• หลักสูตร : ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาขนมไทย
      • HS03 ประจำเดือน  :มีนาคม 2564

      • นายรุ่งโรจน์ ราชนาคา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามแบบฟอร์ม 06 ในกลุ่มของประชาชนมีด้วยกันทั้งหมด 5 ท่าน และได้ประสานงานร่วมลงพื้นที่พร้อมกัน ในการรับผิดชอบให้สำรวจสำหรับศาสนสถานในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีทั้งหมด 6 แห่งได้แก่

  1. วัดโพธิ์คงคา หรือวัดบ้านสิงห์

2. วัดหนองทะยิง

3. วัดบ้านหนองกง

4. สำนักสงฆ์พุทธบาทศิลาภูม่านฟ้า

5. สำนักปฏิบัติธรรมวัดตามุมเวฬวนาราม

6. ที่พักสงฆ์หนองสองห้อง

การป้องกันและการรับมือกับเหตุการณ์
– กรณีมีกิจกรรมทางศาสนา เจ้าหน้าที่วัด หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าภาพงานต่าง ๆ จะประสานไปยัง สาธารณสุข หรือ อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ตรวจวัดอุณหภูมิ ให้การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ต้องสวมหน้ากากอานามัยตลอดระยะเวลา และมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน และเมื่อเข้า ร่วมงาน ก็จะมีการจัดเก้าอี้ ด้ายการเว้นระยะห่าง อย่างน้อง 1-2 เมตร
– กรณีไม่มีกิจกรรมทางศาสนา ทางเจ้าหน้าที่วัด ก็ จะทำความสะอาดภายในบริเวณวัด อย่างน้อยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง และดำเนินการตามมารตการตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
– กรณีปิดวัด ดำเนินการตามมารตการตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
สรุปภาพรวมของศาสนสถานที่ได้ไปสำรวจมา
กิจกรรมทางศาสนา ก็งดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เว้นแต่ ได้รับการยกเว้นเป็นรายกรณีการดำเนินกิจกรรมก็มีคณะกรรมการควบคุมดูแล อสม. ผู้นำชุมชน สังเกตการณ์

และมีการสำรวจเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 

แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนซึ่งหมู่บ้านที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบได้แก่หมู่บ้านโพธิ์ทองหมู่ 14 ตำบลบ้านสิงห์ โดยส่วนใหญ่แล้วประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธระดับการศึกษาก็แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ที่ไปสอบถามตอบแบบสำรวจ มักจะเป็นผู้สูงอายุและจบการศึกษาชั้นระดับประถมเท่านั้นเอง มีอาชีพทำนาทำไร่ปลูกมันสําปะหลัง เลี้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย และสุกร รายได้หลักๆของประชากรในหมู่บ้านนี้มาจากอาชีพเป็นเกษตรกรทุกครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพค่อนข้างสูงและมีหนี้ประจำครัวเรือนทุกครัวเรือน ในชุมชนของตำบลบ้านสิงห์แหล่งท่องเที่ยวก็ไม่มี บ้านโพธิ์ทองหมู่ 14 นี้ประสบปัญหาหลายอย่างด้วยกัน เช่นประชากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ปัญหาตามท้องถนนประจำหมู่บ้านขาดแสงสว่างจากไฟฟ้า ถามถึงการสร้างรายได้เสริมมักจะได้คำตอบมาว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐจัดอบรมฝึกสอนทำอาชีพเสริมให้เกิดรายได้  และจัดให้มีกองทุนปลอดดอกเบี้ยไว้กู้ยืม เพื่อการดำรงชีพต่อไป.

แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด -19

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ใช้ชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ยังเป็นปกติไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคโควิด -19 สอบถามแล้วว่ามีการป้องกันเบื้องต้น เช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการอยู่ห่างกันพอสมควร มีการใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมืออยู่เสมอ สอบถามการใช้สิ่งของร่วมกัน ไม่มีการใช้ร่วมกัน และนำไปทำความสะอาดอยู่เสมอ  ในเรื่องของการรับประทานอาหารมีการปรุงสุก และสะอาด  ผลกระทบคือการมีรายได้ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการลดการจ้างงานเพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ

ทั้งนี้ผมได้ทำการคีย์ข้อมูลที่ได้ไปสำรวจมา ส่งต่อส่วนกลางเพื่อเก็บวิเคราห์ข้อมูลแก้ปัญหาต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู