กระผม นายปัตถกร  ขาวสระ กลุ่มประชาชน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาขนมไทย  

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน  กระผมได้ปฏิบัติงาน ในชุมชนบ้านหนองกง หมู่ที่  8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการเข้าไปสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน ตัวแทนร้านค้าชุมชน เรื่องความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะนี้ การดำเนินกิจกรรมภายในชุมชน เศรษฐกิจ การจ้างงาน ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปในชุมชน การรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน รวมไปถึงการนำสินค้าไปจำหน่ายในตลาด

ชุมชนบ้านหนองกง เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดกลาง  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นนางรองในการสื่อสาร มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และข้อดีอีกอย่างคือหมู่บ้านนี้มีที่ตั้งติดกับถนนทางหลวงชนบท ทั้งสองข้างทาง ทำให้ประชาชนบางครัวเรือนเปิดร้านค้าหน้าบ้าน เช่น ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหาสด ขายพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ขายขนมพื้นบ้าน รวมไปถึงการขายอาหารตามสั่ง ซึ่งการค้าขายเหล่านี้ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง

และในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 กระผมได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลังจากเสร็จพิธี อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และทำการนัดหมายประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน

     

ต่อมาในวัน เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. กระผมได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรผ่านระบบ google meet โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ความรู้ เสนอแนะแนวทางในเรื่องการเรียนออนไลน์ให้จบและให้ครบทุกหลักสูตรที่กำหนดไว้ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นในการประชุมผู้ปฏิบัติงานตามหลักสูตรฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ โดยแบ่งภาระงานต่าง ๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

   

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  กระผมได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ทั้ง 14 หมู่บ้าน คือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มประชาชน และประชาชนบางหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการการแปรรูปขนมไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้นำผลิตภัณฑ์ขนมไทยมานำเสนอในที่ประชุม เพื่อที่จะพัฒนาแปรรูปให้มีเอกลักษณ์และคุณภาพมากขึ้น และเป็นที่น่าสนใจของตลาด โดยการประชุมในครั้งนี้คณะอาจารย์ที่รับผิดชอบพร้อมกับผู้ปฏิบัติงานได้เก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  ของการแปรรูปขนมไทย  ซึ่งรายละเอียดการประชุมที่กระผมและคณะทำงานได้สรุปร่วมกัน มีดังนี้

เนื้อหาการประชุม

การจัดจำหน่ายขนมไทยที่ประชาชนให้ข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือ

1. เป็นการผลิตจำหน่ายตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งและจัดส่งให้ตามยอดที่ลูกค้าสั่งทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

2. เป็นการผลิตในยามว่างเว้นจากประกอบอาชีพหลัก โดยทำขายทุกวันในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง

ซึ่งผลิตภัณฑ์ขนมไทยและอาหารที่ประชาชนนำมาร่วมได้แก่ ขนมบ้าบิ่น  ขนมทองม้วน  ขนมใส่ไส้  ขนมดอกจอก  ขนมรังแตน  ขนมฝักบัว  ข้าวหลาม  มะพร้าวเผา  และไข่เค็ม เป็นต้น

ปัญหาของวัตถุดิบที่ขาดแคลน

1. ปัญหาระยะเวลาของการจัดเก็บขนม มีเวลาจำกัด โดยจัดเก็บได้เพียง 1-2 วันเท่านั้น

2. ปัญหาของวัตถุดิบที่ขาดแคลน ได้แก่ มะพร้าว เพราะมะพร้าวเป็นวัตถุดิบที่ทำเป็นกะทิ เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตขนมไทย

3. การจัดจำหน่ายและการตลาดที่ยังไม่เติบโตพอ การใช้ตลาดออนไลน์ผ่านโซเซียล ที่ประชาชนยังไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึง

4. ยังขาดการบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่สนใจและเป็นแรงจูงใจต่อกลุ่มลูกค้า

5. ยังขาดประสบการณ์ในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่จะต่อยอดนำไปผสมผสานดัดแปลงให้เป็นขนมไทยที่แตกต่างจากเดิม และได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้า

 

    

ท้ายนี้ ในช่วงเดือนเมษายน กระผมได้เข้าฝึกอบรมในระบบออนไลน์ ของ โครงการ Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course) ในรายวิชาสำหรับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย   เป็นจำนวน 4 หลักสูตร และสามารถผ่านตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา ได้แก่

  1. รายวิชา ocsc008 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance)
  2. รายวิชา NU: NU020การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
  3. รายวิชา RSU: RSU002เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน (Economics of Financial Market)
  4. รายวิชา CMU: CMU006การเป็นพลเมือง (Citizenship)

    ทำให้กระผมได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านระบบดิจิทัล การจัดการทางการเงิน การลงทุน และสังคม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับผิดชอบนี้  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และได้มีโอกาสถ่ายทอดและแนะนำให้กับคณะทำงาน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

    วีดิทัศน์แสดงกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์

 

อื่นๆ

เมนู