กระผม นายปรัตถกร ขาวสระ กลุ่มประชาชน (หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์) รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8  บ้านหนองกง  ต.บ้านสิงห์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับคณะทำงาน ประจำเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม เพื่อสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และร่วมกิจกรรมอบรมการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet เพื่อนัดหมายการปฏิบัติงานเดือนตุลาคมและแนวทางการปฏิบัติงานที่เหลือภายใน 3 เดือนนี้ โดยได้ต้อนรับและแนะนำผู้ปฏิบัติงานใหม่ และได้มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลได้ทั่วถึง สุดท้ายได้แนะนำการปฏิบัติงาน การลงเวลาการปฎิบัติงาน การเขียนบทความให้รับทราบโดยทั่วกัน

       

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายประชุมออนไลน์เป็นกรณีพิเศษผ่านทาง Google meet ในเวลา 16.00 น. โดยได้มีงานใหม่เข้ามา ซึ่งงานใหม่ล่าสุดที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย คือ การทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ซึ่งหัวข้อกลุ่มเป้าหมายที่จะแบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทำแบบสอบถาม มีดังนี้ คือ ตำบลเป้าหมาย  ลูกจ้างโครงการ   ครอบครัวลูกจ้าง   ชุมชนภายใน  ชุมชนภายนอก   อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ   เจ้าห้าที่โครงการ (USI)   ผู้แทนตำบล   หน่วยงานภาครัฐ   อปท.  และ เอกชนในพื้นที่ โดยได้แบ่งหัวข้อกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม

         

วันที่ 7-10 ตุลาคม พ.ศ 2564 กระผมได้สำรวจข้อมูลสำหรับที่พักอาศัย ในหมู่ทีี 8 บ้านหนองกง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

จากการสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยพบว่าประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีการดูแลป้องตนเองต่อโรคระบาดดังนี้
1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่  ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ และตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดหรือไม่
2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันหากพบว่ามีไข้ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงและหลังกลับจากนอกบ้าน
4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนส่วนตัว
5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกันเช่นผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ เป็นต้น

         

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ และตัวแทนชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านจำนวนหมู่บ้านละ 2 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองบัวราย หมู่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มาทำการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 2 ท่านคือ ดร.สุกัญญา ทองขัน และ อ.สุภาวรัตน์ ผลินยศ  ในส่วนแรกของการอบรมจะเป็นการแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยชาวบ้าน และผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งกลุ่มทั้งหมดออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งอุปกรณ์ในการอบรมจะถูกเตรียมไว้แล้วและให้แต่ละกลุ่มจะไปอยู่ในจุดที่มีการเตรียมอุปกรณ์ไว้ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่จะทำทั้งหมดมี 3 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพร และเปรย์กันยุงสมุนไพร

       

1. น้ำมันเหลือง

ส่วนประกอบ : เมนทอล 120 กรัม   การบูร 80 กรัม    พิมเสน 40 กรัม  และน้ำมันไพล 200 กรัม

วิธีทำ : ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน ลงในบีกเกอร์ ใช้ไม้พายคนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันไพล คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายและเข้ากัน เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วให้เทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

2. ยาหม่องไพล

ส่วนประกอบ : วาสลิน 120 กรัม   พาราฟิน 80 กรัม    น้ำมันไพล 60 กรัม   พิมเสน 20 กรัม   เมนทอล 20 กรัม   การบูร 20 กรัม    น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร   และน้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

วิธีทำ : ชั่งพาราฟินและวาสลินลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อนจะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลินจะเริ่มละลาย (ใส)   จากนั้นผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันสมุนไพร คนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อพาราฟินและวาสลินใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่างเมนทอล การบูรพิมเสน น้ำมันระกำ และน้ำมันยูคาลิปตัส แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน  เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่องตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

หมายเหตุ : ไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงเกินไป จะทำให้กลิ่นระเหยหมดและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้  การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทำการตุ๋นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้ และสามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

 3. สเปรย์กันยุง

ส่วนประกอบ :  เอทิลแอลกอฮอล์    ตะไคร้หอมหั่นฝอย    ผิวมะกรูด 50 กรัม  และ  การบูร 50 กรัม

   วิธีทำ : นำตะไคร้หอมและเปือกมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง  แล้วแช่มะกรูดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ (เขย่าทุกวัน)

   หมายเหตุ :  ในส่วนของการทำสเปรย์กันยุงนั้นทางอาจารย์ประจำหลักสูตรและวิทยากรได้ทำการหมักสเปรย์มาให้แล้ว เนื่องจากสเปรย์กันยุงต้องใช้เวลาในการหมัก 1 สัปดาห์ ในการอบรบจึงไม่  ได้สาธิตให้ดู เพียงแค่อธิบายวิธีการทำและส่วนประกอบที่ต้องใช้เท่านั้น

                                               

เกร็ดความรู้
1. การบูรมีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวออกฤทธิ์ร้อนสรรพคุณช่วยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม
2. เมนทอลมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวมีกลิ่นหอมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก แก้ไอ แก้ไข้ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศีรษะ
3. พิมเสนมีลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวขุ่นมีกลิ่นหอมใช้สูดดมแก้วิงเวียนศีรษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อย แก้เคล็ดขัดยอก
4. วาสสลีนใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดความลื่นมันและสะดวกในการทานวด
5. น้ำมันระกำเป็นน้ำมันใสมีกลิ่นหอมมีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้เคล็ดขัดยอก
7. น้ำมันยูคาลิปตัสสรรพคุณแก้หวัดคัดจมูก ขับเสมหะ ขับลม แก้โรคหอบหืด

ทั้งนี้ ตลอดเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคมนี้  กระผมได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสำรวจประจำพื้นที่ของตนเอง เป็นการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   และกระผมยังคงดำเนินการต่อยอดการติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการทำขนมไทยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กระผม ชาวบ้านที่ให้ข้อมูล  ได้ทำการรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เก็บแบบสำรวจ และทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยได้ให้ข้อมูล และแนวทางการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

     

วีดีโอประกอบการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู