ดิฉัน นางสาวปรียานันท์ พันทะกัน (กลุ่มนักศึกษา) ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่ระบาดค่อนข้างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยส่วนใหญ่การปฏิบัติงานจะเน้นไปทางการรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสังคม และการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า การส่งเสริมให้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม และแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในการจัดการอบรมการพัฒนาและออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลบ้านสิงห์ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ได้เข้าร่วมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีชาวบ้านที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านในการทำขนมมาอบรมด้วย โดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมคือกลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชน ส่วนกลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมผ่านการ live ทาง Line โดยวิทยากร คือ อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet เพื่อปรับแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้จะเป็นการอัดคลิปวิดีโอ covid week 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้เข้าร่วมการถ่ายคลิปวีดิโอ covid week เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีน และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบ 3 แต่ชาวบ้านก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไป จึงต้องมีการให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองและการรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องจัดทำคลิปวีดิโอเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง โดยผู้ปฏิบัติงานได้สัมภาษณ์ผู้นำ ดังนี้

นายประกิจ แดงชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ได้กล่าวไว้ดังนี้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล เราให้ความสำคัญระดับหนึ่งในการที่จะแก้ไข ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างแรกคือ การตั้งงบประมาณเอาไว้พอสมควรที่จะ support ดูแลพี่น้องเราในทุก ๆ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด 

ดร.สันติชาติ บุรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโควิด-19 แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นก็คือ อันดับแรกในทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ได้ประสานหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนข้าราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

 

นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านสิงห์ ได้กล่าวถึงมาตรการการป้องกัน ดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ในเรื่องของสถานบริการของชุมชน มีมาตรการรณรงค์ให้ผู้เข้ารับบริการต้องสวมใส่หน้ากากก่อนเข้ารับบริการทุกคน และในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันต่าง ๆ มีเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์บริการสำหรับผู้รับบริการ ส่วนหนึ่งในชุมชนจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขคัดกรองตั้งแต่กลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ในตำบลบ้านสิงห์ จะต้องมีการกักตัว 14 วัน มีศูนย์กักตัวในบ้าน เรียกว่า Home quarantine และ Local quarantine อยู่ที่วัดโพธิ์คงคา ซึ่งเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งทั่วสามหนอง ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ภายใต้โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เมื่อฟังการเสวนาจบ ทางผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านสิงห์ก็ได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้ร่วมกับชาวบ้านและผู้ปฏิบติงานตำบลอื่น ๆ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้ไปแล้วนั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ตัวแทน 5 คน ไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการติดตามและดูแลต้นไม้ที่ปลูก จากการที่ลงพื้นที่ดูแลต้นไม้ที่ปลูกร่วมกับชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงานตำบลอื่น ๆ ได้ช่วยกันพรวนดินและซ่อมแซมต้นไม้ที่ปลูกแล้วตาย และเก็บขยะบริเวณนั้นให้สะอาด

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการจัดอบรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการเชิญตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านสิงห์มาเข้าอบรมด้วย โดยนายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจและทราบถึงปัญหา พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันโควิด-19 และนางสาววิไลวัลย์ ต้องกระโทก นักวิชาการสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยว่ามีประโยชน์และผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้าน หลังจากอบรมเสร็จ อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานได้ทำการสาธิตการทำสเปย์แอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านได้รับชม พร้อมทั้งให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำสเปย์แอลกอฮอล์ด้วย หลังจากนั้นก็ได้มอบสเปย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะนำไปแจกให้กับเพื่อนบ้าน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองตาชี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลไปบันทึกในแบบฟอร์มทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ 

 • ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • ที่พัก/โรงแรม
 • ร้านอาหารในท้องถิ่น
 • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
 • เกษตรกรในท้องถิ่น
 • พืชในท้องถิ่น
 • สัตว์ในท้องถิ่น
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร เช่น ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ทำสวนดอกไม้ (ดอกพุด ดอกมะลิ) รองลงมาคือเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ ชุมชนแห่งนี้มีการปลูกพืชที่หลากหลาย แต่ที่มีการปลูกเป็นส่วนใหญ่ คือ มันสำปะหลัง และดอกไม้ เช่น ดอกพุด ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ เพราะชาวบ้านปลูกเพื่อจำหน่าย และก็มีพืชที่ปลูกตามรั้วบ้านไว้กิน เช่น มะขาม แก้วมังกร กล้วย มะม่วง และผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ แหล่งน้ำในชุมชนจะเป็นสระน้ำกลางหมู่บ้าน แต่ชุมชนแห่งนี้ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม และไม่มีร้านอาหารในท้องถิ่น มีเพียงร้านขายของชำเล็ก ๆ เท่านั้น

 • พืชในท้องถิ่น

 • สัตว์ในท้องถิ่น

 • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

 

อื่นๆ

เมนู