ผม นายปริวัติ จำเนียรกูล ตำบลบ้านสิงห์ หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาขนมไทย HsO3 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานที่บ้านหนองขาม ในการสำรวจปฎิบัติงานในช่วง เดือนเมษายน 2564

 

ผมได้ลงพื้นปฎิบัติงานในช่วงต้นเดือนที่บ้านโคกหว่าน ตำบลหนองสโน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการยกศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอนางรอง ภายใต้การดูและงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในงานมีพิธียกเสาร์เอกเสาร์โทร เพื่อเอาฤกษ์ และพระสงฆ์เจริญน้ำพระพุทธมนต์ และได้ถวายเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ 

 

 

 


และลงพื้นที่สำรวจ บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนเพื่อจะได้เก็บข้อมูลมาพัฒนาขนม ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจ ของประชาชนและของชุมชนและได้มีการจัดประชุมและอบรมขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้มีการเชิญตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปขนมของแต่ละหมู่บ้าน โดยบ้านหนองขามได้ทำเรียนเชิญตัวแทนมาทั้งหมดสามคน 1.นางทองใบ ชำนาญยา 2.นางประยอง ชำนาญยา และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เพื่อหาเรือเรื่องผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีความแตกต่างเพื่อหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในชุมชนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและจะมีการจัดอบรมอีกครั้งในปลายเดือน เมษายน เพื่อจะได้นำข้อสรุปในการจัดประชุมและอบรมข้อสรุปในรอบต้นเดือนมาปรับพัฒนาคุณภาพขนมและการตลาดเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้นก่วาเดิม

 

 

ในการประชุมได้ข้อสรุปตรงกันดังนี้ ผลิตภัณฑ์ในชุมชนส่วนใหญ่จะทำ จาก กล้วย แป้ง และ มะพร้าว  เราจะนำผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดที่จะนำมาต่อยอดและพัฒนา ได้ แก่ 1.กล้วยฉาบกล้วยอบเนยและกล้วยแบบอื่นๆ 2.ขนมบ้าบิ่น 3.ขนมทองม้วน 4.ขนมดอกจอก จะได้นำมาพัฒนาและประยุกต์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและเพื่อยกระดับคุณภาพขนม และการตลาดที่แพร่หลายมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนและคนในชุมชน เพื่อจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการตลาดที่ยั่งยืน

 

 

อื่นๆ

เมนู