การปฏิบัติงานของเดือนพฤษภาคม อ.ชำนิ

          งานหลัก ๆ ของห้องปกครองอำเภอชำนิคือการทำเรื่องคำร้องขอใช้เครื่องขยายเสียงแต่เนื่องด้วยมีการระบาดโควิดระลอกที่ 3 ระบาดหนักในไทย จากความรุนแรงของเชื้อและการแพร่กระจายง่ายอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทางจังหวัดเลยได้ประกาศงดจัดงานและงดใช้เครื่องเสียงเลยทำให้ไม่ค่อยมีงานและในเขตอำเภอชำนิก็ได้มีการพบผู้ติดเชื้อเป็นชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมากับภรรยาในช่วงสงกรานต์และบ้านที่ไปพักได้เปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งและมีคนไปรับประทานเยอะทำให้ต้องปิดหมู้บ้าน และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ทางจังหวัดประกาศให้ หน่วยงานรัฐ เอกชน วิสาหกิจ ราชการ ทำงานที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน นายอำเภอชำนิก็ได้ออกคำสั่งให้ WORK FROM HOME โดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละห้องสลับกันมาทำงานคนละวัน

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2564 ได้ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ คีย์ข้อมูล เกษียนหนังสือ ถ่ายเอกสาร และ อบรมทักษะ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คีย์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสารตรวจสอบทะเบียนราษฎร อบรมทักษะ

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ติดปิดประกาศการแต่งตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาล ช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ไปเดินขอรับบริจาคเพื่อนำเงินและสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคไปช่วยเหลือหมู่บ้านในอำาภอชำนิที่ปิด ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

                              

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 อบรมทักษะและเขียนบทความ  วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 อบรมทักษะ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด งานบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชน ยักษ์ จับ โจน โดย นายธัชกร หัตถาธรกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดพิธี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง เป็นศูนย์สำหรับเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา และวิทยากรได้บรรยายแนวคิดปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) รัชกาลที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง
ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
ห่วง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง

ข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดงานบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชน ยักษ์ จับ โจน ในครั้งนี้คือการใช้ชีวิตแบบพอมี พอกิน พอใจในสิ่งที่มีและรู้จักประหยัดอดออม ใช้จ่ายตามความเหมาะสม ไม่หลงในอบายมุข

                 

                 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถ่ายเอกสาร คีย์ข้อมูล เกษียนหนังสือ และอบรมทักษะ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จัดเตรียมชุดปฏิบัติราชการของผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 ตำบล คีย์ข้อมูล เกษียนหนังสือ

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 เขียนบทความ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จัดเตรียมชุดปฏิบัติราชการของผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 ตำบลเพื่อทำการแจกให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 6 ตำบล 

               

ช่วงบ่ายแพ็คของบริจาค

                            

อื่นๆ

เมนู