ข้าพเจ้านางสาวพัชรียา ลามั่น ประเภทนักศึกษา ตำบลบ้านสิงห์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรการแปรรูปขนมไทย HS03 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
1 มหาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
             จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 ซึ่งในแต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตราการในการป้องกันทั้งการใช้หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผู้นำและอสม.ประจำชุมชนยังมีมาตราเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลเข้า – ออกภายในชุมชน ซึ่งส่งผลถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูล จึงทำให้มีแผนในการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม ดังนี้                                                                           
ประชุมผ่านทางออนไลน์ (Google meet) และฟังคำชี้แจงการดำเนินงานการทำแบบสอบถามในด้านต่าง ๆ ในระบบ https://cbd.u2t.ac.th
              วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมผ่าน google meet เพื่อพูดคุยวางแผนการทำงานในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ต้องมีการวางแผนในการทำงานให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ระบบการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งมีด้านต่าง ๆ คือ  ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญา แหล่งน้ำในท้องถิ่น และได้หมอบหมายให้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลลงในระบบ https://cbd.u2t.ac.th

 

เข้าร่วมรับชมและฟังการปาฐกถาพิเศษออนไลน์งานทอดผ้าป่า – ปาฐกถาชุมชน “ยักษ์ จับ โจน” ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์       

             ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยังยืนผ่านทางออนไลน์ รับชมผ่านทางช่อง YouTube “HUSOC-BRU Channel” โดยมี ผศ.ดร.อัครพล  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการถ่ายทอดสด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 9.00 นาฬิกา   

พิธีเปิดงานบุญผ้าป่า – ปาฐกถาชุมชนผ่านระบบออนไลน์โดย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

– กล่าวรายงาน โดย นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอําเภอนางรอง -กล่าวขอบคุณโตย รองศาสตราจารย์มาสิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– กล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าอาวาสวัตตาไก้พลวง เจ้าคณะตําบลหนองกง

เวลา 9.00-11.00 นาฬิกา

 – ปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” โดย ดร.ยักษ์ ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกําธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เวลา 13.00-14.15 นาฬิกา

– บรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption” โดยคุณโจน จันได ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบ้านดิน และผู้ก่อตั้งพันพรรณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์     

             จากการบรรยายเรื่อง  “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption”  โดย ดร.ยักษ์ ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกําธร  กล่าวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้แก่  หลักกสิกรรมธรรมชาติบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า มาฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งในการจัดการดินให้มีการทำสวนผสม ดูแลดินให้สมบูรณ์ การจัดเก็บน้ำให้มีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน วางระบบชลทาน คลองบังคับน้ำ 

              จากการบรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption” บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ ซึ่งสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ไปให้ความสำคัญกับงานและเงินเป็นอันดับ 1 สุขภาพเอาไว้หลังสุด ท่ามกลางกระแสแห่งโลกทุนนิยม ยังมีองค์ความรู้ที่สวนกระแสทุนนิยม คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงชีวิตของประชากรในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันตนเองที่ดีพอสมควร 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

             วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ลงในระบบ https://cbd.u2t.ac.th ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของชุมชนนั้น ๆ เป็นแนวทางการวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคม จากการสำรวจโดยข้อมูลต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้                                                                                                                                          

  •  ร้านอาหารในท้องถิ่น ได้แก่ ร้านน้ำหญิงปอง และร้านก๋วยเตี๋ยวยายบ้านหนองขาม

ร้านก๋วยเตี๋ยวยายบ้านหนองขาม

ร้านน้ำหญิงปอง

  • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ได้แก่ ขนมดอกจอง กล้วยฉาบ มันฉาบ ไข่มดแดง

ขนมดอกจอง กล้วยฉาบ มันฉาบ

ไข่มดแดง

  • พืชในท้องถิ่น ได้แก่ ฝรั่งกิมจู มะพร้าว กล้วย ต้นตาล มะม่วง ส้มโอ

 ฝรั่งกิมจู

มะพร้าว

ต้นตาล

กล้วย

มะม่วง

ส้มโอ

  • สัตว์ในท้องถิ่น ได้แก่ หมู

หมู

  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น ได้แก่ ฝายห้วยน้อย เเละบ่อน้ำหลังศาลปู่ตาสมควร

ฝายห้วยน้อย

บ่อน้ำหลังศาลปูตาสมควร

             สำหรับการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 ซึ่งในแต่ละพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตราการในการป้องกันทั้งการใช้หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผู้นำและอสม.ประจำชุมชนยังมีมาตราเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลเข้า – ออกภายในชุมชน ซึ่งส่งผลถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำให้มีการปฏิบัติงานล่าช้า เพราะต้องติดตามสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการปฏิบัติงานปัญหาที่พบคือ คนในชุมชนออกไปทำงานจึงทำให้เก็บข้อมูลได้บางส่วน และจากการลงพื้นที่บ้านหนองขามเป็นหมู่บ้านที่มีพืชทางการเกษตรจำนวนมากทั้งใช้ในการดำรงชีพ อาหาร และสร้างอาชีพให้กับคนใชุมชน ข้อมูลที่ได้จากกการลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมจำนำเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมอย่างตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู