ดิฉัน นางสาวรัตนาพร แก้วแจ่มจันทร์  กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ณ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ที่ระบาดค่อนข้างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทางกลุ่มจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้มุ่งเน้นไปทางการรณรงค์การฉีดวัคซีนและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าควบคู่กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

   วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประชุมวางแผนงาน ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร25 ชั้น2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 11.00 น. ในการประชุมครั้งนี้มีการนัดหมายการทำงานในครั้งต่อๆไป และสอบถามถึงสถานการณ์โควิด-19 ในตำบลบ้านสิงห์ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการวางแผนงาน จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้าร่วม รวมไปถึงการส่งผลปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม และมอบเสื้อโครงการ

   วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.15 น. เข้าร่วมประชุมผ่าน google meet เพื่อรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจ ในการเข้าร่วมการจัดอบรมในวันที่21 พฤษภาคม 2564
   วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. เข้าร่วมอบรม “การออกแบบบรรจุภัณฑ์” ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ได้จำกัดจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยกลุ่มที่เข้าร่วมคือ อาจารย์และวิทยากรจำนวน 3 คน กลุ่มผู้ผลิตขนมจำนวน 2 คน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 8 คน กลุ่มประชาชนจำนวน 4 คน และมีการวิดีโอ Live ในกลุ่มไลน์เพื่อให้น้อง ๆ กลุ่มนักศึกษาได้รับฟังและชมบรรยากาศในการอบรม โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้คือการเพิ่มมูลค่าให้กับขนม ในรูปแบบของ Packaging และ Logo หลังจากวิทยากรบรรยายจบ ได้มีกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้ผลิตขนมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อ ๆ ไป
   วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ร่วมประชุมผ่าน google meet เพื่อวางแผนการถ่ายวิดิโอ (COVID WOOK) เป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

   วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ถ่ายทำวิดิโอ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายประกิจ แดงชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ดร.สันติชาติ บุรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และนางสาวภัคธิรา เชิดชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพ ร่วมถ่ายทำวิดิโอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตราการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 มาตราการการช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านสิงห์ รวมถึงประสบการณ์ในการฉีดวัคซีน และผลกระทบหรือผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน หลังจากการถ่ายทำวิดิโอเสร็จ ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์


วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
  เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ“โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ การเสวนาป่าชุมชน เเละ การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่ บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

  วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 1000 ขวด

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น. ร่วมประชุมผ่าน google meet เพื่อชี้แจงและหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13 มิถุนายน 2564

   วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. อบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจบ ลอยประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และคุณวิไลวรรณ ต้องกระโทก พยาบาลวิชาชีพ ได้บรรยายในส่วนของคุณภาพของวัคซีนและการดูแลตัวเองก่อนและหลังการฉีดวัคซีน หลังจบการบรรยายได้มีการสาธิตการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และทดลองทำเอง จากนั้นมีการส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนหมู่บ้านเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เมื่อเสร็จกิจกรรมในห้องประชุม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันติดป้ายรณรงค์การฉีดวัคซีน (COVID WEEK) จำนวน 3 จุด คือ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ และวัดโพธิ์คงคา

   วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. ร่วมประชุมผ่าน google meet เพื่อพูดคุยและหาตัวแทนการจัดทำวิดิโอการแข่งขัน “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษกิจรากฐาน U2T Hackathon 2021″ 

   ระหว่างวันที่1-16 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่บ้านหนองทะยิง เพื่อเก็บข้อมูลเกษตรกรในชุมชน เนื่องด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการทำนาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านในช่วงเวลากลางวันผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องลงพื้นที่ในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ทำให้มีเวลาในการเก็บข้อมูลต่อวันน้อยจึงเป็นเหตุทำให้การเก็บข้อมูลล้าช้า และยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

การปฏิบัติประจำเดือนมิถุนายน เป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันระหว่างการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์และการลงพื้นที่จริง เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีการจัดอบรมโดยจำกัดผู้เข้าร่วมและการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วิดิโอการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564

อื่นๆ

เมนู