ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาพร แก้วแจ่มจันทร์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS03 การส่งเสริมและพัฒนาขนมไทย

การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมสืบเนื่องมาจากเดือนกุมภาพันธ์ ได้มีการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม แบบฟอร์ม 01 02 และ 06 ด้วนระยะเวลาที่มีกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบกับการพบเจอชาวบ้านในชุมชนต้องใช้เวลาในการสอบถามค่อนข้างนาน อีกทั้งในช่วงกลางวันชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านจึงต้องใช้เวลาในช่วงเย็นเก็บแบบสอบถาม ทำให้แบบสอบถามบางส่วนอาจล้าช้า และไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ส่งผลให้ในเดือนมีนาคมผู้ปฏิบัติงานต้องลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติม

ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องต้นเดือนมีนาคม ได้รับมอบหมายให้เก็บแบบสอบถามแบบฟอร์ม 06 โดยการทำงานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มประชาชนรับผิดชอบในส่วนของวัด ศาสนสถาน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบในส่วนของโรงเรียนและตลาด และกลุ่มนักศึกษารับผิดชอบในส่วนของบ้านเรือนประชาชน โดยกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มของโรงเรียนและกลุ่มของตลาด ข้าพเจ้าได้อยู่ในกลุ่มของตลาด ตลาดในตำบลบ้านสิงห์มี 2 แห่งคือ ตลาดชุมชนบ้านโคกไม้แดง (ทุกวันเสาร์) และตลาดชุมชนบ้านหนองโคลน (ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์) อีกทั้ง 2 ตลาด ได้มีมาตราการป้องกันไว้รัสโคโรน่า หรือโควิด-19 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างเจลแอลกอฮอล และสวมหน้ากากอนามัย 100 % นอกจากนั้นกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ยังได้รวมตัวกันลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ เขตพื้นที่การติดต่อ และโครงการต่างๆในตำบลบ้านสิงห์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์และข้อมูลด้านสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ อีกทั้งข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 02 และ 06 เพิ่มเติม ในหมู่10 บ้านหนองทะยิง ข้อมูลที่ได้ยังคงมีความคล้ายจากที่เคยเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ คือชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ทำนา , ไร่มันสำปะหลัง) โดยในช่วงว่างจากการทำเกษตร จะเข้าไปทำงานรับจ้างในตัวอำเภอ และรับจ้างปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพประกอบการทำงานประจำเดือนมีนาคม

จากการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ทำให้ทราบถึงลักษณะภูมิประเทศตำบลบ้านสิงห์ การดำรงชีวิตของชาวบ้าน ในด้านต่างๆ ปัญหาหนี้สิน รวมไปถึงมาตราการป้องกันไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19 ของชุมชนอีกด้วย

วิดิโอประกอบการทำงานประจำเดือนมีนาคม

อื่นๆ

เมนู