1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
 4. เก็บข้อมูลการทำขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS03 เรื่อง อบรมให้ความรู้เกี่ยวเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับการรณรงค์ในการฉีดวัคซีน พร้อมกับการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ชุมชน ครั้งที่ 5

เก็บข้อมูลการทำขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS03 เรื่อง อบรมให้ความรู้เกี่ยวเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับการรณรงค์ในการฉีดวัคซีน พร้อมกับการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แก่ชุมชน ครั้งที่ 5

ข้าพเจ้า นายปริญญา ไทยสืบชาติ ( ประเภทกลุ่มประชาชน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ) หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังคงมีความรุนแรงและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติเมื่อใด  สิ่งที่สำคัญที่สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ นั่นคือการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด นอกจากจะทำให้ตัวเองปลอดภัยแล้ว ยังทำให้คนอื่น ๆ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน อีกทั้งหาก “ใช้ชีวิตนอกบ้าน” เพื่อออกไปซื้อข้าวของจำเป็น ก็ต้องหลีกเลี่ยงการหยิบจับ “จุดสัมผัสร่วม” เช่น ลูกบิดประตู กลอนล็อกห้องน้ำ ราวบันได ม้านั่งสาธารณะ ที่ขับรถเข็นในห้างฯ เป็นต้น หากเป็นไปได้ให้ทำความสะอาดพื้นผิวนั้น ๆ ก่อนใช้งาน หรือพยายามสัมผัสให้น้อยที่สุด

        การปฏิบัติงานมีกิจกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกันไป โดยการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมีความท้าทายในการปฏิบัติงานตลอด ตัวข้าพเจ้านั้นรู้สึกสนุกกับการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเนื่องจากเป็นความท้าทายและประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไปเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่สำคัญในการปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดไว้

กิจกรรมที่น่าส่นใจ

        การเก็บข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมของชุมชนเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงความเป็นอยู่และสอบถามถึงบริบทของชุมชนได้เป็นอย่างดี  และโครงการพัฒนาสูตรการทำขนมพร้อมการอบรมให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นที่สนใจของผู้บริโภค อีกทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอันเป็นข้อเท็จจริงจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการดำเนินตามศาสตร์พระราชาโดยกิจกรรมการเสวนาลั่นทุ่งทั่วสนั่นสามหนอง ปลูกป่าสร้างคุณค่าให้แก่แผ่นดิน ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ที่สำคัญเป็นการพึ่งพาตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชาและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างยิ่ง อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการฉีดวัคซีน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างยิ่ง

 

 

เก็บข้อมูลชุมชน

        การเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติม หมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการทำแบบสอบถามในด้านต่าง ๆ ของแบบฟอมร์ ได้แก่ เกษรตกรในชุมชน สุขภาพ ความเป็นอยู่ในชุมชน  รายได้ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของชุมชนนั้น ๆ และเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในชุมชนจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเป็นช่วงทำการเกษตรจึงได้ข้อมูลที่ตรงและเป็นจริงเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงการ ประเด็นที่น่าสนใจ นายประกิตฤ ชำนาญเชื้อ ผู้นำชุมชนกล่าวว่า การพึ่งพาตัวเองได้เป็นเพียงส่วนเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเมื่อทุกคนสามารถดูแลตัวเอง และครอบครัวได้แล้ว ดั้งนั้น การเกษรตกรในชุมชน สุขภาพร่างกาย ความเป็นอยู่ในชุมชน  รายได้ของชุมชนจะเข็มเเข็ง ขั้นต่อไปอาจทำการพัฒนาโดยมีการรวมกลุ่มกันในวิชาชีพเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการรวมกลุ่มกันนั้น ไม่จำกัดเฉพาะการรวมกลุ่มของชาวบ้าน เกษตรกร โดยส่วนราชการอาจเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนากลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดของคนในชุมชนต่อไป

 

 

อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์

        โครงการได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรขนมและการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงโลโก้สินค้าเพื่อให้เป็นที่สนใจแก่ผู้บริโภคและสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยการอบรมแนวทางการปฏิบัติและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมต่าง ๆ แนะนำเทคนิคการจำหน่าย และสอบถามถึงต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้งเพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและลดต้นทุนแต่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมคือ

       ขนมบ้าบิ่น  ขนมกล้วยฉาบ มีหลากหลายรสชาติ รสชาติที่โดดเด่นคือรสชาติบาร์บีคิว รสชาติดั้งเดิม ของคุณแม่อารมณ์ จากการสอบถามคุณแม่อารมณ์ มีความต้องการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์และโลโก้ในรูปแบบใหม่แต่ก็อยากให้มีความเป็นดั้งเดิมของคุณแม่อารมณ์อยู่เพื่อให้เป็นที่จดจำ ปัญหาคือเนื่องจากคุณแม่อารมณ์ยังมีความกังวลเรื่องต้นทุนในการผลิตที่จะเพิ่มมากขึ้นทางโครงการจึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการที่โครงการจะออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้ แล้วได้นำเสนอรูปแบบโลโก้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ โดยคุณแม่อารมณ์กล่าว การทำขนมกล้วยฉาบซึ่งจำหน่ายในชุมชนมานานจึงเป็นที่รู้จักในนามกล้วยฉาบคุณแม่อารมณ์ โดยการจำหน่ายของคุณแม่อารมณ์จะนำไปฝากที่ร้านค้าชุมชน ร้านค้าท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์และตำบลใกล้เคียง เพื่อจำหน่าย

 

 

รณรงค์ให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน

นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

        นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดมาตราการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้หน่วยงาน บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อคุ้มครอง ป้องกันสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อควบคุมป้องกันโรค มิให้แพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากและสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ ฝากถึงประชาชนโดยขอให้งดการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเลื่อนการเดินทางในช่วงเวลานี้ออกไปก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มข้นที่สุดที่จะช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และขณะนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เตรียมทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องไว้ สำหรับการปฏิบัติได้ทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ส่วนการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน พบปะสังสรรค์ ก็ควรงดเช่นกัน โดยแนะนำให้ ซื้อกลับบ้านหรือให้ส่งมาที่บ้านจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้มากที่สุด และขอความร่วมมือ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งในครัวเรือนด้วย

นายประกิต แดงชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ กล่าวถึง ความสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแรกต้องตั้งงบประมาณที่พอสมควรและ support เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ตำบล ในทุก ๆ เรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดและวางมาตรการการป้องกันตามนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อป้องกันในทุกวิถีทางและจัดทำมาตรการตามกระทรวงสาสุขกำหนดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับมืออย่างทันท่วงที 

ด.ร.สันติชาติ บุรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ กล่าวถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาและการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อันดับแรกในทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ได้ประสานทุกหน่วยงาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการต่าง ๆ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

 

การเสวนาลั่นทุ่งทั่วสนั่นสามหนอง ปลูกป่าสร้างคุณค่าให้แก่แผ่นดิน

        นายอำเภอนางรองท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ ประธานเปิดงาน การเสวนาลั่นทุ่งทั่วสนั่นสามหนอง ปลูกป่าสร้างคุณค่าให้แก่แผ่นดิน การปลูกป่าเสวนาชุมชน โครงการปลูกป่ารวมใจปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชา 2564 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิ พัฒนภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีหลายส่วนราชการเข้าร่วมการปลูกป่าและรับฟังการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ โดยตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเสวนาลั่นทุ่งทั่วสนั่นสามหนอง ปลูกป่าสร้างคุณค่าให้แก่แผ่นดิน 

        กระผมจะสรุปความการเสวนาดังนี้  การปลูกป่าในพื้นที่นอกจากป่าธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปัจเจก พื้นที่ของประชาชน โรงเรียน หรือผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคที่ดินให้เป็นการกุศล ในปัจจุบันมีกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืน ที่มีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิ พัฒนภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืน เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการจากการให้ความรู้ชาวบ้านที่มีความสนใจในการรักและดำรงไว้ซึ่งธรรมชาติ ต่อมาเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และยกระดับมาสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้การปลูกป่าผ่านกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืน เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ซึ่งรอดตายสูงและคุณภาพต้นไม้ดี  พิจารณาพื้นที่เดิมเคยเป็นป่าประเภทไหน เป้าหมายของคนปลูก และการมีกล้าไม้ที่มีคุณภาพ และเน้นให้รอดตายในช่วงปีแรก ปีที่สองเป็นสำคัญ ทั้งนี้มีขั้นตอนในการปลูกป่าซึ่งขั้นตอนที่สำคัญ เช่น การคัดแม่ไม้พันธุ์ดี การเก็บและคัดแยกประเภทเมล็ด การเพาะกล้าโดยใช้วัสดุท้องถิ่นผสม การทำให้กล้าแข็งแกร่ง การเตรียมพื้นที่และหลุมปลูก การปลูก การดูแลต้นไม้ทั้งการคลุมโคน การให้น้ำ การกำจัดวัชพืชตัดหญ้าไม่ใช้สารเคมี การจัดการโรคแมลงตามหลักชีววิถี ได้รวบรวมความรู้เพื่อขยายผลการเรียนรู้ผ่าน “ศูนย์การเรียนรู้” ต่าง ๆ ในอำเภอนางรอง ซึ่งจะสร้างนักปลูกป่าที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยเน้นหลักชีววิถี และความพอพียงตามสไตล์กลุ่มรักนางรองสีเขียว ทั้งนี้สามารถติดตามแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการดูแลต้นกล้า การปลูกต้นไม้ การล้อมไม้ รวมทั้งเทคนิคการดูแลต้นไม้ หรือวิธีการดูแลได้ที่ กลุ่มรักนางรองสีเขียว 

 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน พร้อมกับการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์

       นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และ นางสาววิไลวัลย์  ต้องกระโทก นักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) เป็นการแพร่เชื้อไวรัสจากคนสู่คน โดยได้รับเชื้อละอองฝอย  จากการไอหรือจาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง  เช่น น้ำลาย น้ำมูก เสมหะ เป็นต้น ผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการใด ๆ บางรายอาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รู้สึกเหมือนมีไข้ เจ็บคอ และบางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ติดเชื้อรุนแรงในปอด หรือมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ จะมีอัตราการเกิดอาการรุนแรงที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยและสุขภาพแข็งแรง เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะเวลาฟักตัว (ตั้งแต่ได้รับเชื้อไปจนถึงแสดงอาการ) ประมาณ 2 – 14 วัน จึงได้มีการกำหนดมาตรการให้กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงเมื่อสัมผัสผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 14 วัน 

*****วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

        วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนที่ฉีดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ และยังไม่มีข้อมูลว่าเมื่อฉีดแล้วจะมีภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้นานเท่าไร รวมถึงไม่มีข้อมูลว่าผลการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันนั้น ทำให้ภูมิต้านทานต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลลดลงกว่าในคนปกติหรือไม่

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ที่รับวัคซีนอาจมีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่มีก็ได้ อาการข้างเคียงที่อาจพบได้มีดังนี้

 • อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวด บวม แดง คัน หรือช้ำบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย และรู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะเล็กน้อย อาการคล้ายมีไข้  คลื่นไส้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ
 • อาการที่พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย เช่น มีไข้ มีก้อนที่บริเวณที่ฉีดยา เวียนศีรษะ มึนงง ใจสั่น ปวดท้อง อาเจียน ความอยากอาหารลดลง เหงื่อออกมากผิดปกติ ต่อมน้ำเหลืองโต อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอ เป็นต้น

 ข้อควรระวัง สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน ได้แก่

 1. มีประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ อย่างรุนแรงหรือจนเป็นอันตรายต่อชีวิต
 2. มีไข้เกิน 38 องศาเซลเซียสในวันที่นัดฉีดวัคซีน
 3. มีรอยช้ำ หรือจ้ำเลือด หรือเลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่
 4. ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น สเตียรอยด์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง หรือยากดภูมิคุ้มกัน
 5. อาการข้างเคียงทุกชนิดเกิดจากการฉีดวัคซีนชนิดนี้ในเข็มแรก
 6. ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

*****อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น มีไข้เล็กน้อย แพทย์อาจให้ฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องเลื่อนการฉีด กรณีเจ็บป่วยรุนแรงแพทย์อาจเลื่อนการฉีดออกไปก่อน โดยพิจารณาจากอาการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

การปฏิบัติตัวหลังได้รับวัคซีน

        ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องอยู่เฝ้าสังเกตอาการที่สถานพยาบาลหลังฉีดวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที โดยระหว่างนั้นและหลังจากนั้นให้สังเกตอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นตามข้างต้น และให้แจ้งอาการข้างเคียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกรด้วย เนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดใหม่อาจจะมีบางอาการที่ยังไม่พบตามข้างต้น หากมีอาการเล็กน้อย เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ต่ำ ๆ สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการได้ หากมีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง ให้มาพบแพทย์โดยทันที และให้เก็บบันทึกการฉีดวัคซีนไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 

กิจกรรมที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภาพรวม

        ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งจัดการอบรมให้แก่คนในชุมชนเพื่อจัดองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในแต่ละกิจกรรมบ่งบอกถึงมาตรการที่ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เกิดประโยชน์ในระดับชุมชนไปถึงระดับจังหวัดและครอบคลุมไปทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและวางมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ และรู้ตัวเองในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและไม่ละเลยต่อมาตรการต่าง ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ การเสวนาปลูกป่าชุมชนเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีความรุนแรงและคาดการณ์ไม่ได้เลยว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด การจัดกิจกรรมเสวนาที่เกิดขึ้นเป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชน  ส่วนราชการ หรือผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมดังกล่าวและไปปรับใช้ภายในครัวเรือนชุมชนและตำบลต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู