ข้าพเจ้านางสาวพัชรียา ลามั่น  ประเภทนักศึกษา
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการทำขนมไทย 
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาลัย 1 ตำบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 พื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมีความท้าทายในการปฏิบัติงานอย่างมาก เนื่องจากการลงพื้นที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญในกาปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดไว้ ในการปฏิบัติงานในช่วงเดือนกรกฎาคมได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ถ่ายทำวิดีโอการแข่งขันโครงการ U2t Hackathon 2021

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ได้มีการถ่ายทำวิดีโอการแข่งขันโครงการ U2t Hackathon 2021 ซึ่งข้าพเจ้าได้เป็นตัวเเทนตำบลบ้านสิงห์ ในนามชื่อทีม YOU TO TEAM โดยได้เริ่มถ่ายทำที่วัดโพธิ์คงคา กลุ่มแม่บ้านแปรรูปขนมต่าง ๆ เช่น กล้วยเบรกแตก กล้วยอบเนย ขนมทองม้วน และวัดภูม่านฟ้า เป็นต้น

 

ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ U2T Tracker ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เพื่อชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ U2T Tracker ผ่านระบบ Google Meet และมอบหมายการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้ 

1. การเก็บข้อมูลกลุ่มที่พักอาศัย

        –  กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 50 หลังคาเรือน

        –  กลุ่มประชาชน เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 30 หลังคาเรือน

        –  กลุ่มนักศึกษา เก็บข้อมูลที่พักอาศัยจำนวน 20 หลังคาเรือน

2. การเก็บข้อมูลกลุ่มศาสนสถาน : กลุ่มประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ

3. การเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนและตลาด : กลุ่มบัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ

การลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ที่พักอาศัย ณ บ้านหนองขาม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ที่2 บ้านหนองขาม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำแบบสอบถามชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย โดยมีข้อมูล ดังนี้

  1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
  • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
  • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์
  • ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่ ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่
  1. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
  1. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
  2. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่
  3. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
  4. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันทีหรือไม่
  • ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่

       

             จากการดำเนินการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องมีการวางแผนการลงพื้นที่ และต้องมีการระมัดระวังในการลงพื้นที่ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)  รวมถึงอธิบายทำความเข้าใจกับผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู