• การปฏิบัติงานห้องฝ่ายบริหารการปกครองอำเภอชำนิของเดือนกรกฎาคม

การปฏิบัติงานห้องฝ่ายบริหารการปกครองอำเภอชำนิของเดือนกรกฎาคม

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แพ็คของบริจาค เพื่อทำการแจกจ่ายให้สถานที่กักกันตัวตามตำบลในอำเภอชำนิโดยมีอยู่ทั้งหมด 6 ตำบล 1 ตำบลหนองปล่อง 2 ตำบลเมืองยาง 3 ตำบลช่อผกา 4 ตำบลละลวด 5 ตำบลโคกสนวน 6 ตำบลชำนิโดยแต่ละตำบลจะแบ่งออกเป็น 3 ที่ ในหมู่บ้าน

                       

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คีย์ข้อมูลคุ้มบ้านและตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศบาล และสมาชิก และจัดโต๊ะทำความสะอาดหอประชุมเตรียมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มอาชีพ หรือ กลุ่มกิจกรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มอาชีพ หรือ กลุ่มกิจกรรม โดยมีปลัดอำเภอ ปลัดประจำตำบล นักวิชาการเกษตร สัตวแพทย์ ดิฉันได้รับหน้าที่เดินไมค์ และอยู่จุดคัดกรอง

               

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 พิมพ์เอกสารคุ้มบ้าน ของตำบลหนองปล่อง ตำบลช่อผกา ตำบลเมืองยาง จัดเตรียมสถานที่ประชุมประจำเดือน ถ่ายเอกสารเรื่องการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของพระสงฆ์ จำนวน 62 ชุด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เตรียมเอกสารประชุมประจำเดือน ถ่ายเอกสารเรื่องวาระการประชุมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 62 ชุด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จัดเก็บเอกสารกลุ่มบ้านเข้าแฟ้ม เตรียมเอกสารกลุ่มงานอาชีพเพื่อแจกให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชุมประจำเดือนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยดิฉันได้รับหน้าที่ในการเสริฟน้ำและรับหน้าที่เดินไมค์

เรื่อง ก่อนวาระการประชุม ได้มีการประดับขีดเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็น ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้

นายสำรวย หอยมุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปล่อง ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง แต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการ

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 4781/2564ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

1. นายปฐมพงศ์ ปรักเจริญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์

2. นายนพพร จินดา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) มาดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์

                                       

มอบป้าย ที่ทำการมูลนิธิอาณัตพณ ชารัมย์ (ลูกเติ้ง) หรือ โรงบาลสนาม

          

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เกษียนหนังสือ เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ของผู้ดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2564 และ จัดเก็บเอกสารกลุ่มบ้านกลุ่มงานอาชีพ ถ่ายเอกสารแบบสอบถาม active จำนวน 63 ชุด

วันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2564 เกษียนหนังสือและ ตรวจสอบเอกสารเรื่องกลุ่มอาชีพตำบลโคกสวน ตำบลหนองปล่อง หรือ กลุ่มกิจกรรม และ จองคำสั่งประเมินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลละลวด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเอกสารประเมินผู้ใหญ่บ้าน และ พิมพ์รายชื่อผู้ขอเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2564 ของผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2564

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเอกสารเรื่องกลุ่มอาชีพ ตำบลเมืองยาง ตำบลละลวด ติดปิดประกาศหน้าที่ว่าการอำเภอชำนิเรื่องประเมินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลละลวด ถ่ายเอกสาร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเอกสารเรื่องกลุ่มงานอาชีพ ตำบลช่อผกา ตำบลชำนิ  ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิก 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จัดเตรียมสถานที่ประชุม ให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคระบาดของวัว 

 

อื่นๆ

เมนู