โครงการทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม

กระผม นายปรัตถกร  ขาวสระ กลุ่มประชาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย รับผิดชอบลงพื้นที่ บ้านหนองกง หมู่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติงานในระหว่าง เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กระผมและคณะทำงานประจำตำบล ได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่าน Application  Microsoft Team ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ถึงวิธีและแนวทางในการเขียนบทความ วิธีการแนบลิ้งค์ข้อมูล และวิธีการบันทึกข้อมูลในการเขียนรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้อง

              

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก และ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลคณะทำงานโครงการ​ยก​ระดับ​เศรษฐกิจ​และ​สังคม​ราย​ตำบล​แบบ​บูรณ​าการ คณะ​มนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์  ได้นำทีมผู้ปฏิบัติงานบริจาคอาหารแห้งและสิ่งของในนาม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยรายตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ณ ที่วัดโพธ์คงคา  (วัดบ้านสิงห์) และวัดหนองทะยิง  โดยใช้บริเวณบางส่วนเป็นศูนย์กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด ซึ่งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังโควิด-19 ประจำตำบลบ้านสิงห์ ทั้ง 2 แห่งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนคอยเข้ามาดูแลความสะดวกและความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 

ต่อมา ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เวลา 19:30 น.  ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1 ) การเก็บแบบสำรวจประจำเดือนสิงหาคมในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบเป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการสำรวจที่พักอาศัย ศาสนสถาน โรงเรียน และตลาดในชุมชน

2) การนัดหมายลงพื้นที่ทำขนมตามหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย ซึ่งได้แก่ กล้วยทอด และ ขนมบ้าบิ่น

            

ตลอดเดือนสิงหาคม กระผมได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจประจำพื้นที่ของตนเอง เป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยการสำรวจที่พักอาศัย จำนวน 30 ครัวเรือน  และศาสนสถาน จำนวน 6 แห่ง คือ

1. วัดโพธิ์คงคา

2. สำนักปฏิบัติธรรม วัด ตามุมเวฬวนาราม

3. วัดบ้านหนองทะยิง

4. ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง

5. วัดบ้านหนองกง

6. สำนักสงฆ์พุทธบาทศิลาภูม่านฟ้า

และกระผมยังคงดำเนินการต่อยอดการติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการทำขนมไทยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กระผม ชาวบ้านที่ให้ข้อมูล  ได้ทำการรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เก็บแบบสำรวจ และทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยได้ให้ข้อมูล และแนวทางการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) แก่ประชาชน ดังนี้

อาการที่ควรสังเกตและเฝ้าระวัง 

อาการทั่วไป

 • มีไข้
 • ไอแห้ง
 • อ่อนเพลีย

อาการที่พบไม่บ่อยนัก

 • ปวดเมื่อยเนื้อตัว
 • เจ็บคอ
 • ท้องเสีย
 • ตาแดง
 • ปวดศีรษะ
 • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส
 • มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

การป้องกัน

 • ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
 • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
 • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
 • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
 • เก็บตัวอยู่ในบ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
 • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

การรักษา

การดูแลตนเองหลังจากการสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือสายด่วนโควิด-19 เพื่อหาสถานที่และเวลาเพื่อรับการตรวจ
 • ให้ความร่วมมือตามขั้นตอนการติดตามผู้สัมผัสเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัส
 • หากยังไม่ทราบผลตรวจ ให้อยู่บ้านและอยู่ห่างจากผู้อื่นเป็นเวลา 14 วัน
 • ขณะที่กักตัว อย่าออกไปที่ทำงาน โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะ ขอให้ผู้อื่นนำของอุปโภคบริโภคมาให้
 • รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร แม้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ตาม
 • สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น รวมถึงในกรณีที่คุณต้องเข้ารับการรักษา
 • ล้างมือบ่อย ๆ
 • กักตัวเองในห้องแยกจากสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ หากทำไม่ได้ ให้สวมหน้ากากอนามัย
 • จัดให้ห้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • หากใช้ห้องร่วมกับผู้อื่น ให้จัดเตียงห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 • สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน
 • โทรหาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทันทีหากพบสัญญาณอันตรายต่อไปนี้ ได้แก่ หายใจลำบาก สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว แน่นหน้าอกหรือมีภาวะสับสน
 • ติดต่อกับคนที่คุณรักด้วยโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ รวมถึงออกกำลังกายที่บ้าน เพื่อให้คุณมีสภาพจิตใจที่ดีอยู่เสมอ

           

 

ลิงก์วิดีโอการปฏิบัติงานของตำบล

 

 

อื่นๆ

เมนู