1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS03 เรื่อง การเก็บข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนบ้านหนองสองห้อง ครั้งที่ 2

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS03 เรื่อง การเก็บข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนบ้านหนองสองห้อง ครั้งที่ 2

ข้าพเจ้า นายปริญญา ไทยสืบชาติ ( ประเภทกลุ่มประชาชน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ) หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ 

ตัวข้าพเจ้านั้น ได้รับผิดชอบ หมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และงานที่ได้รับมอบหมายงาน ให้เก็บแบบสอบสาบ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  แบบฟอร์ม  01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการต่อยอดจากการเก็บแบบสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการสำรวจจำนวนครัวเรือน มีทั้งหมด 64 ครัวเรือน พบว่า จำนวนที่มีผู้อยู่อาศัย 55 ครัวเรือน และไม่มีผู้อยุ่อาศัยถึง 8 ครัวเรือน และ 1 ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง รวม เป็น 64 ครัวเรือน

จากการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  สำหรับที่พักอาศัย

ประชาชนส่วนใหญ่ดูแลสุขภาพตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมีการประเมินตนเอง คอยสังเกตอาการเบื้องต้นของคนในครอบครัวเมื่อมีอาการต่าง ๆ ในการรับประทานอาหารก็จะรับประทานอาหารที่ที่ปรุงสุกใหม่ และเมื่อต้องไปทำกิจกรรมต่างพื้นที่ ก็จะสวมหน้ากากอานามัยตลอดเวลา

 

จากการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับศาสนสถาน

               – วัดโพธ์คงคา / วัดบ้านสิงห์ 

               –  สำนักปฏิบัติธรรม วัด ตามุมเวฬวนาราม

               – วัดบ้านหนองทะยิง

               – ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง

               – วัดบ้านหนองกง

               –  สำนักสงฆ์พุทธบาทศิลาภูม่านฟ้า

การรับมือเหตุการณ์

  1. กรณีมีกิจกรรมทางศาสนา เจ้าหน้าที่วัด หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าภาพงานต่าง ๆ จะประสานไปยัง สาธารณสุข หรือ อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตรวจวัดอุณหภูม การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ ต้องสวมหน้ากากอานามัยตลอดระยะเวลา และมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน และเมื่อเข้า ร่วมงาน ก็จะมีการจัดเก้าอี้ ด้ายการเว้นระยะห่าง อย่างน้อง 1.5 เมตร
  2. กรณีไม่มีกิจกรรมทางศาสนา ทางเจ้าหน้าที่วัด ก็ จะทำความสะอาดภายในบริเวณวัด อย่างน้อยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง และดำเนินการตามมารตการตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  3. กรณีปิดวัด ดำเนินการตามมารตการตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ภาพรวม  

                กิจกรรมทางศาสนา ก็งดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เว้นแต่ ได้รับการยกเว้นเป็นรายกรณี การดำเนินกิจกรรมก็มีคณะกรรมการควบคุมดูแล อสม. สังเกตการณ์

แบบสอบถามระดับครัวเรือน และชุมชน แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำการเกษตร โดยมีการทำนาและ ปลูกมันสัมปะหลัง เพราะพื้นที่เป็นพื้นที่โคกพื้นที่ลุ่ม เป็นส่วนใหญ่ รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก ในเรื่องค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารมาเพื่อบริโภค แหล่งทรัพยากรที่สำคัญในชุมชน มี ป่าไม้ชุมชน วัด และอ่างเก็บน้ำชุมชน ความต้องการพัฒนาการ ปลูกผักสวนครัว และไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากชุมชนบ้านหนองสองห้องเป็นชุมชนที่มีเล็ก ในลักษณะการไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ทุกคนจะการสวมหน้ากากอานามัย และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างดีจึงมีการดูแลตัวเองอยุ่ตลอดเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมานาน และเทคโนโลยีทุกวันนี้มีความรวดเร็วเป็นอย่างมากจึงทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผลกระทบจากโควิด-19 และมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชุมชนบ้านหนองสองห้องเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการว่างงานในบางครัวเรือน 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ได้มาซึ่งข้อมูลตรงตามประเด็นที่ต้องการ และสอดคล้องตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคนรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

เมนู