กระผม นายปรัตถกร ขาวสระ ปฏิบัติงานในหน้าที่กลุ่มประชาชน (หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์) รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.บ้านสิงห์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประจำหมู่ที่ 8 บ้านหนองกง  ต.บ้านสิงห์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับคณะทำงาน ประจำเดือน มีนาคม เพื่อสำรวจข้อมูลในประเด็นเดิม ที่เกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) ในศาสนสถาน ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  สำหรับที่พักอาศัยนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองกง  ต.บ้านสิงห์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ดูแลสุขภาพตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมีการประเมินตนเอง คอยสังเกตอาการเบื้องต้นของคนในครอบครัวเมื่อมีอาการผิดปกติต่าง ๆ  และเมื่อต้องไปทำกิจกรรมต่างพื้นที่ ก็จะสวมหน้ากากอานามัยตลอดเวลา และจากการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับศาสนสถาน ในพื้นที่ี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีศาสนสถานอยู่ 6 แห่ง ได้แก่

1.  วัดโพธ์คงคา  ( วัดบ้านสิงห์ )

2.  สำนักปฏิบัติธรรม วัด ตามุมเวฬวนาราม

3. วัดบ้านหนองทะยิง

4. ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง

5.  วัดบ้านหนองกง

6.  สำนักสงฆ์พุทธบาทศิลาภูม่านฟ้า

ซึ่งถ้ามีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เจ้าหน้าที่ประจำศาสนสถาน หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าภาพงานต่าง ๆ จะประสานไปยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตรวจวัดอุณหภูม และกำชับให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ และต้องสวมหน้ากากอานามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ และต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานทุกครั้ง เวลาเข้าร่วมงาน ก็จะมีการจัดที่นั่ง โดยการเว้นระยะห่าง อย่างน้อง 1.5 เมตร

กรณีที่ไม่มีกิจกรรมทางศาสนา ทางเจ้าหน้าที่ประจำศาสนสถาน  จะทำความสะอาดภายในบริเวณวัด อย่างน้อยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง และดำเนินการตามมารตการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ในห้วงเดือนมีนาคมนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าฝึกอบรมในระบบออนไลน์ ของ โครงการ Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course) ในรายวิชาที่เกี่ยวกับดิจิทัลสำหรับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย   เป็นจำนวน 2 หลักสูตร และสามารถผ่านตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา ได้แก่ รายวิชาเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล และ รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน  ผลจากการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ ในรายวิชาดังกล่าว ทำให้กระผมได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับดิจิทัล และการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับผิดชอบนี้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และได้มีโอกาสถ่ายทอดและแนะนำให้กับคณะทำงาน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู