นางสาวรัตนาพร แก้วแจ่มจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร HS03 การส่งเสริมและพัฒนาขนมไทย

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ที่ระบาดค่อนข้างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระจายไปทั่วทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่ ทางกลุ่มจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานประจำเดือนกรกฏาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากและการสัมผัสกับคนในชุมชน เป็นการป้องกันทั้งคนในชุมชนและตัวผู้ปฏิบัติงานเอง

  การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา10.00น. ถ่ายทำวิดิโอในการส่งเข้าแข่งขันในโครงการ “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษกิจรากฐาน U2T Hackathon 2021″ การถ่ายทำครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำ ณ วัดโพธิ์คงคา วัดภูม่านฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์  และบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเนื้อหามุ่งเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน วิถีชีวิตของชาวบ้าน และนำเสนอจุดเด่นของตำบลบ้านสิงห์

บรรยากาศการถ่ายทำวิดิโอ

   วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00น. ร่วมประชุมผ่าน google meet เพื่อชี้แจงการทำงานในเดือนกรกฎาคม และสอบถามถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ในการประชุมครั้งนี้สรุปได้คือ การทำงานเดือนกรกฎาคมเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ otou ผ่าน u2t tracker โดยการสแกน qr code ประจำเดือนเพื่อเข้าสู่ระบบ แบ่งการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ ประเภทที่อยู่อาศัย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่จำนวน 50 ครัวเรือน กลุ่มประชาชนจำนวน 30 ครัวเรือน กลุ่มนักศึกษาจำนวน 20 ครัวเรือน ประเภทศาสนสถาน กลุ่มประชาชน ประเภทสถานศึกษา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ (3 คน) ประเภทตลาด กลุ่มบัณทิตจบใหม่ (4 คน)

บรรยากาศการประชุมผ่าน google meet

   วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่รัศมี คงพลปาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองทะยิง เพื่อขออนุญาติในการเก็บข้อมูลและทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในหมู่บ้าน มาตราการป้องกัน และแนวปฏิบัติก่อนเข้าเก็บข้อมูล 

วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ ตลาดนัดเย็นบ้านโคกไม้แดง

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ ตลาดนัดเย็นสี่แยกบ้านหนองขาม

ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยสรุปได้ดังนี้

 • มีการกำหนดทางเข้าออกอย่างชัดเจน และมีการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันทีและห้ามเข้าไปซื้อของในตลาด
 • มีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
 • จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเพียงพอ
 • มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดตามช่องทางต่าง ๆ และสื่อสาร เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของร้าน/แผงในตลาด รวมถึงผู้ช่วยขายทั้งชาวไทยและแรงงาน ต่างด้าว ให้สังเกตอาการตนเอง หรือถ้าได้เดินทางไป หรือเกี่ยวข้องกับแหล่งที่เกิดการระบาด แนะนำให้ไป ตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยเร็วที่สุด

โดยตลาดนัดเย็นบ้านโคกไม้แดงและตลาดนัดเย็นสี่แยกบ้านหนองขามเป็นตลาดขนาดเล็ก มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าเพียงไม่กี่ร้าน และยังตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก อีกทั้งยังมีพื้นที่กว้างขวางทำให้การจัดตั้งร้านค้ามีระยะห่าง และมีผู้จับจ่ายใช้สอยไม่แออัด

บรรยากาศตลาดนัดเย็นบ้านโคกไม้แดง

บรรยากาศตลาดนัดเย็นสี่แยกบ้านหนองขาม

วันที่ 10-15 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ หมู่ 10 บ้านหนองทะยิง  ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัย จำนวน 50 ครัวเรือน  โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้

 • ในแต่ละครัวเรือนมีการสำรวจประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนตลอดว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการสำรวจว่าตนเองและบุคคลในครัวเรือนมีการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยต่อการติดเชื้อ หรือเดินทางกลับจากที่เสี่ยงหรือไม่
 • มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันหากพบว่ามีไข้ ร่วมกับมีไอ หรือมีอาการต่าง ๆ ที่เข้าข่ายเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
 • มีการดูแลสุขอนามัยตลอดโดยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่ ทั้งก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก และหลังกลับจากนอกบ้านทุกครั้ง
 • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัวในการรับประทานอาหาร
 • ส่วนใหญ่บุคคลในครัวเรือนจะแยกของใช้ส่วนตัวกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แต่ในบางครัวเรือนจะยังใช้แก้วน้ำร่วมกับคนในครัวเรือนอยู่
 • เมื่อกลับจากทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านจะเปลี่ยนเสื้อผ้า ล้างมือ หรืออาบน้ำโดยทันที

  บรรยากาศการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

  บรรยากาศการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จัดทำขึ้นในรูปแบบวิดิโอ

อื่นๆ

เมนู