาร เตรียมเอกสารประเมินผู้ใหญ่บ้าน เดินเอกสาร อบรมทักษะด้านการเงิน

วันที่ 8 เมษายน 2564 เตรียมเอกสารประเมินผู้ใหญ่บ้าน คีย์ข้อมูลลงระบบ

วันที่ 9 เมษายน 2564 คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสารตรวจสอบทะเบียนราษฎร

อื่นๆ

เมนู